Slovník investora

AJAX progress indicator
Vyhľadávanie zmazať
 • 1-Year Change
  1-Year Change nám vyjadruje zmenu ceny daného finančného inštrumentu v percentách, za obdobie jeden rok.Príklad Cenová hodnota menového páru EUR/USD 1.1.2015 je 1,15. O rok 1.1.2016 ale cena EUR/USD činí už 1,265. 1-Year Change teda v tomto prípade na úrovni 10%.
 • 52 Week Range
  Pri 52 Week Range ide o rovnaký princíp ako u Day's Range, len v tomto prípade sa nejedná o cenový rozsah jedného dňa, ale jedného roka (52wk = 52 week = 1 rok).Príklad V prípade, že je 52 Week Range "128,50$ - 221,25$", tak najnižšia cena za posledný rok bola na úrovni 128,50$ a najvyššia...
 • ADP
  ADP (ekonomické dáta) odhaduje zmenu zamestnanosti v danej krajine s výnimkou fariem. Výsledky ADP sa zverejňujú raz mesačne pár dní pred zverejnením NFP. Výsledok ADP ešte neznamená reálnu hodnotu zmeny zamestnanosti. Je to len odhadový výsledok ako by mali skončiť výsledky NFP. Ak ADP skončí...
 • Akcia
  Akcia je cenný papier vydaný akciovou spoločnosťou, s ktorým je spojené najmä právo na podiel na zisku (dividendu) alebo právo na upísanie ďalších akcií pri zvýšení základného imania. Ďalej sú s akciou spojené práva spoločníka akciovej spoločnosti - právo podieľať sa na jej riadení, zúčastniť sa...
 • Akcia na doručiteľa
  Akcie na doručiteľa sa tiež môžu nazývať aj akciami na majiteľa alebo aj anonymné akcie.Vlastníci týchto akcií nie sú uvedení v žiadnom registri, ktorý by bol verejne prístupný, a taktiež na nich nie je uvedené meno. Akcie na doručiteľa taktiež nie sú nikde zapísané (na rozdiel od...
 • Akcionár
  Akcionár je majiteľ akcií danej spoločnosti. Je tiež spoločník (podielnik) akciovej spoločnosti. Veľkosť akcionárovho podielu je vyjadrená počtom a menovitou hodnotou ním držaných akcií k celkovému počtu akcií firmy.Akcionár má základné tri práva:právo podielu na zisku (dividenda), ...
 • Akciový fond
  Akciový fond ponúka potencionálne najvyššie zhodnotenie zo všetkých fondov, no na druhej strane i s potencionálne najvyšším rizikom. Investície akciového fondu putujú najmä do jednotlivých akcií európskych a amerických spoločností, prípadne do európskych a amerických akciových...
 • Aktíva
  Aktíva predstavujú rôzne formy majetku (napr. dlhopisy, akcie, termínované vklady, komodity, nehnuteľnosti, ...).Môžeme rozlišovať aktíva dlhodobé, krátkodobé - obežné, prechodné. Dlhodobé aktíva predstavujú investičný majetok, ktorý sa využíva dlhšie ako 1 rok. U obežných aktív hovoríme o...
 • Akvizícia
  Akvízícia na finančnom trhu znamená spojenie podnikov, ktoré prebieha takým spôsobom, že jeden (alebo viacero) z nich zanikne a jeden preberie jeho celé jeho imanie (majetok, finančné záväzky).
 • Alfa
  Alfa (ang. Alpha) je ukazovateľ, ktorý vyjadruje % rozdiel vo výkonnosti daného fondu/portfólia voči benchmarku (spravidla vybranému indexu) za určité časové obdobie. Vypočíta sa ako výnos fondu - Benchmark. Pozitívna alfa znamená, že daný fond/portfólio dosiahlo vyšší výnos ako daný benchmark,...
 • AOS
  AOS je skratka pre automatický obchodný systém. Ide o počítač ktorý obchoduje namiesto obchodníka podľa vopred naprogramovanej obchodnej stratégie.Príklad Obchodník chce obchodovať podľa indikátoru RSI. Ak RSI dosiahne hodnotu 0, obchodník chce daný finančný inštrument longovať. V prípade...
 • Average Volume (3 m)
  Average Volume (3 m) predstavuje trojmesačný priemerný volume. Jeho veľkosť sa vypočíta ako aritmetický priemer objemu obchodov, ktoré boli zrealizované na danom inštrumente. Vypočíta sa teda ako súčet jednotlivých volume za všetky obchodné dni v predchádzajúcich 3 mesiacoch / počet obchodných...
 • Ážio
  Ážio je kladný rozdiel medzi hodnotou cenného papiera na regulovanom trhu (burze) a jeho nominálnou hodnotou. O ážiu preto hovoríme iba vtedy, ak sa hodnota cenného papieru nachádza nad jeho nominálnou (emisnou, pôvodnou) hodnotou. Ak bola nominálna hodnota cenného papiera 6 eur na kus, tak aby...
 • B/E
  BREAK EVEN (B/E) je cenová úroveň na ktorej otvoril investor svoju obchodnú pozíciu., Príklad: Aktuálna cenová hodnota EUR/USD je 1,1535. Investor na tejto cene otvorí svoj shortový obchod. Táto hodnota 1,1535 preto tvorí BREAK EVEN. BREAK EVEN je tiež hodnota na ktorej sa obchodníkova pozícia...
 • Back-testing
  Back-testing je testovanie obchodnej stratégie na historických cenových dátach.Príklad: Mám obchodnú stratégiu kedy chcem longovať EUR/USD len vtedy pokiaľ RSI dosiahne hodnotu 0. Pozriem sa preto na cenový vývoj EUR/USD spred jedného roku až doteraz a na tomto časovom období hľadám situácie...
 • Bail-in
  Bail-in má opačný význam ako bail-out. Pri bail-oute sa zachraňujú finančné inštitúcie vonkajšou záchranou, teda napríklad záchrana pomocou štátu. Pri bail-ine sa finančná inštitúcia zachraňuje vnútornou záchranou, teda napríklad záchrana pomocou akcionárov spoločnosti, ktorí sú ochotní nakúpiť...
 • Bailing Out
  Bailing out je snahou investora zbaviť sa (uzavrieť) finančného inštrumentu, ktorého cena prudko padá. V prípade prudkého pádu sa ale investorovi nie vždy podarí svoju obchodnú pozíciu uzatvoriť a predať protistrane. Je to z dôvodu nízkej likvidity na trhu. Na trhu sa v prípade trhovej paniky...
 • Kanadská centrálna banka / Bank of Canada
  Bank of Canada, skrátene i BOC je centrálna banka Kanady ktorá bola založená pred 83 rokmi s riaditeľstvami v Ottawe a Ontáriu. Aktuálne na čele BOC stojí Stepehen Poloz, ktorý spolu s ďalšími 12 členmi rozhoduje o ekonomických rozhodnutiach banky. Ciele BOC spočívajú vo vyrovnanej a stabilnej...
 • Centrálna banka Spojeného kráľovstva / Bank of England
  Bank of England (BOE), je centrálna banka Spojeného kráľovstva. Je prezývaná tiež ako Old Lady (stará dáma). BOE bola založená v roku 1694, Škótom Williamom Patersonom. Jej sídlo sa nachádza v hlavnom meste Anglicka - Londýne. Aktuálny hlavný predstaviteľ a šéf BOE je Mark Carney.
 • Bank of Japan
  Bank of Japan (BOJ) je Japonská centrálna banka, ktorá vznikla v roku 1882 v Tokyu. Zodpovednosť za ekonomické rozhodnutia banky majú jej deviati členovia na čele s guvernérom Haruhikom Kurodom.
 • Banková panika
  Banková panika je finančná kríza spôsobená takzvaným ,,runom" na veľké množstvo bánk naraz. Následne bankroty bánk môžu viesť k dlhodobejšej ekonomickej recesii.
 • Báza
  Báza vyjadruje počet opakovaní za určité časové obdobie. Ak sa napríklad ekonomické výsledky zverejňujú na mesačnej báze znamená to zverejnenie ekonomických výsledkov raz za mesiac každý jeden mesiac.
 • Bázický bod
  Bázický bod je jednotka vyjadrujúca veľkosť 1/100 percenta (0,01%). Značka bázického bodu (‱) pripomína označenie percenta, avšak s tým rozdielom, že značka bázického bodu obsahuje v dolnom indexe 3 nuly.Príklad Zmena úrokových sadzieb z 1,25% na 1,5% predstavuje zmenu veľkosti 25 bázických...
 • Benchmark
  Benchmark vyjadruje stanovenú hodnotu, ktorú sa investor snaží pomocou svojej investície presiahnuť. Veľa investorov má Benchmark v raste inflácii. Investori chcú, aby zisk ich obchodnej pozície bol väčší ako ročný rast inflácie teda 3%. V tomto prípade teda Benchmark tvorí hodnotu 3%, a...
 • Beta
  Beta je ukazovateľ citlivosť fondu vzhľadom na výkonnosť benchmarku. Pohyb benchmarku smerom nahor alebo nadol vyvolá “beta násobok“ pohybu fondu rovnakým smerom (v prípade že ukazovateľ “beta“ je kladný).
 • Bezpečné prístavy
  Bezpečné prístavy sú finančné inštrumenty, do ktorých investori nalievajú svoj kapitál (longujú ich) keď je na trhu očakávanie ekonomického prepadu (risk off), alebo keď je aktuálne zlá ekonomická situácia. Ako príklad môžeme uviesť obdobie finančnej krízy, kedy sa ekonomická situácia v mnohých...
 • Bilaterálna dohoda
  Bilaterálna dohoda (alebo bilaterálna zmluva) je dohoda medzi dvoma krajinami.
 • Binárne opcie
  Binárne opcie sú opcie, obchodované na mimoburzovom (OTC) trhu. U binárnych opcií je výhoda ich krátka doba splatnosti. Existujú i minútové opcie so splatnosťou do jednej minúty. U týchto opcií preto investor môže spoznať výsledok už za jednu minútu. Nevýhody binárnych opcií však prevyšujú ich...
 • Bloomberg
  Bloomberg je americká spoločnosť založená v roku 1981 Michaelom Bloombergom (bývalým starostom New Yorku) za pomoci Thomasa Secundy, ktorá sa zameriava na poskytovaní informácií pre finančné inštitúcie, profesionálnych správcov a obchodníkov.Hlavným produktom spoločnosti Bloomberg je...
 • Bloomberg Professional Terminal
  Bloomberg Professional Terminal predstavuje hlavný produkt spoločnosti Bloomberg, ktorý nájdete v každej kvalitnej investičnej spoločnosti či banke.Ide o profesionálny nástroj pre analýzu a prácu s informáciami týkajúcich finančných trhov, ako aj správu portfólií a realizáciu obchodných...
 • Blue Chips
  Pod pojmom blue chips rozumieme prvotriedne, "spoľahlivé" cenné papiere (najmä akcie). Konkrétne môže ísť buď o akcie podnikov s (dlhodobo) vysokým obratom a vysokou trhovou kapitalizáciou, stabilnou pozíciou na trhu či medzinárodne uznávané spoločnosti, ktoré sú lídrami vo svojom obore.S...
 • BOC
  Bank of Canada, skrátene i BOC je centrálna banka Kanady ktorá bola založená pred 83 rokmi s riaditeľstvami v Ottawe a Ontáriu. Aktuálne na čele BOC stojí Stepehen Poloz, ktorý spolu s ďalšími 12 členmi rozhoduje o ekonomických rozhodnutiach banky. Ciele BOC spočívajú vo vyrovnanej a stabilnej...
 • Bod
  Bod predstavuje veľkosť, ktorou sa vyjadruje zmena cenového inštrumentu v prípade mien, komodít, dlhopisov, akcií a akciových indexov. V prípade mien je bod najmenšou jednotkou zmeny ceny daného inštrumentu. Ak menový pár EUR/USD vzrastie z 1,15236 na 1,15237 hovoríme že EUR/USD vzrástol o jeden...
 • Bod zlomu / Break Point
  Break Point doslova znamená bod zlomu. Spravidla v súvislosti s break pointom hovoríme o bode, kedy investorovi pokryli výnosy z investície všetky vstupné náklady. V takomto prípade znamenajú pre investora výnosy nad úrovňou breakpointu čistý zisk.Príklad Investor sa rozhodol pravidelne...
 • BOE
  Bank of England (BOE), je centrálna banka Spojeného kráľovstva. Je prezývaná tiež ako Old Lady (stará dáma). BOE bola založená v roku 1694, Škótom Williamom Patersonom. Jej sídlo sa nachádza v hlavnom meste Anglicka - Londýne. Aktuálny hlavný predstaviteľ a šéf BOE je Mark Carney.
 • BOJ
  Bank of Japan (BOJ) je Japonská centrálna banka, ktorá vznikla v roku 1882 v Tokyu. Zodpovednosť za ekonomické rozhodnutia banky majú jej deviati členovia na čele s guvernérom Haruhikom Kurodom.
 • Bonita
  Bonita (Credit Worthiness) vyjadruje hodnotu a dôveryhodnosť určitého ekonomického subjektu (firmy, jednotlivca, ale i obce alebo štátu a podobne) na finančnom trhu. Súvisí s hospodárením daného subjektu a vyjadruje tak jeho solventnosť, kredibilitu, schopnosť zhodnotiť vkladaný kapitál v...
 • BP
  Break Point doslova znamená bod zlomu. Spravidla v súvislosti s break pointom hovoríme o bode, kedy investorovi pokryli výnosy z investície všetky vstupné náklady. V takomto prípade znamenajú pre investora výnosy nad úrovňou breakpointu čistý zisk.Príklad Investor sa rozhodol pravidelne...
 • Break Even
  BREAK EVEN (B/E) je cenová úroveň na ktorej otvoril investor svoju obchodnú pozíciu., Príklad: Aktuálna cenová hodnota EUR/USD je 1,1535. Investor na tejto cene otvorí svoj shortový obchod. Táto hodnota 1,1535 preto tvorí BREAK EVEN. BREAK EVEN je tiež hodnota na ktorej sa obchodníkova pozícia...
 • Brent ropa
  Po rope WTI ide o druhú najznámejšiu ropu, ktorá má ale v porovnaní s WTI menšiu kvalitu, pretože obsahuje vyššie množstvo síry. Jej cena preto zvykne bývať spravidla nižšia než cena WTI, i keď samozrejme v histórii už došlo k zopár cenovým anomáliám, keď cena ropy Brent prevyšovala po určité...
 • BREXIT
  Termín BREXIT používame pre označenie odchodu Veľkej Británie a Severného Írska z EU, na základe britského referenda o jej vystúpení, ktoré sa konalo 23.júna v roku 2016.
 • Broker
  Broker je finančná spoločnosť umožňujúca investorovi obchodovanie na finančnom trhu. Za umožnenie takéhoto obchodovania si broker žiada určitú formu poplatku zo strany investora, najmä vo výške spreadu/komisie. Poznáme tri typy brokerov - MM, ECN, a STP. Každý z týchto troch typov brokerov má...
 • Bublinový efekt
  Bublinový efekt si môžeme vysvetliť nasledovne - bublina sa nafukuje až dovtedy, kým nepraskne. Rovnako tak to platí aj na finančnom trhu. Tak napríklad narastajúci dlh spoločnosti sa môže zvyšovať (nafukovať) a to až dovtedy dokiaľ tento dlh spoločnosť už nebude ďalej schopná splácať a skončí...
 • Burza
  Burza predstavuje fyzické reálne miesto s danou centrálou, na ktorom dochádza k obchodovaniu rôznych finančných inštrumentov. V porovnaní s mimoburzovým (OTC) trhom existuje zopár hlavných rozdielov:1. rozdiel: Burza predstavuje fyzický reálne miesto s danou centrálou, kým OTC trh v reáli...
 • Buy limit
  Buy limit predstavuje objednávku, ktorá sa nachádza pod aktuálnou trhovou cenou. Obchodník zadá buy limit keď si myslí, že aktuálna cena poklesne, no následne bude opäť pokračovať v raste. Najčastejšie sa takýto tip objednávky využíva v prípade, kedy sa cena viackrát odrazila od vybraného...
 • Buy On Dip
  Buy on dip znamená nákup finančného inštrumentu na jeho korekcii (miernom poklese jeho ceny v prípade rastového trendu) pri rastovom trende. Cena v rastovom trende totiž nerastie zvislo nahor, ale po krátkom prudkom raste nahor sa nachvílu zastaví a mierne skoriguje, ale po určitom čase sa...
 • Buy Stop
  Buy stop predstavuje objednávku na nákup, ktorá je na vyššej cene, ako je aktuálna spotová cena daného aktíva. Takýto typ objednávky sa využíva vtedy, keď si obchodník myslí, že ak cena vystúpi nad aktuálnu trhovú cenu, tak bude pokračovať v raste. Najčastejšie sa využíva na úrovniach...
 • Buyout
  Buyout vo finančníctve znamená kúpu majetkového podielu spoločnosti, alebo väčšinového podielu, v prípade akciovej spoločnosti majetku vo forme akcií. Pri buyoute sa poväčšine kupuje nezaplatený dlh spoločnosti. Zriedkakedy sa stáva že sa pri buyoute skupuje už nakúpený dlh, nakoľko je to...
 • Býčí trh / Bull Market
  Býčí trh (Bull Market) je výraz pre každý finančný trh, ktorého cena rastie. Býčí trh je spojený s pozitívnou náladou a situáciou na finančných trhoch, kedy ceny akcií alebo ďalších cenných papierov sú na vzostupe a očakávajú sa z nich výnosy. Investori, ktorí predpokladajú vzostup cien sa...
 • CAC40
  CAC40 je francúzsky akciový index zložený z 40 zo 100 najviac trhovo kapitalizovaných francúzskych spoločností obchodovaných na francúzskej burze EURONEXT PARIS. Cena indexu je meraná podľa trhovej kapitalizácie. Kapitalizácia CACU40 bola 31 marca 2016 na úrovni 1,207 biliónov amerických dolárov.
 • CAPEX,
  Kapitálové výdaje (skrátene CAPEX) sú investíciami do stálych aktív. Kapitálové výdaje slúžia predovšetkým na: 1) zariadenie hmotného investičného majetku (umelecké diela, pozemky a iné), 2) zariadenie nehmotného investičného majetku ( licencie, software, autorské práva a iné), 3) nákup...
 • Carry Trades
  Carry Trades sú jednou z najpoužívanejších obchodných stratégii na Forex trhu. Ide o obchodovanie založené na rôznom úročení dvoch mien. Investor nakupuje vysoko úročenú menu a predáva nízko úročenú menu. Napríklad ak sa hlavná úroková sadzba na austrálskom dolári pohybuje na 3%, kým v Japonsku...
 • Cenová elasticita ponuky
  Cenová elasticita ponuky nám vyjadruje ako veľmi sa zmení množstvo ponuky daného tovaru v závislosti od jeho ceny. Označujeme ju ako price elasticity of supply. 
 • Centrálna banka
  Centrálna banka je verejnou inštitúciou, ktorá spravuje menu krajiny alebo skupiny krajín a riadi peňažnú zásobu (objem peňazí, ktoré sú v obehu). Hlavným cieľom centrálnej banky je najmä cenová stabilita a stabilný ekonomický rast.  V niektorých krajinách sú centrálne banky zodpovedné za...
 • CFD
  Contracts For Difference alebo známe aj ako rozdielové kontrakty, sú jedným z najjednoduchších derivátov. Už z názvu je možné vyčítať, že tieto inštrumenty, majú za cieľ kopírovať cenu podkladových aktív. Za podkladové aktívum môžeme považovať takmer čokoľvek – devízový kurz, akciu, akciový...
 • Contracts For Difference
  Contracts For Difference alebo známe aj ako rozdielové kontrakty, sú jedným z najjednoduchších derivátov. Už z názvu je možné vyčítať, že tieto inštrumenty, majú za cieľ kopírovať cenu podkladových aktív. Za podkladové aktívum môžeme považovať takmer čokoľvek – devízový kurz, akciu, akciový...
 • CFTC
  CFTC (Commodity Futures Trading Commission) predstavuje nezávislý americký dozorový orgán, ktorý dohliada na obchodovanie futures na komoditných trhoch, ako aj na obchodovanie na opčných trhoch. Hlavným cieľom CFTC je udržať správny chod na futures trhoch, a ochranu investorských účtov voči...
 • Commodity Futures Trading Commission
  CFTC (Commodity Futures Trading Commission) predstavuje nezávislý americký dozorový orgán, ktorý dohliada na obchodovanie futures na komoditných trhoch, ako aj na obchodovanie na opčných trhoch. Hlavným cieľom CFTC je udržať správny chod na futures trhoch, a ochranu investorských účtov voči...
 • Čierna labuť / Black Swan
  Black swan (čierna labuť) značí určité neočakávané udalosti. Ide o udalosť, ktorá sa odchyľuje od toho, čo sa normálne očakáva od situácie, a je veľmi ťažké predvídať. Čierne labutie udalosti sú zvyčajne náhodné a neočakávané. Ak sa už na finančnom trhu objavia, spôsobia prudký nárast...
 • Clo
  Clo je povinná peňažná platba, ktorá sa vyberá pri prechode tovaru cez colnú hranicu. Vo väčšine prípadov sa týka dovozu. Clo má dve základné funkcie: predstavuje príjem do rozpočtu štátu, ochraňuje domáci trh pred dovozcami zo zahraničia (colný protekcionizmus), tým ovplyvňuje aj cenovú...
 • CME
  Obchodovanie s komoditami v Spojených štátoch sa spája s Chicagskou burzou - Chicago Mercantile Exchange (CME).História CME sa dátuje do roku 1898 a spája sa s vajciami a maslom. Pôvodný názov bol Chicago Butter and Egg Board. Po reorganizácii v roku 1919 došlo k zmene názvu na Chicago...
 • Colné územie
  Colné územie tvoria krajiny s rovnako nastaveným clom.
 • Colný protekcionizmus
  Colný protekcionizmus je ochrana domáceho trhu pred dovozmi zo zahraničia. Funguje na základe zvýšenia cla pre zahraničných exportérov. Ak chcú zahraniční exportéri predávať svoje výrobky v danej krajine, budú platiť vyššie poplatky. Tieto poplatky by ich mali odradiť od predaja svojho tovaru v...
 • Composite Index
  Composite Index, ktorý je prezývaný aj SSE Index, je čínsky akciový index, ktorý sa skladá zo všetkých akcií obchodovaných na Šanghajskej akciovej burze. Na finančný trh vstúpil v roku 1991. Okrem SSE poznáme tiež menej známe odvodené indexy ako SSE 180, SSE 50 a SSE Mega-Cap.
 • COT
  CoT report (skratka z anglického Commitment of Traders report) zverejňuje CFTC (Commodity Futures Trading Commission). COT report zobrazuje počet zobchodovaných kontraktov veľkých fondov, komerčných subjektov a malých špekulantov. Obchodné aktivity týchto jednotlivých skupín sú sledované...
 • CoT Report
  CoT report (skratka z anglického Commitment of Traders report) zverejňuje CFTC (Commodity Futures Trading Commission). COT report zobrazuje počet zobchodovaných kontraktov veľkých fondov, komerčných subjektov a malých špekulantov. Obchodné aktivity týchto jednotlivých skupín sú sledované...
 • CPI
  Index spotrebiteľských cien (Consumer Price Index, CPI) je cenový index, ktorý vyjadruje cenovú hladinu spotrebných tovarov. CPI pritom nie je tvorený všetkými spotrebnými tovarmi, ale len tými najdôležitejšími - respektíve len tými, ktoré zvyknú ľudia najčastejšie spotrebovávať (potraviny,...
 • Credit default swap
  Credit default swap je druh finančného produktu, zmluvy, ktorá umožňuje „poistenie“ pred neschopnosťou dlžníka splácať úver. Nazýva sa aj swap úverového zlyhania.Vysvetlíme si princíp CDS kontraktu na príklade: Investor (banka, investičný alebo dôchodkový fond) kúpi CDS kontrakt od...
 • Custodian
  Custodian je depozitná banka zodpovedná za ochranu finančných aktív podniku alebo jednotlivca.
 • Cyklické tituly
  Cyklické tituly sú akcie, ktorých cenová hodnota závisí od ekonomických cyklov.
 • Cyklický vývoj
  O cyklickom vývoji hovoríme vtedy pokiaľ sa u danej veličiny vyskytujú aspoň dve či viac po sebe idúce cykly.
 • Daňové raje
  Daňový raj (prípadne daňová oáza) je štát alebo oblasť s nízkym zdanením, ktorý umožňuje podnikateľom a osobám možnosti vyhýbať sa daňovej povinnosti. Daňové raje sú zvyčajne malé štáty, avšak bohatšie ako okolité štáty. Populácia štátov, ktoré považujeme za daňové raje predstavuje približne 1...
 • Daňové úľavy
  Daňová úľava je zníženie veľkosti platby DPH než jej obvyklá veľkosť. Daňové úľavy zvykne dávať štát niektorým zahraničným inštitúciám, u ktorých predpokladá ich výrazný prínos pre ekonomiku daného štátu. Daňovými úľavami sa štát snaží zlepšiť obchodné podmienky pre zahraničné spoločnosti a tým...
 • Daňovník
  Daňovník (prípadne Daňový poplatník) je právnická alebo fyzická osoba, ktorá podlieha daniam podľa príslušných predpisov. Označujeme ju aj ako daňový subjekt.  
 • DAX
  DAX (nem. Deutscher Aktienindex) je nemecký burzový index Frankfurtskej burzy. Tvorí ho 30 najvýznamnejších nemeckých spoločností zo segmentu blue chip.DAX vznikol v roku 1988 a to na hodnote 1000. Jeho súčasťou sú napríklad spoločnosti ako Adidas, Allianz, Bayer, BMW, Daimler, Deutsche...
 • Day's Range
  Údaj Day's Range predstavuje denný rozsah, v ktorom sa daný inštrument obchoduje.Príklad V prípade, že je Day's Range "48,50$ - 51,25$", tak najnižšia cena v tento deň bola na úrovni 48,50 dolárov a najvyššia cena, za ktorú sa tento inštrument v daný obchodoval, bola 51,25 dolárov.
 • Deflácia
  Deflácia je pokles cenovej hladiny tovaru a služieb. Je opakom inflácie. Deflácia zvyšuje reálnu hodnotu peňazí, čo v praxi znamená, že je možné nakúpiť viac tovaru za ten istý objem peňazí. Pre domácnosti a spotrebiteľov sa jedná o pozitívny efekt, avšak pre výrobcov a predajcov ide o efekt...
 • Demo účet
  Demo účet je obchodný účet s rovnakými obchodnými podmienkami a obchodovaním na finančnom trhu ako v prípade reálneho účtu, len s tým rozdielom, že sa obchoduje s fixnými peniazmi a teda investor na demo účte nemôže v prípade straty prísť o reálne peniaze, ale len o imaginárne.
 • Depozitár
  Depozitár je osoba prítomná v každom jednom type fondu. Dozerá na činnosť správcu, ktorý spravuje peniaze podielnikov, a úlohou depozitára je tiež schvaľovanie každej jednej transakcie podniku, oceňovanie majetku a vydávanie a vyplácanie podielových listov. Ak v týchto veciach depozitár odhalí...
 • Deutscher Aktienindex
  DAX (nem. Deutscher Aktienindex) je nemecký burzový index Frankfurtskej burzy. Tvorí ho 30 najvýznamnejších nemeckých spoločností zo segmentu blue chip.DAX vznikol v roku 1988 a to na hodnote 1000. Jeho súčasťou sú napríklad spoločnosti ako Adidas, Allianz, Bayer, BMW, Daimler, Deutsche...
 • Devalvácia
  Devalvácia (znehodnotenie) predstavuje zníženie menového kurzu voči ostatným menám. Nízka hodnota meny a tým pádom i devalvácia podporuje vývoz a brzdí dovoz danej krajiny. Preto k devalváciám meny pristupujú predovšetkým krajiny, ktoré majú svoje ekonomiky orientované na vývoz, ako napríklad...
 • Devízové trhy
  Devízové trhý sú trhy, na ktorých dochádza k obchodovaniu svetových mien. Je to trh s neustálou ponukou a dopytom po menách. Najznámejší devízový trh je mimoburzový trh Forex. Meny sa však už dnes dajú obchodovať i na burzách pomocou futures kontraktov.
 • Disážio
  Disážio predstavuje záporný rozdiel medzi hodnotou cenného papiera na regulovanom trhu (burze) a jeho nominálnou hodnotou. Cena podkladového cenného papiera sa teda nachádza pod úrovňou pôvodnej emisnej hodnoty/ceny.Príklad: Spoločnosť XYZ ohodnotila svoje cenné papiere nominálnou hodnotou 6...
 • Discount Rate
  Discount Rate je výška úrokovej sadzby centrálnej banky, za ktoré centrálna banka požičiava svoje peniaze ostatným finančným inštitúciám.
 • Dištrikt
  Pojem dištrikt vyjadruje územný celok v niektorých krajinách sveta.
 • Diverzifikácia
  Diverzifikácia predstavuje rozloženie investície do viacerých cenných papierov alebo rozdielnych aktív s cieľom znížiť mieru rizika konkrétnej investície / investičného portfólia.Prostredníctvom diverzifikácie je možné niektoré riziká výrazne znížiť, avšak nikdy nie je možné “odstrániť“...
 • Dividenda
  Dividenda predstavuje podiel na zisku spoločnosti, pričom sa jedná o časť z čistého zisku spoločnosti, ktorá je vyplatená akcionárom. O výške dividendy ako aj o čase vyplácania rozhoduje valné zhromaždenie akciovej spoločnosti.Spoločnosť nie je povinná vyplácať dividendy, avšak dividendy...
 • DJIA
  Dow Jones Industrial Average (DJIA), známy aj ako Dow Jones, Dow 30 alebo Dowov-Jonesov Index, je americký akciový index. Bol vytvorený zakladateľom novín The Wall Street Journal a spoluzakladateľom spoločnosti Dow Jones & Company, Charlesom Dowom v roku 1896. Hodnota indexu sa odvodzuje od cien...
 • Dlhopis
  Dlhopis, dlhový cenný papier, vyjadruje záväzok emitenta (vydávateľ cenného papiera) vyplatiť veriteľovi (klientovi, ktorý do dlhopisu investuje) výnos (kupón) vo vopred stanovených dňoch a to až do splatnosti dlhopisu. Na konci splatnosti dlhopisu emitent veriteľovi vydá naspať jeho pôvodný...
 • Dlhopisová aukcia
  Dlhopisová aukcia je fyzické stretnutie investorov a predajcu za účelom predaja štátnych dlhopisov investorom. Na takejto aukcii sa zúčastní viacero investorov a ponúkané dlhopisy získajú len tí investori, ktorí za dlhopisy ponúknu najvyššie ceny. 
 • Dlhopisový fond
  Medzi najčastejšie obchodované finančné inštrumenty dlhopisového fondu patria štátne a firemné dlhopisy s dlhšou splatnosťou, teda dlhopisy trvajúce dlhšie než jeden rok. Dlhopisový fond predstavuje strednú cestu medzi peňažným a akciovým fondom. To znamená že sa tu nachádza potencionálny výnos...
 • Dlžný úpis
  Dlžný úpis je samostatnou listinou, ktorá obsahuje prehlásenie o existencii dlhu, ktorú dlžník vystaví veriteľovi. Najčastejšie má podobu uznania dlhu, pokiaľ obsahuje označenie pôvodu i výšku dlhu. Dlžný úpis teda potvrdzuje už určitý existujúci záväzok, ktorý vznikol z predchádzajúcej zmluvy,...
 • Dodávka (Dodávkové obchody a obchody bez dodávky)
  Ideálnym príkladom na dodávku je výmena peňazí v zmenárni. Zákazník si v nej môže zameniť napríklad eura za americké doláre ktoré dostane priamo na ruku. V tomto prípade hovoríme o dodávke. Ak by som v zmenárni namiesto vyplatenia fyzických bankoviek dostal vyplatenie bankoviek vo forme...
 • Dokonalý trh
  Dokonalý trh je taký trh na ktorom majú všetci kupujúci dokonalé informácie o všetkých predávajúcich a cenách ktoré za svoje tovary ponúkajú. Pri prechode od jedného predávajúceho k druhému majú nulové (transakčné a operatívne) náklady, a obchodovaný finančný inštrument je homogénny. Kvalita...
 • Dow Jones Industrial Average
  Dow Jones Industrial Average (DJIA), známy aj ako Dow Jones, Dow 30 alebo Dowov-Jonesov Index, je americký akciový index. Bol vytvorený zakladateľom novín The Wall Street Journal a spoluzakladateľom spoločnosti Dow Jones & Company, Charlesom Dowom v roku 1896. Hodnota indexu sa odvodzuje od cien...
 • Durácia
  Durácia meria citlivosť ceny dlhových cenných papierov na zmeny úrokových sadzieb. Z tohto dôvodu durácia zaujíma predovšetkým investorov na peňažnom a dlhopisovom trhu.Čím dlhšie obdobie zostáva do splatnosti, tým je durácia vyššia. S neskôr splatným cenným papierom je spojené vyššie riziko...
 • Dvojité krytie
  Dvojité krytie znamená, že daný cenný papier je zabezpečený dvoma zábezpekami. Napríklad v prípade hypotekárnych záložných listov (HZL) ide o dvojité krytie, kedy je HZL zabezpečená nehnuteľnosťou a bankovými pohľadávkami.
 • Earnings per Share
  Ukazovateľ EPS (Earnings per Share) predstavuje zisk na jednu kmeňovú akciu danej spoločnosti. Vypočíta sa ako (čistý zisk spoločnosti - hodnota prioritných akcií) / celkový počet kmeňových akcií.Príklad: Spoločnosť ma čistý zisk 100 miliónov dolárov. Celková hodnota prioritných akcií je na...
 • EBIT
  Skratka EBIT nám vyjadruje celkový zisk spoločnosti pred jej zdanením. Nezohľadňuje dlhové zaväzky spoločnosti. V praxi to znamená že, ak má spoločnosť XYZ čistý zisk 1 milión eur a dlhové záväzky v hodnote 300-tisíc eur, 300-tisíc eur sa do hodnoty EBIT rátať nebude. Hodnota EBIT bude 1 milión...
 • EBITDA
  Skratka EBITDA vyjadruje celkový zisk spoločnosti pred jej zdanením, nerátajúc jej dlhové záväzky, ale na rozdiel od EBITU ani jej odpisy a amortizáciu.
 • ECB
  European Central Bank (ECB) je centrálnou bankou 19 krajín Európskej únie, ktoré prijali euro. ECB bola založená v roku 1998, čím sa tak postarala o nahradenie Európskeho menového inštitútu. Jej sídlo sa nachádza vo Frankfurte nad Mohanom v Nemecku. ECB je tvorená prezidentom ECB Mariom Draghim,...
 • ECN broker / Electronic Communications Network
  ECN broker je každý broker ktorý obchodnú pozíciu svojho klienta posúva priamo na finančný trh, alebo investorovu obchodnú pozíciu spáruje s pozíciou z niektorého jeho ďalších klientov. Skutočný ECN brokeri sú preto len burzoví brokeri obchodujúci na burzovom trhu, ktorí ponúkajú svojim...
 • EDIS
  European Deposit Insurance Scheme (EDIS), v preklade systém spoločného systému poistenia bankových vkladov v eurozóne, je nariadenie EÚ prostredníctvom ktorého sú chránené vklady občanov a firiem v bankách v rámci eurozóny v prípade bankrotu banky. Táto garancia sa viaže do výšky 100 tisíc eur...
 • Efekt snehovej gule
  Efekt snehovej gule si môžeme vysvetliť podobenstvom s valiacou sa guľou z kopca. Ako sa valí nadol, postupne sa jej objem zväčšuje, pretože na seba nabaľuje čoraz väčšie množstvá snehu. Rovnako to funguje aj v reálnej ekonomike a to ako v pozitívnom tak aj negatívnom ponímaní.V prípade...
 • Efficiency Ratios
  Efficiency ratios meria efektívnosť konkrétnej spoločnosti. Pomocou efficiency ratios môžeme zistiť to, koľko musí daná spoločnosť investovať, aby získala jeden dolár. Jeho hodnota sa vypočíta ako výdaje spoločnosti/zisk spoločnosti. Príklad: Výdaje spoločnosti sú 60$ na akciu. Zisk na...
 • Ekonomický kalendár
  Ekonomický kalendár je tabuľka, ktorá informuje investora o nadchádzajúcich ekonomických udalostiach vrátane času ich zverejnenia a ich dopadu na finančný trh, ktorý môže byť malý, stredný alebo veľký.
 • Elektronické obchodovanie
  Elektronické obchodovanie je obchodovanie pomocou elektronickej obchodnej platformy (napr. Metatrader 4), pri ktorej je potrebné len pripojenie na Internet. V minulosti ale takáto forma obchodovania nebola možná. Investori ak chceli otvoriť obchodnú pozíciu museli kontaktovať svojho brokera cez...
 • EM
  Rozvíjajúce sa trhy, ktoré sú charakteristické rýchlym hospodárskym rastom (predovšetkým HDP) a rýchlym budovaním priemyslu. Patria sem prevažne štáty Južnej Ázie, východná Európa a Južná Amerika. Nie je výnimkou, že v krajinách emerging markets (EM) niekedy rast HDP činí i sto a viac percent v...
 • Embargo
  Embargo je zákaz spoločného obchodovania, ktorý udelí domáca krajina na inú zahraničnú krajinu (poprípade viacero krajín).
 • Rozvíjajúce sa trhy / Emerging Markets
  Rozvíjajúce sa trhy, ktoré sú charakteristické rýchlym hospodárskym rastom (predovšetkým HDP) a rýchlym budovaním priemyslu. Patria sem prevažne štáty Južnej Ázie, východná Európa a Južná Amerika. Nie je výnimkou, že v krajinách emerging markets (EM) niekedy rast HDP činí i sto a viac percent v...
 • Emitent
  Emitent je subjekt (štát, mesto, právnická osoba), ktorý vydáva cenné papiere (dlhopisy, akcie, ...) s cieľom získať finančné zdroje na svoj ďalší rozvoj.Pre emitentov tiež platia určité povinnosti ako je zverejňovanie:polročnej a ročnej správy o hospodárení; účtovnej závierky a...
 • Eonia
  Euro OverNight Index Average (Eonia) je úroková sadzba medzi európskymi bankami s dobou splatnosti jeden deň. Oproti EURIBORU sa líší v tom, že EURIBOR nezverejňuje jednodňovú sadzbu. Preto pri zistení jednodňovej európskej medzibankovej sadzby, treba narozdiel od Euriboru, pozrieť...
 • EPS
  Ukazovateľ EPS (Earnings per Share) predstavuje zisk na jednu kmeňovú akciu danej spoločnosti. Vypočíta sa ako (čistý zisk spoločnosti - hodnota prioritných akcií) / celkový počet kmeňových akcií.Príklad: Spoločnosť ma čistý zisk 100 miliónov dolárov. Celková hodnota prioritných akcií je na...
 • ESMA
  ESMA (The European Securities and Markets Authority) je finančný regulátor Európskej únie, so sídlom v Paríži. Hlavnou úlohou regulátora ESMA,  je práca na v oblasti legislatívy a zlepšenia regulácie a funkcie finančných trhov v Európe.
 • ETF
  ETF (skratka z anglického Exchange Traded Funds) sú obchodovateľné fondy, ktoré sledujú komoditu, index, alebo skupinu menových indexov. ETF sa môžu obchodovať buď ako CFD, alebo ako fyzické akcie cez burzu. ETF sú vhodné pre investovanie do komodít, pretože nemajú dobu exspirácie, a majú...
 • EURIBOR
  Pracuje na rovnakom princípe ako LIBOR, len s tým rozdielom že EURIBOR na rozdiel od LIBORU, meria priemernú referenčnú úrokovú sadzbu za ktorú sú ochotné európske banky medzi sebou obchodovať, zatiaľ čo v LIBORE sú zverejnené úrokové sadzby aj ostatných mimo európskych bánk. Preto ak chcem...
 • EURO STOXX 600 Index
  EURO STOXX 600 je pan-európsky akciový index pozostávajúci zo 600 európskych akcií, reprezentujúcich veľké, stredné a malé spoločnosti zo 18 európskych krajín z 19-tich rôznych priemyselných odvetví.Medzi krajiny ktoré sú zahrnuté v indexe patrí Veľká Británia (27% z indexu), Francúzsko,...
 • Európska centrálna banka / European Central Bank
  European Central Bank (ECB) je centrálnou bankou 19 krajín Európskej únie, ktoré prijali euro. ECB bola založená v roku 1998, čím sa tak postarala o nahradenie Európskeho menového inštitútu. Jej sídlo sa nachádza vo Frankfurte nad Mohanom v Nemecku. ECB je tvorená prezidentom ECB Mariom Draghim,...
 • Ex-date
  Ex-date vyjadruje dátum, ku ktorému (od ktorého) sa obchoduje daný cenný papier (akcia) bez nároku na predchádzajúcu (posledné oznámenú) dividendu. Po tomto dátume sa obchoduje daná akcia "ex-dividend".Príklad Spoločnosť XYZ oznámila výplatu kvartálnej dividendy vo výške 5$ na akciu s...
 • Ex-dividend
  Ex-dividend vyjadruje vymedzené časové obdobie, v ktorom držiteľ akcie nemá nárok na dividendu. Spravidla o ex-dividend hovoríme po takzvanom ex-date období, teda v období, kedy je potrebné danú akciu držať pre nárok na dividendu. Pokiaľ je akcia „ex-dividend“ tak už má nárok na dividendu...
 • Exotické meny
  Exotické meny sú všetky meny s výnimkou hlavných svetových mien (americký dolár, euro, britská libra, japonský jen, švajčiarsky frank, novozélandský dolár, austrálsky dolár, kanadský dolár). Sú charakteristické tým, že sa s nimi obchoduje výrazne v menších objemoch než s hlavnými svetovými...
 • Expense Ratio
  Expense Ratio, uvádzané aj ako Management Expense Ratio (MER) predstavuje percento z priemerných čistých aktív, použité na kryte ročných nákladov (administratívnych a prevádzkových nákladov) v rámci danej investície (fondu, ETF, aktívne riadeného portfólia).Pri aktívne spravovaných...
 • Export
  Export nám vyjadruje množstvo tovarov a služieb danej krajiny, po ktorých bol dopyt zo strany zahraničných krajín. Vysoké hodnoty exportu majú pochopiteľne krajiny, ktorých ekonomiky sú zamerané na vývoz svojich produktov a služieb do zahraničia. Takouto krajinou je napríklad Nemecko, ktoré...
 • Exspirácia
  Exspirácia vyjadruje obdobie za ktoré sa musí investor svojho finančného inštrumentu najneskôr zbaviť. Je synonymom slova splatnosť. Príklad: Investor nakúpi 1 kontrakt futures na EUR/USD s exspiráciou o 15 dní, čo znamená, že najneskôr za 15 dní bude musieť svoju obchodnú pozíciu uzavrieť.
 • Factsheet
  Factsheet je približne trojstranový dokument, ktorý slúži investorovi na oboznámenie sa so základnými informáciami ohľadom podielového fondu, prípadne alternatívnej investície. Vo Factsheet-e sa nachádzajú informácie o poplatkoch, stratégií, rizikovosti fondu, o očakávanom výnose, historickej...
 • Fair value
  Fair value je priemerná cena finančného inštrumentu, ktorou ho ocenili nakupujúci i predávajúci na finančnom trhu. Jedná sa teda o cenu, za ktorú sa daný finančný inštrument aktuálne obchoduje na finančnom trhu.
 • FED
  Americká centrálna banka - Federal Reserve System, skrátene FED, je sústava viacerých bánk a súvisiacich inštitúcií, spolu tvoriacich centrálnu banku USA. Skladá sa z 12 regionálnych federálnych rezervných bánk s hlavnou centrálou vo Washinghtone. Základné ciele politiky FEDu sú veľmi podobné...
 • Americká centrálna banka / Federal Reserve System
  Americká centrálna banka - Federal Reserve System, skrátene FED, je sústava viacerých bánk a súvisiacich inštitúcií, spolu tvoriacich centrálnu banku USA. Skladá sa z 12 regionálnych federálnych rezervných bánk s hlavnou centrálou vo Washinghtone. Základné ciele politiky FEDu sú veľmi podobné...
 • Filadelfský FED Index / Philadelphia FED Index
  Filadelfský FED Index je mesačný ekonomický prieskum, ktorý vykonáva Filadelfská federálna rezervná banka, ktorá sa dopytuje výrobcov na ohodnotenie ekonomickej situácie (nové objednávky, zamestnanosť, priemer odpracovaných hodín a iné) v treťom federálnom dištrikte. Výsledky filadelfského FED...
 • Finančná kríza
  Finančná kríza je situácia keď na finančnom trhu prevláda dlhodobejšia neistota a vzájomná nedôvera medzi finančnými inštitúciami. Súčasne je ekonomická aktivita utlmená, nezamestnanosť rastie, veľa finačných inštitúcii začína bankrotovať a spotreba obyvateľstva sústavne klesá. Takáto situácia...
 • Finančný derivát
  Finančný derivát (angl. derivative) je pojem pre finančný produkt, ktorý je založený na inom finančnom produkte (tzv. podkladovom aktíve) z ktorého je odvodená cena daného derivátu. Finančné deriváty existujú vždy na základe zmluvy (kontraktu) medzi zákazníkom a obchodníkom a spravidla je pri...
 • Finančný regulátor
  Finančný regulátor je inštitúcia, ktorá sa zameriava na finančný trh, na ktorom dohliada na finančnú stabilitu a ochranu klientov. Regulácia vo finančnom sektore je orientovaná predovšetkým na tieto sektory - poisťovníctvo, bankovníctvo, cenné papiere.
 • Fiškálna politika
  Fiškálna politika je využívanie štátneho rozpočtu (príjmy z daní od obyvateľov krajiny) a verejných financií (príjmy štátu) s cieľom stabilizácie ekonomiky. Fiškálna politika teda rozhoduje o príjmoch a výdavkoch peňazí štátu.
 • Flash Crash
  Flash crash je zriedkavý, neočakávaný a prudký prepad ceny na danom finančnom inštrumente v priebehu krátkeho časového obdobia. Ako príklad flash crashu môžeme uviesť pád EUR/CHF o vyše 30% v priebehu jednej hodiny, ako tomu bolo 15.1.2015. Najčastejšími príčinami flash crashu sú neočakávane...
 • Floating
  Floating (plávajúci, meniaci sa) sa používa na označenie daného inštrumentu ktorého hodnota nie je fixná (stála) ale neustále sa mení. Najčastejšie je spájaná s menovým kurzom.V súčasnosti je väčšina menových kurzov plávajúcich, čo znamená, že ich hodnota sa môže kedykoľvek zmeniť. Dnes môže...
 • FOMC
  Federal Open Market Committee (Federálny výbor pre voľný trh) v skrátenom názve FOMC, je výbor Fedu, ktorý rozhoduje o zmene alebo ponechaniu úrokových sadzieb krajiny a hodnotí taktiež aktuálny stav ekonomiky a jej výhľad do budúcnosti. FOMC zasadá 8x ročne, spravidla pár dní pred vyhlásením...
 • Fondy fondov
  Ide prakticky o fondy, ktoré investujú prevažne do ďalších fondov. Ak správcovská spoločnosť (ktorá spravuje fond fondov) investuje do vlastných fondov, väčšinou vracia niektoré poplatky súvisiace so správou nakúpeného fondu (aby sa správcovská spoločnosť vyhla dvojnásobnému plateniu vstupného,...
 • FOREX / Foreign Exchange
  Forex je skratka pre angl. Foreign Exchange. Forex je ale tiež známy pod názvami Currency Trading, Forex Trading, Foreign Exchange Market alebo pod skratkou FX. Ide o medzinárodný obchodný systém pre zmenu základných a vedľajších menových párov, teda devízový trh. Forex predstavuje miesto, kde...
 • Forward
  Pri forwarde ide o dohodu medzi obchodníkom a predajcom vykonanú v súčasnosti, pričom k jej splatnosti má dôjsť vo vopred stanovenom čase v budúcnosti, a to za cenu, ktorá je vopred určená. K forwardovým obchodom dochádza na mimoburzovom trhu (OTC), pričom poznáme tri druhy forwardových...
 • FTSE
  Financial Times Stock Exchange 100 Index (FTSE) zahrňuje sto spoločností s najvyššou tržnou kapitalizáciou, ktoré sídlia vo Veľkej Británii a ich akcie sa obchodujú na londýnskej burze (London Stock Exchange). Spoločnosti, ktoré sú zahrnuté v tomto indexe predstavujú približne 80% celkového...
 • Fundamentálna analýza
  Fundamentálna analýza je analýza založená na ekonomických dátach, politických udalostiach, vyjadreniach centrálnych bankárov a podobne. Fundamentálny analytik sa snaží zistiť, ako dopadnú nasledujúce hore uvedené udalosti, a aký budú mať dopad na finančný trh. Príklad: Fundamentálny analytik si...
 • Futures
  Pri futures ide o finančné deriváty a zároveň i forwardy obchodované na burzovom trhu. Futures sú tiež kontrakty, pri ktorých je presne definovaný dátum ich splatnosti, teda ich vyrovnania. Investor, ktorý má napríklad nakúpených 10 kilo pšenice, môže po vypršaní splatnosti daného kontraktu...
 • FX
  Forex je skratka pre angl. Foreign Exchange. Forex je ale tiež známy pod názvami Currency Trading, Forex Trading, Foreign Exchange Market alebo pod skratkou FX. Ide o medzinárodný obchodný systém pre zmenu základných a vedľajších menových párov, teda devízový trh. Forex predstavuje miesto, kde...
 • G7
  Organizáciu G7 tvorí 7 krajín (Kanada, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Japonsko, Británia, USA), ktorých ekonomiky patria medzi najväčšie na svete a reprezentujú tak až 46% svetového HDP. Krajiny G7 sa stretávajú na spoločnom summite jedenkrát ročne, na ktorom diskutujú a hľadajú riešenia na...
 • Garančný fond investícií
  Garančný fond investícií je právnická osoba, ktorá zabezpečuje záručný systém, z ktorého sa vyplácajú náhrady zákazníkom obchodníka s cennými papiermi, ktorý nie je schopný plniť svoje záväzky voči svojím klientom.Každý obchodník s cennými papiermi, ktorému Národná banka Slovenska udelila...
 • GDR
  GDR (globálne depozitné certifikáty) sú také certifikáty, ktoré umožňujú domácej firme obchodovať s jej akciami aj v rámci zahraničných trhov. GDR sú vydávané bankami ako napríklad JP Morgan, Citigroup, Deutsche Bank. Obchodujú sa na svetových burzách akými sú Frankfurtská burza, Luxemburská...
 • Globálne depozitné certifikáty
  GDR (globálne depozitné certifikáty) sú také certifikáty, ktoré umožňujú domácej firme obchodovať s jej akciami aj v rámci zahraničných trhov. GDR sú vydávané bankami ako napríklad JP Morgan, Citigroup, Deutsche Bank. Obchodujú sa na svetových burzách akými sú Frankfurtská burza, Luxemburská...
 • GFI
  Garančný fond investícií je právnická osoba, ktorá zabezpečuje záručný systém, z ktorého sa vyplácajú náhrady zákazníkom obchodníka s cennými papiermi, ktorý nie je schopný plniť svoje záväzky voči svojím klientom.Každý obchodník s cennými papiermi, ktorému Národná banka Slovenska udelila...
 • Hang Seng
  Hang Seng je čínsky akciový index, ktorý sa skladá z 50 najväčších akciových spoločností na Hong Kongskej burze a slúži aj ako jej hlavný indikátor trhového výkonu. Týchto 50 spoločností reprezentuje až 58% trhovej kapitalizácie celej Hong Kongskej burzy. Začiatok Hang Sengu sa začal v roku...
 • HDP
  HDP (hrubý domáci produkt, angl. gross domestic product) predstavuje súčet hodnoty všetkých tovarov a služieb vyrobených v danej krajine, domácimi aj zahraničnými firmami, za určité časové obdobie, spravidla za jeden rok. Spolu s infláciou ide o dve najdôležitejšie ekonomické veličiny. HDP...
 • Hedžing / Hedging
  Hedging (hedžing) je metóda riadenia rizika na účte, založená na znížení rizika pri veľkých výkyvoch na trhu. Obchodník otvára opačnú pozíciu, než ktorú má aktuálne v trhu. Ak má obchodník na trhu dlhú - nákupnú pozíciu na akciovom index DAX o veľkosti jedného lotu, tak v prípade aby dosiahol...
 • Hedge Fund / Hedžový fond
  Hedžový fond (anglicky Hedge Fund) je investičný fond, ktorý má nízku alebo žiadnu reguláciu. Investície do hedžových fondov sú vysoko rizikové ale zároveň aj potencionálne výnosnejšie. Poplatky za správu (v rozpätí 1-3%) sú väčšie než v ostatných fondoch a poplatky za výnos sa pohybujú v...
 • High yield
  High yield doslovne znamená „vysoký výnos“ a presne takto môžeme aj tento pojem chápať. Pokiaľ teda hovoríme napríklad o High Yield Dividend portfóliu, tak takéto portfólio bude zložené z akcií spoločností, ktoré vyplácajú nadštandardne vysoké dividendy.
 • High-Yield Bond
  High-Yield Bond je dlhopis s vysokým výnosom, ktorý má v dobe nákupu zvyčajne nižší ako investičný ratingový stupeň, ide teda o rizikový dlhopis.Úrokové sadzby sú v súčasnosti vo viacerých veľkých a stabilných ekonomikách na rekordne nízkych úrovniach. Na základe toho sa tak stále viac...
 • Holubice (centrálni bankári)
  Holubice (centrálni bankári) sú centrálni bankári, ktorí preferujú uvoľnenú monetárnu politiku, teda ponechať hlavné úrokové sadzby na nezmenenej úrovni alebo ich dokonca znížiť.
 • Hospodársky cyklus
  Hospodársky cyklus značí pravidelné kolísanie ekonomickej aktivity na úrovni celej ekonomiky alebo jej veľkej časti (nejedná sa len o určitý sektor) okolo dlhodobého trendu. Pojmom cyklus označujeme striedanie klesania a rastu v ekonomike. Dĺžka hospodárskeho cyklu sa môže líšiť, v závislosti od...
 • Hyperinflácia
  Hyperinflácia je inflácia, ktorej rast činí viac ako 1000%. Takýto prudký rast cien spôsobi znehodnotenie peňazí a vymiznutie kúpyschopnosti obyvateľstva, čo má za následok rozpad ekonomiky danej krajiny. Hyperinflácia sa zvykne vyskytovať predovšetkým v afrických krajinách (napríklad Zimbawe v...
 • Hypotéka
  Hypotéka je bankový úver (pôžička) dlžníkovi na kúpu nehnuteľnosti. Dlžník ručí banke hodnotou nehnuteľnosti, na ktorú si zobral úver. Banka požičia dlžníkovi nehnuteľnosť, v ktorej môže bývať, no za túto službu banka od dlžníka požaduje riadne splácanie mesačných úverových splátok, a to až do...
 • Hypotekárne záložné listy
  Hypotekárne záložné listy sú dlhopisy s dvojitým krytím (nehnutelnosť + bankové pohľadávky) verejne obchodujúce sa na finančnom trhu. Vzhľadom na ich dvojité krytie ide o veľmi spoľahlivé dlhopisy s pravidelným, hoci malým výnosom. Hypotekárne záložné listy  môžu vydávať len banky a sporiteľne....
 • Chicago Mercantile Exchange
  Obchodovanie s komoditami v Spojených štátoch sa spája s Chicagskou burzou - Chicago Mercantile Exchange (CME).História CME sa dátuje do roku 1898 a spája sa s vajciami a maslom. Pôvodný názov bol Chicago Butter and Egg Board. Po reorganizácii v roku 1919 došlo k zmene názvu na Chicago...
 • Chicago Stock Exchange
  Chicago Stock Exchange (CHX) je akciová burza v Chicagu, v štáte Illinois. Napriek tomu že nie je až tak známa ako chicagská komoditná burza CSE, ide o najväčšiu regionálnu akciovú burzu v USA. CHX vykonáva transakcie pod dohladom U.S. Securities and Exhange Commission (SEC). V súčasnosti ponúka...
 • CHX,
  Chicago Stock Exchange (CHX) je akciová burza v Chicagu, v štáte Illinois. Napriek tomu že nie je až tak známa ako chicagská komoditná burza CSE, ide o najväčšiu regionálnu akciovú burzu v USA. CHX vykonáva transakcie pod dohladom U.S. Securities and Exhange Commission (SEC). V súčasnosti ponúka...
 • Import
  Import nám vyjadruje veľkosť dopytu domácej krajiny po tovaroch a službách zahraničnej krajiny/krajín. Vysoké hodnoty importu majú pochopiteľne krajiny, ktorých ekonomiky sú zamerané na import (dovoz) svojich produktov zo zahraničia. Takouto krajinou je napríklad USA, ktoré je závislé od dovozu...
 • Index spotrebiteľských cien / Consumer Price Index
  Index spotrebiteľských cien (Consumer Price Index, CPI) je cenový index, ktorý vyjadruje cenovú hladinu spotrebných tovarov. CPI pritom nie je tvorený všetkými spotrebnými tovarmi, ale len tými najdôležitejšími - respektíve len tými, ktoré zvyknú ľudia najčastejšie spotrebovávať (potraviny,...
 • Indexovanie
  Indexovanie je nízkonákladová investičná stratégia, ktorej cieľom je kopírovať výnos a riziko určitého indexu, držbou všetkých cenných papierov, ktoré tvoria index alebo predstavujú štatisticky reprezentatívnu vzorku indexu. Tiež známe ako pasívne riadenie.Cieľom indexovanie teda nie je...
 • Indikátor
  Indikátor je predstihový ukazovateľ, ktorý sa snaží indikovať budúci pohyb ceny na základe technickej analýzy, alebo sa snaží predpovedať výsledky budúcich ekonomických udalosti na základe fundamentálnej analýzy. Technický indikátor: Pod tecnickými indikátormi máme na mysli indikátory, snažiace...
 • Inflácia
  O inflácii hovoríme vtedy, keď dochádza k všeobecnému rastu cien tovarov a služieb, nie len k rastu cien jednotlivých položiek. To znamená, že napríklad za jedno euro sa toho dá kúpiť menej, ako v minulosti, respektíve euro má menšiu hodnotu ako kedysi. Príliš vysoká inflácia síce pomáha...
 • Insolventnosť
  Pri insolventnosti ide prakticky o neschopnosť splácania svojich finančných záväzkov.
 • Intermediate
  Pojem intermediate vyjadruje časové obdobie nepresahajúce jeden rok.
 • Intervencia
  Pod pojmom intervencia najčastejšie myslíme zásah centrálnej banky na finančnom trhu, za účelom revalvácie či devalvácie.
 • Intradenný
  Tento termín sa vzťahuje na časové obdobie do jedného dňa teda 24 hodín. Pod pojmom intradenný sa myslí predovšetkým intradenné obchodovanie.Hlavnou charakteristickou črtou intradenného obchodovania je dĺžka otvorenia obchodnej pozície, ktorá je spravidla kratšia ako jeden deň. Obchodné...
 • Investičné certifikáty
  Investičné certifikáty sú druhom cenných papierov. Ide o zvláštne typy dlžných úpisov, ktoré vydávajú emitenti (najčastejšie banky) a ktoré kupujú investori, aby si ich neskôr nechali naspäť preplatiť a mohli tak realizovať zisk. Investičné certifikáty sa kupujú, či predávajú na burze prípadne...
 • Investičný horizont
  Investičný horizont predstavuje minimálnu odporúčanú dobu pre daný typ investície v rokoch. Spravidla súvisí s typom podkladového aktíva a jeho volatilitou. Pri menej rizikových investíciach ako sú investície na peňažnom trhu je značne kratší, ako je tomu pri investíciach do akciového...
 • Investor
  Investor je osoba, ktorá sa rozhodne časť svojich financií investovať na finančnom trhu. Na rozdiel od krátkodobých obchodníkov (traderov), investori držia svoje obchodné pozície otvorené po dlhšiu dobu, spravidla niekoľko mesiacov, až rokov. Investori sa rozhodujú hlavne podľa fundamentálnej...
 • IPO (Initial Public Offer)
  IPO (Initial Public Offer) je proces, kedy spoločnosť prvýkrát verejne ponúka svoje akcie na kapitálovom trhu.IPO sú často robené menšími, mladšími spoločnosťami, ktoré hľadajú kapitál pre rozšírenie. Ale môže byť taktiež vykonaný veľkými súkromnými firmami, ktoré chcú, aby sa verejne...
 • IPO,
  IPO (Initial Public Offer) je proces, kedy spoločnosť prvýkrát verejne ponúka svoje akcie na kapitálovom trhu.IPO sú často robené menšími, mladšími spoločnosťami, ktoré hľadajú kapitál pre rozšírenie. Ale môže byť taktiež vykonaný veľkými súkromnými firmami, ktoré chcú, aby sa verejne...
 • ISIN
  ISIN (International Securities Identification Number) je medzinárodné identifikačné číslo cenného papiera, ktoré je prideľované pre účely obchodovania s ním. Ide o 12-miestny alfanumerický kód. Prvé dva znaky tvorí kód štátu, ďalších deväť znakov predstavuje číselný kód cenného papiera a...
 • ISM
  ISM Manufacturing Index je americký prieskum zameraný na nevýrobný sektor. Dopytuje sa okolo 400 výrobných firiem a dodávateľov na ohodnotenie úrovne obchodných podmienok zahŕňajúcich zamestnanosť, produkciu, nové objednávky, ceny, zásoby a dodávky od dodávateľov. ISM sa zverejňuje každý mesiac...
 • Jadrová inflácia
  Jadrová inflácia (ekonomické dáta) je inflácia, ktorá na rozdiel od indexu spotrebiteľských cien, nezahrňuje ceny energií, dopravy, niektorých služieb (napr. služby sociálnej starostlivosti), rôzne poplatky (napríklad poplatky za rozhlas a televíziu) a poistenia, spotrebné dane a...
 • Jastraby (centrálni bankári)
  Jastraby (centrálni bankári) sú centrálni bankári, ktorí preferujú sprísňovanie monetárnej politiky vplyvom zvyšovania hlavných úrokových sadzieb.
 • Jednotková cena práce
  Jednotková cena práce (ekon. dáta) nám meria priemernú veľkosť nákladu zamestnávateľa na jedného zamestnanca. V jednotke ceny práce nie je zahrnutý farmársky priemysel. Výsledky jednotky cena práce sa zverejňujú jedenkrát za kvartál a na finančný trh majú len mierny dopad.
 • Kapitál
  Kapitál respektíve majetok je pojem, ktorý označuje zdroje financovania, ktoré podnik používa pre zabezpečenie svojej činnosti.Podľa vlastníctva sa kapitál člení na :vlastný kapitál - pochádza od vlastníkov cudzí kapitál - sú zapožičané zdroje (napríklad od bank, akcionárov,...
 • Kapitálové trhy
  Kapitálový trh predstavuje trh na s dopytom po kapitáli. Preto sa medzi takýto trh radí hlavne akciový a dlhopisový trh, ktoré sú hlavným zdrojom kapitálu pre vlády a firmy. Slúži však i pre investorov ktorí sa tu pokúšajú o zhodnotenie svojej investície. Na kapitálovom trhu obchodujú v...
 • Kapitálové výdaje (CAPEX)
  Kapitálové výdaje (skrátene CAPEX) sú investíciami do stálych aktív. Kapitálové výdaje slúžia predovšetkým na: 1) zariadenie hmotného investičného majetku (umelecké diela, pozemky a iné), 2) zariadenie nehmotného investičného majetku ( licencie, software, autorské práva a iné), 3) nákup...
 • Kmeňová akcia
  Kmeňové akcie patria môžeme označiť za jeden z najrozšírenejších typov akcií. Dávajú investorovi právo podieľať sa na prípadnom zisku spoločností, účasť na valnom zhromaždení a ak je to možné tak aj na likvidačnom zostatku. 
 • Komerčná banka
  Komerčná banka je jednou z trochu druhov bánk. Jej hlavnou úlohou je prijímanie vkladov obyvateľstva, obchodovanie na finančnom trhu s peniazmi od klientov,na to určených, a poskytovanie úverov. Medzi menej hlavné úlohy patrí taktiež bankové poradenstvo a zmenárenská činnosť. Na Slovensku sa...
 • Komisné poplatky
  Komisné poplatky sa platia u burzových brokerov. Bývajú fixné, čiže sa nemenia podľa trhovej situácie. Existujú 2 možnosti, pomocou ktorých platí investor brokerovi poplatok za otvorenie svojej obchodnej pozície. Buď je to formou spreadu, alebo cez komisné poplatky. Vo forme spreadu sa platia...
 • Komodity
  Komodity sú zjednodušene suroviny. Väčšina základných surovín okolo nás, ako napríklad pšenica, ovos, bravčové mäso, hovädzie mäso, ale i ropa, zlato alebo bavlna - tým všetkým sa spoločne hovorí komodity. Komodity môžeme ďalej členiť na: energetické komodity -  napríklad ropa, zemný plyn,...
 • Konfiškácia
  Konfiškácia označuje (na rozdiel od vyvlastnenia) zabavenie majetku bez akejkoľvek náhrady. Konfiškácia bola bežnou v totalitných štátoch. Ľuďom alebo skupinám označeným za nepriateľov je zabavovaný majetok. Takto postihnutí ľudia sú spravidla zbavovaní i ďalších práv, ak ešte existujú.
 • Konkurz
  Konkurz je súdnym nariadením v prípade bankrotu spoločnosti na speňaženie majetku určitej spoločnosti, ktorý sa následne prerozdelí medzi jeho veriteľov.
 • Kontrakt
  Slovo kontrakt môže vyjadrovať dva významy,význam: kontrakt je zmluva medzi dvoma stranami - nákupcom a predajcom, o nákupe a predaji daného finančného inštrumentu.2. význam: kontrakt je označenie pre veľkosť obchodnej pozície na Futures trhoch. Okrem kontraktov existujú ešte menšie...
 • Konvertibilné obligácie
  Konvertibilné obligácie sú právom investora zameniť určité dlhopisy pri dátume ich splatnosti za akcie spoločnosti.
 • Korekcia
  Korekcia je malý pokles ceny v stúpajúcom trende, a malý vzostup ceny v klesajúcom trende. Vo fundamentálnej analýze je malý pokles, či vzostup hodnoty ekonomického indikátora v stúpajúcom, či klesajúcom trende hodnoty indikátora.
 • Korupcia
  Pod pojmom korupcia rozumieme v širšom zmysle najmä podplácanie (aktívne aj pasívne) alebo poskytovanie alebo prijímanie prospechu (neoprávnených výhod) aj bez (priameho) úplatku, spravidla osobou zastávajúcou nejakú funkciu (napríklad úradnú a podobne). Spoločenské a politické dôsledky...
 • KOSPI
  KOSPI (The Korea Composite Stock Price Index) je najznámejší juhokórejský akciový index obsahujúci všetky akcie obchodované na Kórejskej akciovej burze v Južnej Kórei. KOSPI bol založený v roku 1980.
 • Kotácia
  Každý finančný inštrument má na finančnom trhu svoju trhovú hodnotu. Túto trhovú hodnotu finančného inštrumentu vyjadruje kotácia.
 • Kúpna sila
  Pojem kúpna sila nám vyjadruje kúpyschopnosť obyvateľstva. Kúpna sila sa zvyšuje pri raste miezd a stagnujúcej či klesajúcej inflácii. A naopak, znižuje sa pri stagnujúcich či klesajúcich mzdách a zvyšujúcej sa inflácii. Kúpne silu medzi krajinami meria parita kúpnej sily.
 • Kupón
  Kupónje úrok vyplácaný emitentom dlhopisu. Dlhopisy sa tiež delia podľa formy kupónu na:Fixné - dlhopis s pevne daným výnosom. Plávajúce,variabilné - dlhopis s meniacim sa výnosom. Výnos dlhopisu sa mení podľa podmienok na finančnom trhu a podľa ponuky a dopytu po danom...
 • Kurz fondu
  Kurz fondu (cena podielového listu) vyjadruje čistú hodnotu majetku fondu pripadajúcu na jeden podiel už po odpočítaní manažérskeho poplatku.
 • Kvantitatívne uvoľňovanie / Quantitative Easing
  Kvantitatívne uvoľňovanie (Quantitative Easing, QE) je menová politika štátov a ich centrálnych bánk, ktorá spočíva v tlačení nových (ničím nekrytých) peňazí a nákupoch vládnych dlhopisov. Jej cieľom je stimulácia, oživenie ekonomickej aktivity. QE funguje nasledovne:Európska centrálna...
 • Kvóty
  Slovo kvóta pochádza z latinského slova ,,quota" a znamená stanovený počet alebo pomer. Používa sa napríklad v nasledujúcich spojeniach: daňová kvóta (ukazovateľ sledujúci podiel daní na HDP), dovozná kvóta (obmedzenie množstva určitého dovážaného statku) a podobne.
 • LIBOR
  LIBOR (taktiež formálne BBA Libor či bbalibor) je skratka z anglického London Inter Bank Offered Rate, je londýnska medzibanková ponuková sadzba. Je to priemerná úroková sadzba, za ktorú sú si komerčné banky ochotné požičať na londýnskom medzibankovom trhu peniaze. Spolu s EURIBORom ide o...
 • Likvidátor
  Pod pojmom likvidátor na finančnom trhu rozumieme:Likvidátor dlžníka - osoba poverená likvidáciou spoločnosti. Likvidátor poistnej udalosti : zamestnanec poisťovne prešetrujúci škody jej klientov a navrhujúci ich odškodnenie.
 • Likvidita
  Pojem likvidita v prípade firmy znamená schopnosť firmy premeniť majetok na peniaze, z ktorých je možné uhradiť záväzky. Likvidita (krátkodobá) znamená predovšetkým schopnosť firmy predať zásoby, zinkasovať pohľadávky z obchodného styku, a ostatné krátkodobé pohľadávky a prípadne mať dostatočnú...
 • Limit príkaz
  Limit príkaz je otvorenie obchodnej pozície na inej cene než je aktuálna trhová cena. Poznáme 4 druhy limit príkazov - Buy stop, Buy limit, Sell stop, Sell limit.
 • Lock-up period
  Lock-up period prestavuje obdobie, kedy investori nemajú umožnené vyberať svoje prostriedky či realizovať predaj svojich cenných papierov. Takéto obdobie pomáha napríklad hedžovým fondom vyhnúť sa problémom s likviditou. Využíva sa taktiež pri IPO, kedy investori držiaci značné vlastníctvo...
 • Dlhá pozícia / Long
  Ak obchodník očakáva, že sa trh bude pohybovať smerom nahor, otvorí takzvanú "long pozíciu". Ide teda o nákup podkladového aktíva. V prípade, že cena podkladového aktíva v budúcnosti oproti pôvodnej cene pri ktorej bola daná dlhá pozícia otvorená porastie, obchodník je zelených číslach. V...
 • Lot
  Lot vyjadruje hodnotu 100-tisíc dolárov. Investor ktorý chce longovať EUR/USD vo veľkosti 100-tisíc $ bude preto musieť nakúpiť 1 lot. Označenie veľkosti obchodnej pozície v lotoch sa udáva len na mimoburzovom trhu. Na burzovom trhu sa veľkosť obchodnej pozície udáva v kontraktoch.
 • Maloobchodné tržby
  Maloobchodné tržby merajú veľkosť predaja v maloobchodných sektoroch. Výsledky maloobchodných tržieb sa zverejňujú každý mesiac, a na finančný trh zvyknú mať veľký dopad. Jedná sa tiež o predstihový indikátor HDP.
 • Margin Call
  Margin Call znamená, že na obchodnom účte obchodníka už nie je žiadna voľná marža na obchodovanie jeho aktuálnej otvorenej obchodnej pozície. Investor buď doplní ďalšie peniaze na svoj účet, alebo uzavrie svoju aktuálnu obchodnú pozíciu, pričom môže otvoriť novú obchodnú pozíciu, ale už v menšom...
 • Market Maker (MM)
  Market Maker (MM) je broker, ktorý je tvorcom trhu. Tvorcom trhu sa nazýva preto, lebo investorovu obchodnú pozíciu neposúva priamo na finančný trh, ale protistranu mu robí on sám. V takomto prípade teda platí to, že pokiaľ investor na obchodnej pozícii zarába, protistrana (v tomto prípade...
 • Marža / Margin
  Marža vyjadruje koľko % z veľkosti otvorenej obchodnej pozície musí investor držať ako rezervu – zábezpeku na svojom obchodnom účte. Výška marže závisí predovšetkým na veľkosti finančnej páky u daného brokera. Čim je väčšia finančná páka, tým je i veľkosť marže nižšia.Príklad 1: Investor si...
 • Materské spoločnosti
  Pri materských spoločnostiach sa jedná o dve na seba závislé spoločnosti, ktoré patria jednému majiteľovi. Ich obchodná aktivita ale nemusí byť rovnaká. Napríklad jedna zo spoločností môže vyrábať oblečenie a druhá vyrába nábytok.
 • Medvedí trh / Bear Market
  Medvedí trh (Bear Market) je výraz pre každý finančný trh, ktorého cena klesá.Medvedí trh je spojený s negatívnou náladou a situáciou na finančných trhoch. Pri medveďom trhu ceny akcií a ďalších finančných inštrumentov klesajú a očakávajú sa ďalšie poklesy. Investori, ktorí predpokladajú...
 • Medzinárodný menový fond
  Medzinárodný menový fond (MMF) je medzinárodná organizácia zodpovedná za globálny finančný systém a výpomoc jej členom na udržanie finančnej rovnováhy. Cieľom je podporovať medzinárodnú menovú spoluprácu a uľahčovať rozmach a vyrovnaný rast medzinárodného obchodu, rovnako aj podporovať stabilitu...
 • Menová konverzia
  Konverzia všeobecne znamená premenu alebo zmenu. Menová konverzia týmto pádom znamená: výmenu meny za inú, výmenu meny za drahý kov, zmena meny (štátu).Príklad (výmena meny za inú)Ján sa v tomto týždni rozhodne pre dovolenku v USA. Ján žije v krajine platiacej eurom, a preto musí svoje...
 • Menová vojna
  Menová vojna je politikou centrálnej banky, ktorá sa snaží pomocou určitých ekonomických operácii manipulatívne ovplyvniť hodnotu svojej meny, aby mena krajiny dosiahla vopred požadovanej úrovne, ktorá je najvýhodnejšia pre domácu ekonomiku bez ohľadu na to aký to bude mať dopad na ostatné...
 • Menové riziko
  Menové riziko je riziko zmeny kurzu fondu v dôsledku pohybu kurzu napríklad eura k inej mene. Ak je fond denominovaný (jeho hodnota a hodnota jeho aktív sa vyjadruje v dolároch) napr. v USD, tak oslabenie USD voči EUR má na výkonnosť fondu prepočítanú do EUR negatívny vplyv, pretože hodnota...
 • Menový kros
  Dvojice mien rozdeľujeme na menové páry a menové krosy. Americký dolár má dlhodobo pozíciu najpoužívanejšej svetovej meny a preto pokiaľ menová dvojica obsahuje americký dolár, tak sa nazýva menový pár, pokiaľ americký dolár neobsahuje, nazýva sa menový kros.Príklad EUR/USD patrí medzi...
 • Menový pár
  Menový pár je finančný inštrument skladajúci sa z dvoch mien obchodovaných na forexovom trhu ako napríklad EUR/USD. Prvú menu nazývame základná a druhú kótovacia. Pri menovom páre EUR/USD je euro základnou menou a americký dolár kótovacou menou.Pri obchodovaní mien na forexovom trhu sa jedna...
 • Metatrader
  Metatrader je najčastejšie ponúkaná elektronická obchodná platforma na obchodovanie u mimoburzových (OTC) brokerov. Poznáme Metatrader 4 i jeho novšiu verziu Metatrader 5, ktorý ale nie je taký rozšírený ako Metatrader 4.
 • Miera nezamestnanosti
  Miera nezamestnanosti (ekonomické dáta) vyjadruje počet všetkých osôb v krajine, ktorí napriek ich snahe si nevedia nájsť prácu (a sú na úrade práce zaregistrovaní ako aktívne si hľadajúci zamestnanie). Za nezamestnanosťou sa môže skrývať hospodársky úpadok, nerovnomernosť medzi ponukou a...
 • Mikro lot
  Mikro lot predstavuje 1/100 lotu a tiež 1/10 minilotu, čo predstavuje veľkosť 1000$. Mikro lot je najmenšia jednotka merajúca veľkosť obchodnej pozície.
 • Mini lot
  Pojem mini lot vyjadruje 1/10 lotu, teda 10-tisíc amerických dolárov.
 • MM
  Market Maker (MM) je broker, ktorý je tvorcom trhu. Tvorcom trhu sa nazýva preto, lebo investorovu obchodnú pozíciu neposúva priamo na finančný trh, ale protistranu mu robí on sám. V takomto prípade teda platí to, že pokiaľ investor na obchodnej pozícii zarába, protistrana (v tomto prípade...
 • MMF
  Medzinárodný menový fond (MMF) je medzinárodná organizácia zodpovedná za globálny finančný systém a výpomoc jej členom na udržanie finančnej rovnováhy. Cieľom je podporovať medzinárodnú menovú spoluprácu a uľahčovať rozmach a vyrovnaný rast medzinárodného obchodu, rovnako aj podporovať stabilitu...
 • Momentum
  Momentum vyjadruje dynamiku ceny. Inak povedané, meria rýchlosť zmeny ceny podkladového aktíva vybraným smerom. Ak spomíname momentum v súvislosti s technickou analýzou, tak hovoríme o rozdiele medzi dnešnou close cenou a close cenou pri N-tom dni. Momentum je absolútny rozdiel v týchto...
 • Monetárna politika
  Monetárna politika je forma hospodárskej politiky, ktorá je zameraná na kontrolu množstva peňazí v obehu a výšku úrokovej miery. Cieľom tejto politiky je ovplyvniť rozhodujúce makroekonomické veličiny. Makroekonomické veličiny nám slúžia na meranie výkonnosti daného štátu alebo domácnosti,...
 • MSCI
  Index MSCI World je globálny akciový benchmark, ktorý reprezentuje kapitálovú výkonnosť veľkých a stredne veľkých spoločností pôsobiacich na rozvinutých trhoch (celkovo 23 krajín). Obsahuje aktuálne 1649 spoločností a jeho história siaha do roku 1969.Poznáme viaceré formy tohto indexu - s...
 • MSCI World Index
  Index MSCI World je globálny akciový benchmark, ktorý reprezentuje kapitálovú výkonnosť veľkých a stredne veľkých spoločností pôsobiacich na rozvinutých trhoch (celkovo 23 krajín). Obsahuje aktuálne 1649 spoločností a jeho história siaha do roku 1969.Poznáme viaceré formy tohto indexu - s...
 • NAFTA
  Severoamerická dohoda o voľnom obchode (angl. North American Free Trade Agreement, skratka NAFTA) je obchodná dohoda spájajúca Kanadu, Spojené štáty americké a Mexiko do zóny voľného obchodu.Dohoda o NAFTA bola podpísaná 17. decembra 1992 v hlavných mestách členských štátov - USA, Kanady a...
 • Naked Short Selling
  Naked Short Selling je predávanie (shortovanie) finančného obchodného inštrumentu bez toho, aby sme si daný finančný inštrument požičali, alebo sa uistili či je tento inštrument možné požičať. Naked Short Selling spôsobuje prudké prepadnutie cien akcií. Niekoľko spoločností už bolo obvinených,...
 • NASDAQ Index
  NASDAQ je americký akciový technologický index, v ktorom je zastúpených 103 veľkých domácich a v menšej miere i medzinárodných spoločností. V Indexe sú zastúpené predovšetkým spoločnosti z oblasti software, hardware, telekomunikácii, infraštruktúry. informačno-technologických služieb a...
 • NAV
  Net Asset Value (čistá hodnota majetku) predstavuje hodnotu všetkých aktív vo vlastníctve podielového fondu (alebo ETF) k danému dátumu, očistenú o záväzky fondu (napr. náklady na vyplácanie podielnikov). Je základom pre výpočet hodnoty podielu fondu.V otvorených podielových fondoch sa...
 • Návratnosť kapitálu
  Návratnosť kapitálu, označovaná aj ako rentabilita kapitálu, predstavuje čistý zisk investora na každé zainvestované euro pri danej investícií.Príklad Investor na začiatku roku 2016 vložil na svoj obchodný účet 10-tisíc eur, ktoré následne investoval do amerického akciového indexu S&P 500....
 • Nearshoring
  Nearshoring znamená premiestniť obchodnú činnosť (prevažne informačných technologií) spoločnosti do blízkej krajiny. Ak chceme nearshoring porovnať s offshoringom je rozdiel v tom, že pri offshoringu môže ísť o presun obchodnej činnosti do ľubovoľnej krajiny na svete, pri nearshoringu sa jedná...
 • Nepriama daň
  Nepriama daň je daň, ktorá je platená nepriamym spôsobom, prostredníctvom jej zaplatenia v cene tovaru a služby, teda daň pri ktorej platiteľ dane a daňovník nie sú tá istá osoba. Pri nepriamej dani si ale spotrebiteľ viesť evidenciu nemusí, pretože daňovníkom je v tomto prípade štát.
 • Čistá hodnota majetku / Net Asset Value
  Net Asset Value (čistá hodnota majetku) predstavuje hodnotu všetkých aktív vo vlastníctve podielového fondu (alebo ETF) k danému dátumu, očistenú o záväzky fondu (napr. náklady na vyplácanie podielnikov). Je základom pre výpočet hodnoty podielu fondu.V otvorených podielových fondoch sa...
 • New York Stock Exchange
  New York Stock Exchange (NYSE), so sídlom v New Yorku na Wall Street, Manhattan, je americká burza, ktorá je považovaná za najväčšiu, najlikvidnejšiu a najznámejšiu burzu cenných papierov. Obchody sa uskutočňujú prezenčným systémom s podporou počítačov.NYSE vznikla v New Yorku v roku 1792,...
 • Nezrealizovaný zisk
  Nezrealizovaný zisk  predstavuje aktuálny zisk investora, ktorý ešte nebol premenený na hotovosť. Príklad: Investor nakúpi 1000 akcií spoločnosti Microsoft pri hodnote 10$ na jednu akciu. V priebehu niekoľkých mesiacov akcie Microsoftu narastú na hodnotu 15$ na akciu. Investorov zisk aktuálne...
 • NFP
  Nonfarm Payrolls (NFP), je veľmi dôležitý americký indikátor z trhu práce s veľkým dopadom na finančný trh, ktorý meria počet novovytvorených pracovných miest. Konečný výsledok NFP je veľmi ťažko predpovedať, z tohto dôvodu výsledok NFP len málokedy súhlasí s očakávanou hodnotou analytikov. NFP...
 • Nikkei
  Nikkei je spolu s Tokyo Stock Price Index (TOPIX) jedným z hlavných akciových japonských indexov. V indexe Nikkei sa nachádza 225 najvýznamnejších japonských spoločnosti obchodovaných na Tokijskej burze. Nikkei je svojim charakterom podobný indexu Dow Jones. Vznik Nikkei siaha do roku 1950.
 • Nonfarm Payrolls
  Nonfarm Payrolls (NFP), je veľmi dôležitý americký indikátor z trhu práce s veľkým dopadom na finančný trh, ktorý meria počet novovytvorených pracovných miest. Konečný výsledok NFP je veľmi ťažko predpovedať, z tohto dôvodu výsledok NFP len málokedy súhlasí s očakávanou hodnotou analytikov. NFP...
 • Nové pôžičky
  Nové pôžičky (ekonomické data) vyjadrujú množstvo nových úverov, ktoré boli poskytnuté spotrebiteľom a spoločnostiam. Vyššia hodnota nových pôžičiek znamená dobrú správu pre ekonomiku, pretože to indikuje to, že spotrebitelia sú ochotní sa zadlžovať a viac míňať. V čase finančnej krízy býva...
 • Novozahájené stavby domov
  Novozahájené stavby domov vyjadruje počet novozahájených stavieb v minulom mesiaci. V tomto ekonomickom dáte nie sú preto zahrnuté už existujúce stavby ktoré sa začali stavať pred niekoľkými mesiacmi, no ešte stále sa nedostavali. Výsledky novozahájených stavieb domov bývajú zverejňované každý...
 • Novozélandská centrálna banka (RBNZ)
  RBNZ (Reserve Bank of New Zealand) je novozélandská centrálna banka so sídlom vo Wellinghton na Novom Zélande. Pozostáva z 8 členov na čele s guvernérom Adrianom Orrom. Hlavnou úlohou RBNZ je zachovanie cenovej stability a vyváženého ekonomického rastu. Dohliada tiež na správny finančný chod v...
 • NYMEX
  NYMEX (New York Mercantile Exchange) je komoditný burzový trh v New Yorku, ktorý vlastní chicagska burza CME.
 • NYSE
  New York Stock Exchange (NYSE), so sídlom v New Yorku na Wall Street, Manhattan, je americká burza, ktorá je považovaná za najväčšiu, najlikvidnejšiu a najznámejšiu burzu cenných papierov. Obchody sa uskutočňujú prezenčným systémom s podporou počítačov.NYSE vznikla v New Yorku v roku 1792,...
 • o.c.p.
  Obchodník s cennými papiermi je akciovou spoločnosťou so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie jednej alebo viacerých investičných služieb klientom alebo výkon jednej alebo viacerých investičných činností na základe povolenia na poskytovanie investičných...
 • Obchodná bilancia
  Obchodná bilancia vyjadruje to, či daná krajina za dané časové obdobie viac exportovala alebo importovala. Jej hodnota závisí od veľkosti exportu a importu danej krajiny. Vypočíta sa ako export - import. Kladná hodnota obchodnej bilancie sa nazýva obchodný prebytok. Jej záporná hodnota sa...
 • Obchodník s cennými papiermi
  Obchodník s cennými papiermi je akciovou spoločnosťou so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie jednej alebo viacerých investičných služieb klientom alebo výkon jednej alebo viacerých investičných činností na základe povolenia na poskytovanie investičných...
 • Obchodník / Trader
  Hlavným charakteristickým znakom u obchodníka (tradera) je to, že obchodník nemá záujem o dlhodobé držanie vybraného inštrumentu či cenného papiera, ide mu jednoducho o to, aby na danom obchode zarobil.Mentalitou tradera je kúpiť lacno, predať draho. Respektíve pri short pozícií predať draho...
 • Obchodný deň
  Obchodný deň je deň v ktorom sa  dajú vykonávať obchody na finančnom trhu teda otvárať i uzatvárať obchodné pozície. Obchodné dni sú od pondelka do piatka, s výnimkou víkendu a niektorých sviatkov, kedy je obchodovanie na burzových trhoch zatvorené.
 • Offshoring
  Offshoring znamená premiestniť obchodnú činnosť z jednej krajiny do druhej. Spoločnosť sa pre offshoring môže ak sú v inej krajine priaznivejšie ekonomické podmienky ako v druhej. Jednou z takých podmienok môže byť zvýšený dopyt po produktoch v zahraničí, nižšie dane, či rôzne daňové úľavy,...
 • Opčná prémia
  Opčná prémia je suma, ktorú zaplatí nákupca opcie predajcovi opcie. Opčná prémia tvorí jediný zisk predajcu opcie.Príklad: Hodnota menového páru EUR/USD sa aktuálne nachádza na 1,175. Investor by rád nakúpil EUR/USD ale až za 4 mesiace a za hodnotu 1,21. Môže tak spraviť pomocou nakúpenej...
 • OPEC
  OPEC (Organisation of the Petroleum Exporting Countries) je organizácia 12 členských štátov (Alžírsko, Angola, Ekvádor, Irak, Irán, Katar, Kuvajt, Líbya, Nigéria, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Venezuela), ktoré sú dominantnými štátmi v produkcii a vývoze ropy. Krajiny OPECU sa...
 • Operatívny zisk
  Operatívny zisk predstavuje zisk spoločnosti výlučne z jej finančných operácii (investícií). Z operatívneho zisku spoločnosti nie sú odrátané jej úrokové dlhy a dane.
 • Organizácia G7
  Organizáciu G7 tvorí 7 krajín (Kanada, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Japonsko, Británia, USA), ktorých ekonomiky patria medzi najväčšie na svete a reprezentujú tak až 46% svetového HDP. Krajiny G7 sa stretávajú na spoločnom summite jedenkrát ročne, na ktorom diskutujú a hľadajú riešenia na...
 • OTC trh
  Over-the-counter (skratka OTC) je mimoburzový trh bez pevne určeného miesta, narozdiel od London Stock Exchange (LSE) , ktorá sídli vo veľkej budove v centre Londýna. Ak sú nejaké cenné papiere, či finančné inštrumenty obchodované mimoburzovo, znamená to, že ich obchodovanie neprebieha pod...
 • OTC,
  Over-the-counter (skratka OTC) je mimoburzový trh bez pevne určeného miesta, narozdiel od London Stock Exchange (LSE) , ktorá sídli vo veľkej budove v centre Londýna. Ak sú nejaké cenné papiere, či finančné inštrumenty obchodované mimoburzovo, znamená to, že ich obchodovanie neprebieha pod...
 • Outperform
  Pojem outperform sa spomína spravidla s výkonnosťou vybranej investície (obchodnej pozície) voči stanovenému benchmarku. Hovoríme o výkonnosti (výnose), ktorý je vyšší ako výnos benchmarku.
 • Outsourcing
  Outsourcing je dohoda, v rámci ktorej si jedna spoločnosť najíma inú spoločnosť, ktorá bude zodpovedná za vedľajšiu činnosť pôvodnej spoločnosti. Outsourcing niekedy zahŕňa aj prevody zamestnancov a majetku z jednej firmy do druhej. Outsourcing je môže v štátnej sfére znamenať napríklad...
 • Overnight
  Ak by investor v daný deň otvoril obchodnú pozíciu a zavrel ju pred 22. hodinou, nedá/nedostane za svoju obchodnú pozíciu žiaden úrok. Ak sa ale investor rozhodne pre držanie obchodnej pozície cez noc, bude musieť počítať s takzvaným overnight úrokom a to buď s pozitívnym alebo...
 • Overweight
  Overweight (väčší pomer ako v index) môžeme v kontexte finančného trhu chápať ako:1)  že sa určitej akcii sa darí lepšie ako akciám ostatným. Ak sa portfólio investora skladá z technologických a priemyselných akcií, pričom akcie technologických spoločnosti sa podieľajú na celkovom zisku...
 • p.a. (per annum)
  Skratka p.a. (per annum) znamená “ročne”. Napríklad výnos vo fonde alebo úroky v banke prepočítané na ročnú bázu. Príklad: Úroková sadzba 2 % p.a. u banky XYZ znamená, že za poskytnutie finančných prostriedkov na dobu jedného roka požaduje banka XYZ od dlžníka poplatok vo výške dvoch percent...
 • P/B (price/book ratio)
  P/B (price/book ratio) je ukazovateľ, ktorý počíta pomer ceny (kurzu) akcie k účtovnej hodnote spoločnosti prepočítanej na akciu.Vysvetlivky: P = aktuálna cena (kurz) jednej akcie, napríklad 6$ na akciu. B = účtovná hodnota akcie =  vlastný kapitál - prioritné akcie / počet emitovaných...
 • P/BV
  P/BV vyjadruje podiel trhovej ceny jednej akcie podniku a jej podnikovej hodnoty. P = Price per share - cena na trrhu BV = Book Value - (aktíva - pasíva (finančné záväzky))Príklad: Cena jednej akcie spoločnosti XYZ má na akciovom trhu hodnotu 8 dolárov. Spoločnosť XYZ vlastní dokopy 1...
 • P/CF (price/cash flow)
  P/CF (price/cash flow) je ukazovateľ, ktorý počíta pomer kapitalizačnej hodnoty firmy k jej toku peňazí (cash flow) za posledný fiškálny rok.Príklad: Akcie spoločnosti XYZ majú cenovú hodnotu 25$ na jednu akciu. Cash flow (rozdiel medzi príjmom a výdavkami spoločnosti) danej spoločnosti na...
 • p.m. (per mensem)
  Skratka p.m. (per mensem) znamená mesačné úrokové obdobie.
 • p.q. (per quartale)
  Skratka p.q. (per quartale) znamená štvrťročné úrokové obdobie.
 • p.s. (per semestre)
  Skratka p.s. (per semestre) znamená polročné úrokové obdobie.
 • p.a.,
  Skratka p.a. (per annum) znamená “ročne”. Napríklad výnos vo fonde alebo úroky v banke prepočítané na ročnú bázu. Príklad: Úroková sadzba 2 % p.a. u banky XYZ znamená, že za poskytnutie finančných prostriedkov na dobu jedného roka požaduje banka XYZ od dlžníka poplatok vo výške dvoch percent...
 • p.m.,
  Skratka p.m. (per mensem) znamená mesačné úrokové obdobie.
 • p.q.,
  Skratka p.q. (per quartale) znamená štvrťročné úrokové obdobie.
 • p.s.,
  Skratka p.s. (per semestre) znamená polročné úrokové obdobie.
 • P/B,
  P/B (price/book ratio) je ukazovateľ, ktorý počíta pomer ceny (kurzu) akcie k účtovnej hodnote spoločnosti prepočítanej na akciu.Vysvetlivky: P = aktuálna cena (kurz) jednej akcie, napríklad 6$ na akciu. B = účtovná hodnota akcie =  vlastný kapitál - prioritné akcie / počet emitovaných...
 • P/BV,
  P/BV vyjadruje podiel trhovej ceny jednej akcie podniku a jej podnikovej hodnoty. P = Price per share - cena na trrhu BV = Book Value - (aktíva - pasíva (finančné záväzky))Príklad: Cena jednej akcie spoločnosti XYZ má na akciovom trhu hodnotu 8 dolárov. Spoločnosť XYZ vlastní dokopy 1...
 • P/CF,
  P/CF (price/cash flow) je ukazovateľ, ktorý počíta pomer kapitalizačnej hodnoty firmy k jej toku peňazí (cash flow) za posledný fiškálny rok.Príklad: Akcie spoločnosti XYZ majú cenovú hodnotu 25$ na jednu akciu. Cash flow (rozdiel medzi príjmom a výdavkami spoločnosti) danej spoločnosti na...
 • P/E
  P/E (Price/Earnings Ratio) je ukazovateľ, ktorý vyjadruje pomer ceny (kurzu) akcie k zisku spoločnosti po zdanení. P/E vyjadruje hodnotu prepočítanú na jednu akciu.
 • Páka (pákový efekt)
  Pomocou finančnej páky môže investor otvoriť obchodnú pozíciu niekoľkonásobne väčšiu než je jeho aktuálna hodnota obchodného účtu. Mechanizmus finančnej páky je nasledovný: Investor si otvorí 1000 eurový účet u brokera XYZ, ktorý ponúka finančnú páku vo veľkosti až 1:100, čo znamená že investor...
 • Pakt stability
  Pakt stability je zmluva o dohode medzi krajinami EU v rámci snahy o zachovanie stabilnej inflácie a stability eura, pri ktorej nesmie žiadna krajina EU prekročiť verejné financie nad 3% HDP a súčasne verejný dlh musí byť nižší než 60% HDP.
 • Parita
  Parita znamená rovnocennosť, rovnovážnosť. Parita sa zvykne používať na označenie rovnosti dvoch finančných inštrumentov medzi sebou. Napríklad, ak je EUR/CHF na cenovej hodnote 1,00 hovoríme že EUR/CHF dosiahol svoju paritu. Pretože kurz 1,00 znamená že za 1 euro dostaneme 1 švajčiarsky frank....
 • Parita kúpnej sily
  Parita kúpnej sily meria kúpyschopnosť obyvateľstva. V každej krajine za hodnotu 100 eur môžem kúpiť iné množstvo daného výrobku. Ukážeme si to na výrobku čokolády Milka. Príklad: Na Slovensku môžeme kúpiť 100 gramovú Milku za 1 euro. To znamená že za 100 eur by sme mohli kúpiť až 100 kusov...
 • Pasíva
  Pasíva môžeme nazvať aj zdrojmi krytia majetku. Zdroje krytia majetku nám ukazujú z čoho, alebo za čo, bol majetok spoločnosti (aktíva) v minulosti obstaraný. Opakom pasív sú aktíva spoločnosti. Pasíva môže najčastejšie reprezentovať dlh alebo úver. Dá sa teda povedať že aktíva sú všetky veci,...
 • Pay-date
  Pay-date vyjadruje dátum, ku ktorému môže investor očakávať výplatu dividendy vo forme hotovosti na svoj obchodný účet u brokera.Nárok na dividendy vznikol investorovi na základe skutočnosti, že držal akcie spoločnosti, ktorá oznámila výplatu dividend, v rozhodný deň (tzv. ex-date). Po tomto...
 • Peňažné trhy
  Peňažné trhy sú základným finančným trhom, na ktorom obchoduje alebo investuje do krátkodobých cenných papierov alebo ich alternatív.Základným produktom na peňažnom trhu sú termínované vklady, vklady obyvateľov štátu v bankách, komerčné cenné papiere podnikov, krátkodobé pokladničné poukážky...
 • Peňažný fond
  Ak investor investuje do peňažných fondov, jeho investíciu fond ďalej investuje prevažne do terminovaných bankových vkladov, štátnych pokladničných poukážok, a dlhopisoch s krátkou dobou splatnosti. Takéto investície fondu sa radia medzi málo rizikové a obvykle pre investora ponúkajú stabilný...
 • Pending Order
  Pending Order je čakajúca obchodná objednávka, umiestnená na určitej cenovej hodnote daného finančného inštrumentu. PENDING ORDER využívajú obchodníci vtedy pokiaľ chcú otvoriť svoju obchodnú pozíciu na určitej cenovej hladine, ale nechce sa im vyčkávať pri počítači dokiaľ cena finančného...
 • Penny Stocks
  Penny stocks sú akcie malých spoločností s nízkou trhovou kapitalizáciou. Ich akcie preto obvykle nedosahujú hodnoty nad 1$ na akciu. Obchodovanie takýchto akcií je niekoľkokrát rizikovejšie než obchodovanie akcií veľkých spoločností (Bluechips), no na druhej strane priestor pre ich rast je...
 • PES,
  Cenová elasticita ponuky nám vyjadruje ako veľmi sa zmení množstvo ponuky daného tovaru v závislosti od jeho ceny. Označujeme ju ako price elasticity of supply. 
 • Pink Sheets
  Pink sheets predstavujú dennú cenovú hodnotu akcií akciových spoločností ktorých akcie sa nedostali na verejne obchodovanú akciovú burzu (nemusia teda spĺňať prísne štandardy a pravidlá SEC). Akcie týchto spoločností sa obchodujú na mimoburzových OTC trhoch a spravidla ich ISIN končí ,,.PK."
 • Pip
  Pip je druhý (po bode) najmenší možný cenový pohyb na menových párov. Meranie cenového pohybu v pipoch sa používa výlučne len na menových párov. Akciové indexy, akcie, komodity, dlhopisy sa zvyknú vyjadrovať v bodoch.1 pip = 10 bodovPríklad Keď sa menový pár EUR/USD pohne z 1.18535 na...
 • PMI
  PMI (Purchase Manager Index) hodnotí výkonnosť 4 rôznych priemyselných sektorov v krajine. Poznáme 4 od seba nezávisle PMI sektory: výrobný, stavebný, nefinančný a sektor služieb.Ich vplyvy na trh sa líšia - od nízkeho dopadu až po vysoký. Značný vplyv ich dopadu na finančný trh má taktiež...
 • Podiel
  Podiel je základná jednotka majetku PF. Klient pri investovaní nadobúda určitý počet podielov, ktorý vyjadruje podiel podielnika na majetku v PF. Ak majetok v PF (NAV) podelíme aktuálnym počtom všetkých vydaných podielov, získame aktuálnu cenu jedného podielu (kurz PF).Ide v podstate o...
 • Podielnik
  Podielnik je fyzická alebo právnická osoba, ktorá svoje peňažné prostriedky použila na nadobudnutie podielového listu PF.inak povedané jedná sa o majiteľa časti majetku podielového fondu. Ide teda o rovnaký princíp ako v prípade akcionára v akciovej spoločnosti.
 • Podielový list
  Podielový list je istá časť majetku podielového fondu vo forme cenného papiera. Podielový list prezentuje tiež doklad o vlastníctve majetku. Slúži na vyjadrenie jeho veľkosti. O investorovi, ktorý vlastní 5% podielových listov fondu sa dá povedať aj to, že jeho podiel vo fonde tvorí 5%.
 • Pohľadávka
  Pohľadávka je finančný záväzok (dlh) dlžníka voči veriteľovi. V prípade bankových pohľadávok, sa jedná napríklad o bankové úvery klientom banky. Klient je v tomto prípade dlžníkom banky, a úver je pohľadávka klienta voči banke.
 • Poistenie vkladov
  Poistenie vkladov je zákon, ktorý garantuje ochranu bankových vkladov klientov do konkrétnej výšky. Na Slovensku ide o hodnotu vkladov pod 100-tisíc eur.
 • Pole legislatívy
  Pole legislatívy je činnosť, ktorá je spojená s tvorbou právnych noriem.
 • Portfólio
  Portfólio (z taliančiny - dosky na spisy alebo listiny) vyjadruje zoznam rôznych aktív (komodity, akcie, dlhopisy a iné) ktoré sa nachádzajú v majetku daného investora. Z portfólia daného investora teda vieme zistiť to, do akých aktív a v akej veľkej sume daný investor investoval.
 • Povinné minimálne rezervy
  Povinné minimálne rezervy vyjadrujú veľkosť hotovosti od nebankových subjektov, ktoré musia banky držať ako finančnú rezervu uloženú v centrálnej banke. PMR slúži tiež ako jeden z nástrojov centrálnej banky na riadenie monetárnej politiky. Ak chce centrálna banka znížiť objem peňazí v...
 • Pôžičky na bývanie
  Pôžičky na bývanie vyjadrujú množstvo využitých hypotekárnych úverov na stavbu domu alebo jeho rekonštrukciu či údržbu. Vyššie číslo obvykle znamená dobrú správu pre ekonomiku daného štátu. Výsledky pôžičiek na bývanie bývajú zverejňované každý mesiac, a na finančný trh majú len malý dopad.
 • Pozičné obchodovanie
  Pozičné obchodovanie je taký typ obchodovania, pri ktorom drží investor svoju obchodnú pozíciu otvorenú po dlhšie obdobie, teda niekoľko týždňov až mesiacov.
 • Pranie špinavých peňazí
  Pranie špinavých peňazí (po anglicky money laundering), môžeme nazvať aj legalizáciou výnosov z trestnej činnosti, je také konanie, ktorým osoba zastiera ilegálny pôvod peňazí, pričom sa snaží vzbudiť dojem, že tieto peniaze boli nadobudnuté legálnou (zákonnou) cestou. Nie len zločinecké...
 • Pre-market
  Väčšina obchodov na finančnom trhu sa vykonáva od tretej hodiny poobede, nášho času. Funguje to tak preto,  lebo o tretej hodine prichádzajú na trh americkí obchodníci, ktorí sa podieľajú v najväčšej časti na obchodovaní na finančnom trhu. Pred príchodom amerických obchodníkov je ale aktivita...
 • Predaj na krátko (short sale) / shortovanie
  Predaj na krátko (short sale) / shortovanie je predaj cenného papiera skôr ako ho investor reálne vlastní. Investor si cenný papier požičia, pričom sa zaviaže, že ho neskôr vráti budúcim nákupom na trhu. Pokiaľ je cena pri prvotnom predaji vyššia ako cena pri neskoršom nákupe, investor...
 • Predajný prospekt
  Predajný prospekt je oficiálny dokument obsahujúci informácie nevyhnutné na to, aby si mohli investori vytvoriť správny úsudok o ponúkanej možnosti investovania a o rizikách spojených s takýmto investovaním. Obsahuje informácie, do akých kategórii aktív je povolené investovať majetok v...
 • Previous Close
  Výraz previous close vyjadruje uzatváraciu cenu daného inštrumentu na konci predchádzajúceho obchodného dňa. Inak povedané, je to uzatváracia cena na sviečkovom grafe na predchádzajúcej sviečke.Ak sa investor pozrie na cenový graf DAXU napríklad vo štvrtok, tak previous close bude...
 • Priama daň
  Priama daň je takou daňou, pri ktorej je platiteľ dane a daňovník tou istou osobou, teda daň je platená "priamo" osobou, ktorej sa dotýka. To v praxi znamená, že pri priamej dani si musíme viesť evidenciu našich ziskov, aby sme ich potom mohli sami zdaniť. Pri nepriamej dani si evidenciu viesť...
 • Price Action
  Price action je obchodovanie podľa technickej analýzy na sviečkovom grafe. Avšak na rozdiel od technickej analýzy, PRICE ACTION  k obchodovaniu nepoužíva technické indikátory. Price action obchoduje len na základe "čistého" cenového grafu. Price action je pomerne rozsiahla téma v ktorej sa...
 • Price/Earnings Ratio
  P/E (Price/Earnings Ratio) je ukazovateľ, ktorý vyjadruje pomer ceny (kurzu) akcie k zisku spoločnosti po zdanení. P/E vyjadruje hodnotu prepočítanú na jednu akciu.
 • Price Index
  Pod pojmom price index môžeme chápať index, ktorý počíta iba s cenou podkladových aktív, bez reinvestovaných dividend. V prípade, že nás zaujíma hodnota daného indexu pri reinvestovaní dividend, musíme pozerať hodnotu total return indexu. Rozdiel medzi price indexom a total return indexom býva...
 • Priebežný poplatok (TER)
  Priebežný poplatok (TER) predstavuje poplatok za správu fondu / investície a platí sa každoročne z hodnoty investície, ktorú má investor na svojom účte. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že výška priebežného poplatku je dôležitejšia ako vstupný poplatok, nie vždy to ale musí byť pravdou.Ak sa...
 • Priemerná hodinová mzda
  Priemerná hodinová mzda nám vyjadruje priemernú veľkosť hodinového platu zamestnancov danej krajiny. Vyššia hodnota hodinových miezd naznačuje i potencionálne vyššiu budúcu spotrebu zo strany obyvateľstva. Pri stúpaní hodinovej mzdy obvykle stúpa i spotrebiteľská inflácia. Spotrebitelia...
 • Priemerovanie
  Priemerovanie je v praxi rozdelenie veľkosti obchodnej pozície na kúpu/predaj finančného inštrumentu na viacerých cenových úrovniach v rôznych časových obdobiach. Príklad: Investor chce zainvestovať 100-tisíc eur (1 lot) na nákup (long) menového páru EUR/USD. Aktuálna cena EUR/USD je 1,14....
 • Priemyselná výroba
  Priemyselná výroba je súčasťou materiálnej výroby. Medzi priemyselnú výrobu patrí baníctvo, garbiarstvo, textilníctvo, hútnictvo, papierníctvo, či strojárstvo. Výsledky priemyselnej výroby sa zverejňujú zvyčajne jedenkrát za mesiac, a na finančný trh majú len mierny dopad.
 • Prioritné akcie
  Prioritné akcie sú akcie, ktoré majú prednosť pred bežnými (kmeňovými) akciami spoločnosti. Okrem prednostného práva na výplatu dividendy majú držitelia prioritných akcií tiež prednostné právo výplaty na likvidačnom zostatku majetku spoločnosti. Tieto akcie bývajú investormi uprednostňované...
 • Private Banking / Privátne bankovníctvo
  Privátne bankovníctvo (Private banking) predstavuje možnosti investovania a finančného servisu poskytovaného bankami pre vysoko príjmových klientov, či pre klientov s vysoko hodnotnými aktívami. Spravidla má iný charakter ako produkty pre bežných retailových klientov a býva riešené aj pre...
 • Privatizácia
  Privatizácia je proces, pri ktorom sa majetok štátu prevádza na súkromný majetok. Majetok môže byť predaný jednotlivcom, spoločnostiam, alebo rozdelený medzi občanov zadarmo (symbolickú cenu).
 • Produktivita práce
  Produktivita práce meria priemerný objem vyrobených produktov, či služieb, pripadajúcich na jedného zamestnanca, za určité vymedzené časové obdobie (deň, mesiac, rok). Produktivita práce sa zvyšuje s novými technológiami. Pomocou robotických zariadení dokážeme zhotoviť výrobky oveľa rýchlejšie a...
 • Protistrana
  Protistrana každý vykonaný obchod na finančnom trhu musí mať svojho nákupcu a predajcu. Ak chcem nakúpiť (longovať) EUR/USD musím nájsť obchodníka ktorý bude musieť držať opačnú pozíciu (teda shortovú pozíciu)  EUR/USD ako držím ja. Bez splnenia tejto podmienky sa obchod nemôže vykonať. Na...
 • QE
  Kvantitatívne uvoľňovanie (Quantitative Easing, QE) je menová politika štátov a ich centrálnych bánk, ktorá spočíva v tlačení nových (ničím nekrytých) peňazí a nákupoch vládnych dlhopisov. Jej cieľom je stimulácia, oživenie ekonomickej aktivity. QE funguje nasledovne:Európska centrálna...
 • R-Squared
  R-Squared (R2) porovnáva správanie sa fondu vzhľadom k benchmarku. Vyjadruje aká miera variability výkonnosti fondu je vysvetlená variabilitou výkonnosti benchmarku. Vypočíta sa ako druhá mocnina korelačného koeficientu fondu a benchmarku. Ak je R2 rovné 0,75, potom je možné 75% variability...
 • R2
  R-Squared (R2) porovnáva správanie sa fondu vzhľadom k benchmarku. Vyjadruje aká miera variability výkonnosti fondu je vysvetlená variabilitou výkonnosti benchmarku. Vypočíta sa ako druhá mocnina korelačného koeficientu fondu a benchmarku. Ak je R2 rovné 0,75, potom je možné 75% variability...
 • Rally
  Rally je dlhotrvajúci cenový trend či už stúpajúci alebo klesajúci na akciách, dlhopisoch, či indexoch.
 • Rate Cut
  Rate Cut je anglickým výrazom pre zníženie hlavných úrokových sadzieb centrálnou bankou danej krajiny.
 • Rate Hike
  Rate Hike je anglickým výrazom pre zvýšenie hlavných úrokových sadzieb centrálnou bankou danej krajiny.
 • Ratingová agentúra
  Ratingová agentúra je spoločnosť, ktorej úlohou je pridávať úroveň ratingu (hodnotenia) rôznym krajinám, či finančným inštitúciam podľa ich schopnosti splácať svoje finančné záväzky. Poznáme tri hlavné ratingové agentúry - Moody's, Standard & Poor's a Fitch Podľa ich hodnotení sa riadi väčšina...
 • RBA
  Austrálska centrálna banka, známa aj ako RBA (Reserve Bank of Australia) pôsobí na finančnom trhu od roku 1960 a jej riaditeľstvá sa nachádzajú v Sydney a v New South Walese. Na rozhodnutiach RBA sa podieľa výbor jej deviatich členov, na čele s guvernérom Phillipom Loweom. Výbor sa stretáva 11...
 • RBNZ
  RBNZ (Reserve Bank of New Zealand) je novozélandská centrálna banka so sídlom vo Wellinghton na Novom Zélande. Pozostáva z 8 členov na čele s guvernérom Adrianom Orrom. Hlavnou úlohou RBNZ je zachovanie cenovej stability a vyváženého ekonomického rastu. Dohliada tiež na správny finančný chod v...
 • Realitné fondy
  Realitné fondy patria do kategórie špeciálnych fondov. Na rozdiel od dlhopisových fondov dosahujú vyšší výnos. Investuje sa prevažne do aktív, ktoré sú úzko prepojené s trhom nehnuteľností alebo do nákupov akcií spoločností, ktoré sú spojené s nehnuteľnosťami ako sú napríklad realitné...
 • Redemácia
  Redemovať znamená požiadať správcovskú spoločnosť o vyplatenie investície na bežný účet klienta, čiže vlastne ukončenie investície. Zvyčajne treba navštíviť obchodné miesto alebo príslušného poradcu a vypísať žiadosť, ktorá obsahuje údaje o klientovi, investícii, či žiada vyplatiť všetky podiely...
 • Rekotácia
  Rekotácia je poskytnutie inej než požadovanej ceny investora zo strany brokera. Rekotácia vzniká hlavne vtedy, ak je na trhu nízka likvidita a trvá preto dlhšiu dobu dokým broker stihne nájsť cudziu obchodnú pozíciu na finančnom trhu, ktorú spáruje s objednávkou svojho klienta. Ďalším problémom...
 • Reparácia
  Reparácia je finančná náhrada majetkovej škody zo strany vinníka, osobe ktorej spôsobil finančnú škodu.
 • Austrálska centrálna banka / Reserve Bank of Australia
  Austrálska centrálna banka, známa aj ako RBA (Reserve Bank of Australia) pôsobí na finančnom trhu od roku 1960 a jej riaditeľstvá sa nachádzajú v Sydney a v New South Walese. Na rozhodnutiach RBA sa podieľa výbor jej deviatich členov, na čele s guvernérom Phillipom Loweom. Výbor sa stretáva 11...
 • Reštitúcia
  Reštitúcia je navrátenie súčasného stavu, do stavu pôvodného. V zmysle majetku to znamená navrátenie neoprávnene nadobudnutého majetku, naspäť do rúk právoplatného vlastníka. Rozdiel v porovnaní s reparáciou je v tom, že pri reparácii sa pôvodnému vlastníkovi nevráti jeho pôvodná vec, ale iba...
 • Reštrukturalizácia
  Reštrukturalizácia je reorganizáciou právnych, vlastníckych, prevádzkových alebo iných štruktúr podniku. Napríklad, ak danú domácu finančnú spoločnosť odkúpi a teda prevezme do svojho osobného vlastníctva zahraničný investor hovoríme o vlastníckej reštrukturalizácii.
 • Reštrukturalizácia dlhu
  Reštrukturalizácia dlhu znamená odpustenie časti dlhu dlžníkovi.
 • Return on Equity (ROE)
  Return on Equity (skrátene ROE) nám meria to, akú veľkú časť z investícií akcionárov dokáže daná spoločnosť premeniť na ďalší zisk. Čím je hodnota ROE väčšia, tým lepšie pre investorov i spoločnosť. Vypočíta sa ako Net Income / Shareholders EquityPričom anglický pojem ,,net income" znamená...
 • Revalvácia
  Revalvácia je opakom devalvácie. Pri revalvácii centrálna banka danej krajiny spôsobí intervenciou (zásahom) na finančnom trhu nárast cenovej hodnoty svojej platobnej meny. Deje sa tak u tých krajín, ktorých HDP tvorí z väčšej časti import. Pre importné krajiny je totiž ekonomicky výhodnejšie...
 • Rezervná mena
  Rezervná mena je devízová (menová) rezerva tvoriaca väčšinový podiel devízových rezerv  štátov a ostatných finančných inštitúcií. Rezervná mena sa používa tiež ako medzinárodne platidlo na komoditných a globálnych trhoch.Medzi rezervné meny patrí americký dolár (USD), euro (EUR), britská...
 • Rights Offering
  Rights Offering je ponukou ďalších akcií spoločnosti, už existujúcim akcionárom, za výhodnú cenu. Rights offering využívajú prevažne spoločnosti, ktoré sú značne zadlžené a potrebujú okamžite chýbajúci kapitál nahradiť. Spoločnosť preto radšej požiada o ďalší kapitál svojich akcionárov, než by...
 • Richmondský FED Index
  Richmondský FED index (ekon. dáta) je prieskum, v ktorom sú výrobcovia piateho amerického dištriktu dotazovaní na ohodnotenie stavu výroby (zamestnanosť, nové objednávky, výroba a iné). Výsledok býva zverejňovaný raz za mesiac a na finančný trh má len malý dopad.
 • Risk management
  Risk management (po slovensky manažovanie rizika) je systematický proces, v ktorom sa riziko identifikuje, analyzuje a definuje optimálny spôsob jeho zvládnutia pri minimálnych nákladoch a rešpektovaní systémových cieľov subjektu. Úlohou manažmentu rizika je predovšetkým dosiahnutie maximálnej...
 • Risk-off
  Risk-off je opakom pre risk-on. Vyjadruje negatívnu náladu investorov na finančnom trhu. Investori veria v budúci pokles svetovej ekonomiky a preto sa rozhodnú pre investície (longujú) do bezpečnejších finančných inštrumentov akými sú zlato, švajčiarsky frank, americký dolár, a dlhopisy...
 • Risk-on
  Risk-on vyjadruje pozitívnu náladu investorov na finančnom trhu. Investori veria, že rast svetovej ekonomiky bude nasledujúce obdobie silný a preto sa rozhodnú pre investície (longujú) do rizikovejších finančných inštrumentov akými sú akcie, a komoditné meny ako austrálsky, kanadský a...
 • Risk Reward Ratio
  Risk reward ratio vyjadruje veľkosť pomeru medzi potencionálnym ziskom obchodnej pozície a jej potencionálnou stratou. Vypočíta sa ako veľkosť potencionálneho zisku/veľkosť potencionálnej straty. Príklad: Investor nakúpi 100 akcií Microsoftu na hodnote 5$ na akciu. Take profit si nastaví na...
 • ROA
  The Return on Assets (ROA) vyjadruje v percentách efektívnosť vyťaženia zisku zo svojich aktív.Príklad: Hodnota všetkých aktív predstavuje 4 milióny eur. Z tejto hodnoty aktív sa spoločnosti podarilo dosiahnuť ročný zisk 1 milión eur.ROA = 1 mil. / 4 mil. = 0,25 = 25%Alternatívny...
 • Roadshow
  Vo finančníctve pod pojmom roadshow rozumieme sériu stretnutí v rozličných mestách, v ktorých vedúci predstavitelia vybranej spoločnosti majú možnosť sa stretnúť a debatovať s aktuálnymi alebo potencionálnymi investormi. Roadshow v prípade mítingov v rámci jednej krajiny môže trvať od 2-3 dni....
 • ROE
  Return on Equity (skrátene ROE) nám meria to, akú veľkú časť z investícií akcionárov dokáže daná spoločnosť premeniť na ďalší zisk. Čím je hodnota ROE väčšia, tým lepšie pre investorov i spoločnosť. Vypočíta sa ako Net Income / Shareholders EquityPričom anglický pojem ,,net income" znamená...
 • Rollover
  Rollover je výmena starého kontraktu (obchodnej pozície) za nový, s dlhšou splatnosťou zo strany brokera, po vypršaní splatnosti starého kontraktu.
 • Rozpočet
  Rozpočet tvoria ho všetky príjmy a výdavky daného finančného subjektu (inštitúcie). Jeho hodnota sa vypočíta ako súčet príjmov a výdavkov.
 • Ručenie
  Ručenie je garancia splatenia svojich finančných záväzkov zo strany dlžníka veriteľovi. Napríklad pri hypotekárnom úvere banka poskytne dlžníkovi úver, pričom dlžník sa zaviaže splatením tohto úveru tým, že bude ručiť nehnuteľnosťou na ktorú si zoberie úver. To znamená že banka má zo strany...
 • Run na banky
  Run na banky je situáciou, keď vkladatelia stratia dôveru v banku, pretože si myslia že je, alebo sa čoskoro stane insolventnou a začnú preto hromadne vyberať svoje vklady. Run vyvolaný nesprávnymi informáciami môže viesť k bankrotu i do tej doby bezproblémovej banky, pretože banka s čiastočnými...
 • Russell Index
  Russell je celosvetový akciový index, ktorý meria výkonnosť globálneho akciového trhu. Tento index sa skladá z výlučne malých amerických spoločností, ktorých trhová kapitalizácia je menšia než 1 miliarda dolárov.Poznáme viacero Russell indexov. Patrí medzi ne Russell 3000, Russell 2500,...
 • S&P 500
  S&P 500 (Standard and Poors 500) je jeden z troch hlavných amerických akciových indexov v ktorom sa nachádza 500 veľkých amerických spoločností, ktoré spolu tvoria približne 80% trhovej kapitalizácie celého akciového trhu USA. Niektoré z týchto firiem sú zahrnuté taktiež i v americkom...
 • Sanácia
  Sanácia (v literatúre aj ako sanovanie alebo ozdravenie) je súhrn opatrení, ktoré vykonávame s cieľom zlepšiť nepriaznivý stav firmy, ktorá je postihnutá stratami, pričom tieto straty ohrozujú jeho ďalší chod. Z podniku ostáva iba "zdravé jadro", teda to, čo neprodukuje stratu. Aby bola sanácia...
 • Sankcia
  Sankcia je určitá forma trestu za porušenie právnych predpisov.
 • Scalper
  Scalper je prezývka obchodníka, ktorý obchoduje pomocou scalpingu.
 • Scalping
  Scalping je obchodná stratégia založená na vysokofrekvenčnom obchodovaní. Pri scalpingu obchoduje obchodník na M1 (minútový) a M5 grafoch. Denne tak preto môže vykonať i niekoľko desiatok obchodov.
 • Scam
  Termín scam sa používa ako označenie podvodu/podvodníkov. Vo finančnom trhu sa pod SCAMOM zvyčajne myslia podvodnícki brokeri alebo podvodnícke automatické obchodné systémy, ktoré sľubujú investorovi častokrát rozprávkové zhodnotenie  pri údajne minimálnom riziku.
 • SD
  Štandardná odchýlka (SD; angl. standard deviation) vyjadruje mieru rozptýlenia od aritmetického priemeru. Čim je štandardná odchýlka väčšia, tým je i väčšia miera rozptýlenia a tým je cena podkladového aktíva volatilnejšia.S narastajúcim počtom dní štandardná odchýlka spravidla klesá, pričom...
 • Šedá ekonomika
  Pojem šedá ekonomika v sebe zahŕňa akékoľvek ekonomické činnosti a vzťahy, ktoré porušujú bežne používané normy etické, spoločenské, morálne a obchodné (napríklad korupcia, pranie špinavých peňazí, daňové úniky, práca na čierno a mnohé iné).
 • Šek
  Šek je abstraktný cenný papier (teda taký, ktorý neuvádza dôvod vzniku záväzku) spĺňajúci isté náležitosti, ktorým osoba, ktorá ho  vystavila (vystaviteľ), prikazuje inej osobe (šekovníkovi - je to vždy banka), aby zaplatila nejakú sumu v prospech ďalšej osoby (remitenta).
 • Sell Limit
  Sell limit predstavuje objednávku, ktorá sa nachádza nad aktuálnou trhovou cenou. Obchodník zadá sell limit keď si myslí, že aktuálna cena porastie, no následne opäť poklesne. Najčastejšie sa takýto tip objednávky využíva v prípade, kedy sa cena vybraného aktíva viackrát neúspešne zastavila na...
 • Sell Stop
  Sell stop predstavuje objednávku na predaj, ktorá je na nižšej cene, ako je aktuálna spotová cena daného aktíva. Takýto typ objednávky sa využíva vtedy, keď si obchodník myslí, že ak cena klesne pod aktuálnu trhovú cenu, tak bude naďalej klesať. Najčastejšie sa využíva na úrovniach dôležitých...
 • Sentiment na trhu
  Sentiment na trhu vyjadruje počet obchodníkov, ktorý na finančnom trhu kupujú (longujú)  a obchodníkov ktorý predávajú (shortujú). Sentiment trhu na danom finančnom inštrumente sa môže vyjadrovať v percentách (napr. 72% kupcov a 28% predajcov) alebo v počte kontraktov (napr. 15500 longových...
 • Sentix
  Sentix je indikátor založený na rovnakom princípe ako ZEW, len s tým rozdielom, že indikátor ZEW meria súčasne i budúce ekonomické očakávania pre celú Európu a nielen pre Nemecko. Pochopiteľne je tak aj počet analytikov a investorov opýtaných v prieskumoch Sentixu omnoho väčší ako v prípade...
 • Separácia
  Separácia znamená prakticky odtrhnutie. Napríklad ak sa niektorý z výrobných podnikov spoločnosti XYZ separuje, a vytvorí nezávislú novú samostnanú spoločnosť.
 • Sesterská spoločnosť
  Pri sesterskej spoločnosti ide o dve od seba nezávisle spoločnosti, ktoré však na finančnom trhu majú rovnaké záujmy a ich obchodná činnosť je rovnaká, ako napríklad hedžové fondy.
 • Sezónnosť
  Keď sa vo finančnej sfére spomína pojem sezónnosť, myslí sa pritom na komodity. Jedným z príkladov sezonnosti môže poslúžiť i vykurovací olej. Investori zvyknú predpokladať, že cena vykurovacieho oleja pocas zimných mesiacov narastie, pretože sa v zimných mesiacoch ochladí, a ludia budú musieť...
 • Sharpe ratio
  Sharpe ratio meria “prémiu“ za riziko. Vypočíta sa ako podiel výkonnosti fondu očistenej o bezrizikovú úrokovú sadzbu a volatility fondu. Vyššia hodnota znamená lepšiu relatívnu výkonnosť fondu vzhľadom na jeho riziko.
 • Short Term
  Vo finančníctve znamená pojem “short term” dĺžku obchodnej investície pod 1 rok.
 • SNB
  SNB (Swiss National Bank) je centrálna banka Švajčiarska, ktorá má na zodpovednosti riadenie monetárnej politiky, vydávanie bankoviek a stabilitu finančného systému. O týchto rozhodnutiach SNB rozhodujú predovšetkým jej 3 členovia na čele s predsedom Thomasom Jordanom. SNB investuje časť svojho...
 • SNB,
  SNB (Swiss National Bank) je centrálna banka Švajčiarska, ktorá má na zodpovednosti riadenie monetárnej politiky, vydávanie bankoviek a stabilitu finančného systému. O týchto rozhodnutiach SNB rozhodujú predovšetkým jej 3 členovia na čele s predsedom Thomasom Jordanom. SNB investuje časť svojho...
 • Solventnosť
  Solventnosť je v praxi schopnosť dlžníka splácať svoje finančné záväzky.
 • Standard and Poors 500 Index
  S&P 500 (Standard and Poors 500) je jeden z troch hlavných amerických akciových indexov v ktorom sa nachádza 500 veľkých amerických spoločností, ktoré spolu tvoria približne 80% trhovej kapitalizácie celého akciového trhu USA. Niektoré z týchto firiem sú zahrnuté taktiež i v americkom...
 • Spätný odkup / Predaj
  Spätný odkup je situácia kedy daná spoločnosť od investora odkúpi finančný inštrument, ktorý mu na začiatku predala. Môže tak nastať v nasledujúcich situáciách :1.) Investor nakúpi akcie spoločnosti XYZ, za ktoré dá investor spoločnosti XYZ peniaze a spoločnosť XYZ mu za ne predá svoje cenné...
 • Špekulácia
  Pod pojmom špekulácia môžeme chápať realizáciu investície, ktorá je významne riziková. Investor, alebo presnejšie obchodník, si je vedomí značného rizika súvisiaceho s danou investíciou (veľakrát na úrovni straty celého vloženého kapitálu), avšak aj napriek tomu je ochotný danú špekuláciu...
 • Spending Pulse Report
  Spending Pulse Report je makroekonomický indikátor, ktorý podáva informácie o spotrebe obyvateľstva v danej krajine.
 • Split
  Split znamená zvýšenie množstva akcií v obehu z pôvodných akcií. Tým sa samozrejme zmení (zníži) aj ich hodnota. Príklad: Spoločnosť XYZ má na finančnom trhu 4 milióny obchodovaných akcií. Jedna akcia má hodnotu 5$. Spoločnosť sa rozhodne pre zvýšenie množstva akciína trhu z 4 miliónov na  5...
 • Spotrebiteľská dôvera
  Spotrebiteľská dôvera meria spokojnosť spotrebiteľov(domácnosti) s celkovým stavom ekonomiky danej krajiny a ich osobnej finančnej situácie. Spotrebitelia sú dotazovaní i na stav ich miezd a zamestnanosti. Výsledky spotrebiteľskej dôvery bývajú zverejňované jedenkrát mesačne a ich dopad záleží...
 • Správcovská spoločnosť (správca)
  Správcovská spoločnosť (správca) je právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je zhromažďovať peňažné prostriedky od verejnosti na základe verejnej výzvy za účelom ich investovania do majetku vymedzeného Zákonom o kolektívnom investovaní. Z takto zhromaždeného majetku vytvára a spravuje...
 • Správcovský poplatok (manažérsky poplatok)
  Správcovský poplatok alebo tzv. manažérsky poplatok je odmena správcovskej spoločnosti za to, že spravuje ten ktorý podielový fond. Tento poplatok sa určuje pre každý podielový fond samostatne a môžete sa ho dozvedieť v štatúte fondu, v predajnom prospekte podielového fondu, alebo aj v mesačných...
 • SSE
  Composite Index, ktorý je prezývaný aj SSE Index, je čínsky akciový index, ktorý sa skladá zo všetkých akcií obchodovaných na Šanghajskej akciovej burze. Na finančný trh vstúpil v roku 1991. Okrem SSE poznáme tiež menej známe odvodené indexy ako SSE 180, SSE 50 a SSE Mega-Cap.
 • Stagflácia
  Stagflácia je situácia, v ktorej cenová hladina tovarov a služieb rastie, no ekonomický rast (HDP) je na nezmenej úrovni alebo dokonca klesá. Nezamestnanosť sa udržuje na nezmenej hodnote. Stagflácia pochopiteľne predstavuje pre ekonomiku negatívny stav, pretože ceny rastú ale ekonomika nerastie...
 • Stagnácia
  Stagnácia je zastavenie ekonomického rastu alebo niektorých iných ekonomických premenných, ako napríklad inflácie. Pri stagnácii ekonomický rast nestúpa, ale ani neklesá, čo ešte nemusí znamenať nutný problém, ak sa ekonomické hodnoty HDP nachádzajú stále na vysokých úrovniach, a inflácia v...
 • Stále aktíva
  Medzi stále aktíva patria aktíva u ktorých sa predpokladá ich dlhotrvajúca funkcia v danej spoločnosti.
 • Štandardná odchýlka
  Štandardná odchýlka (SD; angl. standard deviation) vyjadruje mieru rozptýlenia od aritmetického priemeru. Čim je štandardná odchýlka väčšia, tým je i väčšia miera rozptýlenia a tým je cena podkladového aktíva volatilnejšia.S narastajúcim počtom dní štandardná odchýlka spravidla klesá, pričom...
 • Startup
  Startup je označenie pre novovzniknutú spoločnosť, charakteristickú jej rýchlym rastom a nízkymi počiatočnými nákladmi. Investovanie do takejto spoločnosti so sebou prináša zvýšené riziko, ale na druhej strane i potencionálne vyšší výnos. Medzi startupy môžu patriť firmy z hocijakého oboru,...
 • Stavebné povolenia
  Stavebné povolenia vyjadrujú počet povolení na stavebnú výstavbu. Vyššie čísla stavebných povolení preto ukazujú aj potencionálne vyššiu stavebnú aktivitu v budúcnosti. Výsledky stavebných povolení sa zverejňujú raz mesačne a na finančný trh majú len malý dopad.
 • Stavebné výdavky
  Stavebné výdavky nám merajú množstvo peňazí určených na výstavbu stavieb, medzi ktoré patria domy, byty, verejné budovy. Vyššie hodnoty znamenajú pozitívnu správu pre ekonomiku. Výsledky stavebných výdavkov bývajú zverejňované raz do mesiaca a na finančný trh zvyknú mať len mierny dopad.
 • Stop-Loss
  K minimalizovaniu rizika (straty) môže pomôcť hedžing a zadávanie príkazu stop-loss. Väčšinou však investori dávajú prednosť použitiu stop-lossu pred hedžingom, nakoľko stop-loss je veľmi jednoducho nastaviteľný a nestojí obchodníka nič. Realizácia hedžingu je častokrát veľmi náročná a pri...
 • STP
  STP (Straight Through Processing) broker je broker s podobnou obchodnou politikou ako MM. Je tu niekoľko zhodných znakov a menších rozdielov medzi MM a STP Zhodné znaky: 1) MM aj STP ponúkajú obchodovanie cez obchodnú platformu Metatrader, a obchodovanie CFD kontraktov. 2) Obaja patria medzi...
 • STP broker / Straight Through Processing
  STP (Straight Through Processing) broker je broker s podobnou obchodnou politikou ako MM. Je tu niekoľko zhodných znakov a menších rozdielov medzi MM a STP Zhodné znaky: 1) MM aj STP ponúkajú obchodovanie cez obchodnú platformu Metatrader, a obchodovanie CFD kontraktov. 2) Obaja patria medzi...
 • Strong Buy
  Strong buy je očakávanie v silný rast trhu (ceny podkladového aktíva) v najbližšom období na základe názoru analytika alebo hodnôt indikátora.
 • Strong Sell
  Strong sell je očakávanie vo výrazný pokles trhu (ceny podkladového aktíva) v najbližšom období na základe názoru analytika alebo hodnôt indikátora.
 • Suverénny dlh
  Suverénny dlh je dlh vlády v zahraničnej mene, ktorú si požičala od zahraničných investorov/krajiny na financovanie svojho hospodárskeho rastu a rozvoja.
 • Swap
  Swapy na meny slúžia takmer výhradne finančným inštitúciám na vlastné špekulatívne obchody alebo na hedžovanie. Spomíname ich však preto, že je to najobchodovanejší finančný nástroj a až v poradí za ním sa nachádzajú spotové transakcie. Swapy sú založené na výmene mien a úrokových sadzieb...
 • Syndikát
  Pojem syndikát v biznise znamená skupinu pozostávajúcu z viacerých podnikateľských subjektov, napríklad spoločností či korporácií, ktoré majú spoločný záujem na trhu, ale zvyčajne nie sú priamymi konkurentmi. Väčšie spoločnosti alebo korporácie vytvárajú syndikáty na posilnenie svojej pozície na...
 • Take Profit
  Take profit je cenová úroveň, na ktorej sa investorovi uzavrie jeho obchodná pozícia v zisku. Príklad: Investor nakúpi (longuje) 0,1 lotu menového páru EUR/USD na cenovej hodnote 1,1525. Take profit si nastaví na hodnotu 1,1580. V prípade že hodnota EUR/USD dosiahne hodnotu 1,158 investorova...
 • Takeover
  Takeover v businesse znamená prevzatie, teda odkup jednej spoločnosti druhou spoločnosťou. Vo Veľkej Británii sa pod významom takeover rozumie odkup verejnej spoločnosti, ktorej akcie sú obchodované na burze inou spoločnosťou. Odkup spoločnosti sa podarí len vtedy ak sa odkúpi jej väčšinový...
 • Tankan
  Tankan je japonský prieskum zverejňovaný Japonskou centrálnou bankou (BOJ), v ktorom je zapojených okolo 1200 veľkých výrobných spoločností, ktoré hodnotia aktuálne podmienky vo výrobnom sektore a v sektore služieb. Z prieskumu sa ale dá tiež zistiť, aké očakávania majú spoločnosti do...
 • Technická analýza
  Technická analýza je obchodovanie podľa cenového (sviečkového) grafu. Technická analýzy je veľmi široký pojem. Medzi technickú analýzu patria suporty a rezistencie, trendové čiary, cenové patterny, cenové formácie a pod.
 • Termínované kontrakty
  Na finančnom trhu existujú dva typy obchodov. Prvým typom obchodu je vykonanie obchodu, ktorý je bez dohodnutého dátumu jeho ukončenia (ako napríklad u CFD kontraktov, kedy môžeme svoj obchod uzavrieť kedykoľvek v obchodných hodinách).Druhým typom sú termínované kontrakty ktoré predstavujú...
 • TIE
  Úrokové krytie nazývané aj ako Times interest earned (TIE) meria schopnosť spoločnosti uhradiť svoje dlhové finančné záväzky. Vypočíta sa ako celkový zisk spoločnosti pred zdanením/hodnota jej úverového dlhu. Dôležité je pre spoločnosť hodnota nad 1. Avšak, čím väčšia hodnota tým lepšie pre...
 • Tokyo Stock Exchange
  Tokyo Stock Exchange (TSE) je japonská akciová burza nachádzajúca sa v Tokyu. Podľa veľkosti trhovej kapitalizácie jej patrí štvrté miesto na svete. Obchodujú sa na nej akcie až 2292 spoločností s trhovou kapitalizáciou až 4,09 bilióna dolárov. Akcie obchodované na TSE sú rozdelené do troch...
 • Too Big To Fail
  Tento pojem sa používa na finančné inštitúcie, ktoré sú pre finančný trh príliš dôležité na to aby zbankrotovali. Takéto inštitúcie preto častokrát osobne zachraňuje samotná vláda danej krajiny. Medzi takéto finančné inštitúcie patria poväčšine veľké banky ako napríklad Deutsche Bank v ktorej sú...
 • TOPIX
  TOPIX (Tokyo Stock Price Index) je spolu s Nikkei 225 dôležitým japonským akciovým indikátorom na japonskej akciovej burze (Tokyo Stock Exchange - TSE). Nachádza sa v ňom 1669 väčších spoločností a v porovnaní s Nikkei 225 má pre japonský akciový trh väčšiu výpovednú hodnotu, pretože zatiaľ čo v...
 • Tokyo Stock Price Index
  TOPIX (Tokyo Stock Price Index) je spolu s Nikkei 225 dôležitým japonským akciovým indikátorom na japonskej akciovej burze (Tokyo Stock Exchange - TSE). Nachádza sa v ňom 1669 väčších spoločností a v porovnaní s Nikkei 225 má pre japonský akciový trh väčšiu výpovednú hodnotu, pretože zatiaľ čo v...
 • Total Return Index
  Total return index je index ktorý narozdiel od klasického indexu počíta s tým, že dividendy investorov bude znovu reinvestované do toho istého indexu. Takýmto indexom je napríklad nemecký akciový index DAX.
 • Toxické úvery
  Toxické úvery sú pre banku vysoko rizikové úvery, pretože ich dlžníci nedokážu postupne splácať.
 • Trendový trh
  Trendový trh je trh, v ktorom sa nachádza trend, teda trh ktorého cena trenduje.  
 • Trhová kapitalizácia
  Trhová kapitalizácia je trhová hodnota akciovej spoločnosti. Vyjadruje hodnotu podniku na základe trhového ohodnotenia cien všetkých jeho akcií. Počíta sa ako počet akcií vynásobený ich aktuálnou trhovou hodnotou. Ak má napríklad akcia hodnotu $50 a emitovaných je 50 miliónov kusov, potom trhová...
 • Trhy derivátov
  Trhy derivátov predstavujú všetky trhy na ktorých sa obchoduje skrz finančné deriváty. V dnešnej dobe sa trhmi derivátov môže nazývať väčšina finančných trhov. Dnes sa už s fyzickými základnými aktívami nezvykne moc obchodovať. Pre investora je totiž oveľa jednoduchšie nakúpiť 1 kontrakt...
 • Trojská unca
  Trojská unca (skr. Oz) slúži na finančných trhoch ako hmotnostná jednotka zlata, striebra aj platiny. Váha jednej trojskej unce predstavuje 31,10034807 gramu 24 karátového rýdzeho zlata. 1 kilogram je teda 32,15 trojských mincí.Príklad: Aktuálna cenová hodnota zlata je na finančných trhoch...
 • TSE
  Tokyo Stock Exchange (TSE) je japonská akciová burza nachádzajúca sa v Tokyu. Podľa veľkosti trhovej kapitalizácie jej patrí štvrté miesto na svete. Obchodujú sa na nej akcie až 2292 spoločností s trhovou kapitalizáciou až 4,09 bilióna dolárov. Akcie obchodované na TSE sú rozdelené do troch...
 • Underperform (Market Underperform)
  Underperform (market underperform) je výnos nejakého finančného inštrumentu (obvykle akcie), ktorý je nižší než  jeho benchmark. Najčastejšie sa ako benchmark používa akciový index. Príklad: Výnos akciovej spoločnosti XYZ bol 5%. Jeho benchmark v podobe akciového indexu dosiahol 8% výnos. Výnos...
 • Underweight
  Pojem underweight je výrazom pre zhodnotenie nízkej váhy daného aktíva v portfóliu v porovnaní s podkladovým benchmarkom.
 • Úrokové krytie
  Úrokové krytie nazývané aj ako Times interest earned (TIE) meria schopnosť spoločnosti uhradiť svoje dlhové finančné záväzky. Vypočíta sa ako celkový zisk spoločnosti pred zdanením/hodnota jej úverového dlhu. Dôležité je pre spoločnosť hodnota nad 1. Avšak, čím väčšia hodnota tým lepšie pre...
 • Úrokový diferenciál
  Základom úrokového diferenciálu je úročenie dvoch mien. Na finančnom trhu totiž platí, že ak nejakú menu nakupujem (longujem), dostávam za túto menu patričný úrok. A naopak, istý úrok budem platiť za menu, ktorú budem predávať. Preto napríklad ak nakúpim (longujem) menový pár AUD/JPY, znamená to...
 • Dolárový index / US Dollar Index
  US Dollar Index (USDX, DXY, DX), známy aj ako DOLLAR INDEX SPOT, je americký index, ktorý meria silu amerického dolára voči košu šiestich hlavných mien. Vznikol v roku 1973, krátko po zrušení Brettonwoodskej menovej sústave o pevných menových kurzoch.Zoznam mien v dolárovom indexe a ich...
 • USDX
  US Dollar Index (USDX, DXY, DX), známy aj ako DOLLAR INDEX SPOT, je americký index, ktorý meria silu amerického dolára voči košu šiestich hlavných mien. Vznikol v roku 1973, krátko po zrušení Brettonwoodskej menovej sústave o pevných menových kurzoch.Zoznam mien v dolárovom indexe a ich...
 • Úverová kvalita (rating dlhopisov)
  Úverová kvalita (rating dlhopisov) je indikátorom dôveryhodnosti určitých emisií dlhopisov. Tieto hodnotenia sa často interpretujú ako indikátor pravdepodobnosti nezaplatenia časti záväzku spoločnosti, ktorá dlhopis emitovala. Ak má napríklad štát rating AAA to znamená, že je veľmi vysoká...
 • Valné zhromaždenie
  Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom akciovej spoločnosti. Účastnia sa ho akcionári spoločnosti, pričom na valnom zhromaždení sa hlasovaním rozhoduje o dôležitých veciach týkajúcich sa vedenia spoločnosti. Hlas akcionára na valnom zhromaždení má váhu zodpovedajúcu počtu akcií, ktoré vlastní.
 • VIX
  Index VIX meria očakávania volatility v americkom akciovom indexe S&P 500 počas najbližších 30 dní. Investori používajú VIX ako indikátor paniky alebo index strachu.Keď je na extrémne vysokých hodnotách (obvykle nad 30 až 35 bodov), ide o známku toho, že panika a neistota na trhoch je na...
 • VOL
  Volume (často krát uvádzaný aj pod skratkou VOL), alebo tiež objem obchodov, je jednoducho indikátor vyjadrujúci celkové množstvo kontraktov zobchodovaných v rámci určitého časového úseku (hodina, deň, týždeň, mesiac atď.). Hodnota volume nám hovorí, ako veľa sa v daný okamih obchodovalo. Vysoká...
 • Volatilita
  Volatilita označuje mieru kolísania cenovej hodnoty daného aktíva alebo jeho výnosovej miery. Napríklad u akcií zvykne bývať denná volatilita veľmi vysoká, pretože v priebehu jedného dňa dokážu akcie posilniť/oslabiť niekedy aj o vyše 5%. Zvýšená volatilita sa zvykne vyskytovať aj u komodít,...
 • Volume
  Volume (často krát uvádzaný aj pod skratkou VOL), alebo tiež objem obchodov, je jednoducho indikátor vyjadrujúci celkové množstvo kontraktov zobchodovaných v rámci určitého časového úseku (hodina, deň, týždeň, mesiac atď.). Hodnota volume nám hovorí, ako veľa sa v daný okamih obchodovalo. Vysoká...
 • Vstupný poplatok
  Vstupný poplatok je jednorazový poplatok, účtovaný klientovi pri produktoch pravidelného sporenia či jednorázových investícií.Vo vstupnom poplatku sú zahrnuté distribučné náklady, poradenstvo a servis zo strany sprostredkovateľa. Okrem vstupných poplatkov sú klientovi účtované aj priebežné...
 • Výdavky domácností
  Výdavky domácností nám vyjadrujú tempo spotreby domácnosti. Z reportu sa môžme tiež dozvedieť to, na aké spotrebné tovary a služby utrácalo obyvateľstvo svoje peniaze. Výsledky výdavkov domácnosti sa zverejňujú každý mesiac a na finančný trh zvyknú mať len mierny dopad.
 • Výkonnostná odmena
  Zamestnanci, pracujúci na pracovný pomer môžu mať okrem základnej mzdy vyplácané v mzde od zamestnávateľa rôzne odmeny. Najčastejšie sú to odmeny vyplácané na mesačnej báze ako napr.: mesačná odmena, výkonnostná odmena, fixná odmena, mimoriadna odmena, a podobne. Vo fondoch sa pod pojmom...
 • Výnos do splatnosti / Yield to Maturity – YTM
  Výnos do splatnosti (Yield to Maturity – YTM) vyjadruje investorov výnos, ktorý dostane za držbu dlhopisu až do doby jeho splatnosti a to za predpokladu, že sa úrokové sadzby ktoré ovplyvňujú hodnotu dlhopisu až do doby splatnosti nebudú meniť. Ďalšou nevyhnutnou podmienkou je to aby emitent...
 • Výročná správa
  Výročná správa predstavuje ročný finančný report, v ktorom sú zhrnuté všetky dôležité ekonomické parametre a výsledok hospodárenia vybranej spoločnosti za špecifický kalendárny rok.
 • Vysporiadanie
  Vysporiadanie alebo inak povedané aj "zúčtovanie". Ide v podstate o finančné vyrovnanie medzi dvomi stranami, ktoré spolu uzavreli nejakú finančnú dohodu.Príklad: Akciová Spoločnosť XYZ vykáže v danom roku čistý zisk (po odpočítaní svojich záväzkov a vyplatení akcionárov) 1 milión eur....
 • Vývozné clo
  Vývozné clo je clo, uvalené na vývoz tovarov domácej krajiny. Vývozné clo môže zaviesť štát danej krajiny pokiaľ nechce, aby sa jeho tovary vo zvýšenej miere vyvážali do ostatných krajín. Takýto prípad môže nastať  ak je dopyt po určitom tovare v republike veľký, no domáca ponuka je malá a štát...
 • Wall Street
  Wall Street je ulica v Dolnom Manhattane v New Yorku. Wall Street je chápané ako finančné centrum USA, napriek tomu,  že sa tu fyzicky finančné inštitúcie nenachádzajú. V minulosti tu mala ústredie new yorská burza NYMEX. Aktuálne sa tu nachádza akciová burza.
 • Warrant
  Warrant je finančný derivát cenného papiera umožňujúci vykonanie forwardového obchodu na akcie, menu, komodity a iné. Warrant funguje na rovnakom princípe ako opcia, avšak s tým rozdielom, že na rozdiel od opcie warrant nemôže vypísať (predať), ale môže len nakúpiť. Z tohto dôvodu je možné...
 • WTI ropa
  WTI ropa je severoamerická ropa, ktorá sa ťaží v Texase. Patrí medzi najkvalitnejšie druhy ropy a od hodnoty jej ceny závisia aj hodnoty väčšiny ostatných hodnôt ropy. Krajiny, ktoré sa neriadia cenovým vývojom na rope WTI sú Saudská Arábia, Kuvajt a Irak. Namiesto ropy WTI, oceňujú svoje ropy...
 • WTI,
  WTI ropa je severoamerická ropa, ktorá sa ťaží v Texase. Patrí medzi najkvalitnejšie druhy ropy a od hodnoty jej ceny závisia aj hodnoty väčšiny ostatných hodnôt ropy. Krajiny, ktoré sa neriadia cenovým vývojom na rope WTI sú Saudská Arábia, Kuvajt a Irak. Namiesto ropy WTI, oceňujú svoje ropy...
 • YTD (Year-To-Date)
  Termín YTD (Year-To-Date) znamená “od začiatku roka do dnešného dátumu”. Používa sa predovšetkým na vyjadrenie zisku počas prebiehajúceho roku. Stanovenie výkonnosti akcií podľa YTD ale býva často krát zavádzajúce, obzvlášť vtedy ak od začiatku roka ešte neubehlo viacero mesiacov ale len zopár....
 • YTD,
  Termín YTD (Year-To-Date) znamená “od začiatku roka do dnešného dátumu”. Používa sa predovšetkým na vyjadrenie zisku počas prebiehajúceho roku. Stanovenie výkonnosti akcií podľa YTD ale býva často krát zavádzajúce, obzvlášť vtedy ak od začiatku roka ešte neubehlo viacero mesiacov ale len zopár....
 • YTM
  Výnos do splatnosti (Yield to Maturity – YTM) vyjadruje investorov výnos, ktorý dostane za držbu dlhopisu až do doby jeho splatnosti a to za predpokladu, že sa úrokové sadzby ktoré ovplyvňujú hodnotu dlhopisu až do doby splatnosti nebudú meniť. Ďalšou nevyhnutnou podmienkou je to aby emitent...
 • Závodné objednávky
  Závodné objednávky, sú ekonomické dáta, ktoré merajú počet dodaných objednávok zo strany výrobcov predajcom. Vyššie číslo znamená dobrú správu pre ekonomiku. Znamená to, že predajcovia kupujú viac tovarov od výrobcov vzhľadom na zvýšený dopyt spotrebiteľov po ich výrobkoch. Výsledky závodných...
 • ZEW
  ZEW (Zentrum fur Europaische Wirtschaftsforschung) je nemecký ekonomický indikátor, ktorý sa dopytuje okolo 300 nemeckých investorov a analytikov na ohodnotenie aktuálnej i budúcej (na 6 mesiacov) ekonomickej situácie v krajine. Býva zverejňovaný 1x mesačne a na finančný trh zvykne mať len...
 • Zmena zamestnanosti
  Zmena zamestnanosti  meria zmenu v počte novozamestnaných ľudí. Zmeny zamestnanosti považujeme za ekonomické dáta, ktoré bývajú zverejňované jedenkrát mesačne, ale napríklad v Európe iba raz za kvartál (teda raz za 3 mesiace). Dopad výsledkov na finančný trh býva obvykle vysoký, ale záleží i od...
 • Zmiešaný fond
  Je fond ktorý na svoju investíciu nemá vyčlenené len jeden dva typy finančných inštrumentov, ale je ochotný investovať do viacerých finančných inštrumentov. Rizikovosť i potencionálny výnos tohto fondu tak závisí predovšetkým od toho v akom pomere sú rozdelene finančné inštrumenty v jeho...
 • Znárodnenie
  Znárodnenie je proces, pri ktorom dochádza k premene súkromného majetku obyvateľov na majetok štátny. Novým majiteľom súkromného majetku sa sáva štát.
 • Zrealizovaný zisk
  Zrealizovaný zisk môžeme demonštrovať na príklade: Investor nakúpi 1000 akcií Microsoftu v hodnote 10$  za jednu akciu. Behom pár mesiacov akcie Microsoftu narastú na hodnotu 15$ na akciu. Investorov zisk aktuálne činí 5000$  (15 - 10 x 1000). Na obchodnom účte má teda investor na akciách...