Slovník investoraRisk management

Risk management

Risk management (po slovensky manažovanie rizika) je systematický proces, v ktorom sa riziko identifikuje, analyzuje a definuje optimálny spôsob jeho zvládnutia pri minimálnych nákladoch a rešpektovaní systémových cieľov subjektu. Úlohou manažmentu rizika je predovšetkým dosiahnutie maximálnej bezpečnosti a ochrany majetku vypracovaním optimálnej stratégie riadenia rizík, ako hlavných nositeľov možných budúcich škôd.

Existuje celá rada druhov rizík v rôznych oblastiach:

 1. Ekonomické a finančné riziká: sú pojmom, ktorý zahŕňa riziká ovplyvňujúce ekonomické výsledky podniku. Tento druh rizík patrí medzi najvýznamnejšie. Jedná sa o riziká spojené s hospodárením a riadením ekonomiky v podniku, s chybami v iných oblastiach podniku aj s faktormi mimo podniku.
 2. Úverové rizika: finančné riziko vyplývajúce z možnej neschopnosti alebo neochoty dlžníka splatiť svoje záväzky.
 3. Investičné riziká: spočívajú v nižšom než očakávanom výnose za danú investíciu.
  Poisťovacie a zaisťovacie riziká: pravdepodobnosť vzniku nebezpečenstva, nebezpečnej udalosti, alebo súhrnu udalostí o ktorých sa nevie kedy vzniknú a či vôbec vzniknú, ako napríklad požiar.
 4. Projektové rizika: zahŕňajú všetky druhy rizík, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom ohroziť projekt, napr. zavretie spoločnosti z dôvodu znečisťovania životného prostredia.
 5. Trhové rizika – riziká, spojené s úspešnosťou podniku na trhu. Do týchto rizík môžeme zaradiť dopytové a predajné riziká, riziká spojené s preferenciami spotrebiteľov a správaním konkurencie.
 6. Technické rizika –  ako napríklad technická vada automobilu, kvôli ktorej je automobilka nútená zvolať zákazníkov určitej série vozidiel na vykonanie opravy. Patria sem i včas neodhalené konštrukčné či materiálové vady.
 7. Prevozné riziká – jedná sa o riziká plynúce z výpadku plynulého chodu či poruchy. Medzi tieto rizika patria výpadky elektrickej energie, poruchy a havárie, alebo zastavená výroba, hľadanie náhrady za chorého pracovníka, alebo pracovníka odchádzajúceho z pracovného miesta. Jednoducho sú to všetky rizika, ktoré môžu ohroziť dennodenný chod firmy.
 8. Bezpečnostné riziká: Označujú riziká, spojené s bezpečnosťou osôb, aktív a informácií. Patria sem tieto skupiny rizík: personálna bezpečnosť (poškodenie majetku, zdravia a života osôb, ochrana osobných údajov), fyzická bezpečnosť (poškodenie zariadenia, narušenie objektov a systémov), a informačné riziká (narušenie bezpečnosti dát, siete či informačného systému, zneužitie alebo poškodenie dát).
spot_img

Najčítanejšie články

Dohodnite si nezáväznú bezplatnú konzultáciu ohľadom investovania

 • Hidden

  Dodatočné dáta

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Bezplatná konzultácia
Zatvoriť