Podmienky ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov používateľov

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Vaše informácie spracovávame podľa európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov (Ďalej len ako „GDPR“) aj podľa zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

Naše zásady ochrany osobných údajov vám pomôžu pochopiť, aké informácie spracovávame a ako ich uchovávame.

O nás

Prevádzkovateľom osobných údajov, ako aj investičného portálu investovat.sk (ďalej aj ako „Portál“) je spoločnosť Blue Chip Investments s.r.o., so sídlom: Haanova 2618/20 851 04 Bratislava, IČO: 52287670, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 136857/B, oddiel: Sro (ďalej iba ako „Spoločnosť“).

Ak máte akúkoľvek otázku ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, vrátane uplatnenia Vašich práv ako dotknutej osoby (pozn. dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú), môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom e-mailu na adrese info@investovat.sk alebo na adrese sídla Spoločnosti v zmysle ORSR.

Zodpovednou osobou je zamestnanec zodpovedný za výkon funkcie dodržiavania. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať na vyššie uvedených kontaktných kanáloch.

Zásady spracúvania osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov klientov sa spoločnosť riadi najmä týmito zásadami:

  • osobné údaje klientov sú vo vzťahu k dotknutej osobe spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne;
  • osobné údaje klientov sú získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi;
  • osobné údaje klientov sú primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú;
  • osobné údaje klientov sú správne a podľa potreby aktualizované;
  • osobné údaje klientov sú uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú;
  • osobné údaje klientov sú spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.

Cookies údaje – charakteristika údajov a účel ich spracúvania

Spoločnosť môže používať softvér, ktorý meria a zbiera informácie o IP adrese, prihlasovacích údajoch, heslách užívateľov stránok, návštevách stránky vrátane času stráveného na stránke, jeho podstránkach, počtu návštev či iných parametrov správania sa návštevníka stránky. Okrem toho softvér môže zbierať a ukladať komentáre, komunikáciu či profil užívateľa stránok.

Jedná sa predovšetkým o údaje zbierané prostredníctvom aktívnych cookies na webovej stránke Spoločnosti. Medzi takéto údaje patrí predovšetkým geolokácia užvateľa, typ zariadenia užívateľa a typ jeho operačného systému, typ prehliadača, prípadne IP adresa a aktivita na webovej stránke.

Tieto údaje nám pomáhajú skvalitňovať obsah webovej stránky i služieb, technických nastavení webovej stránky pre vami najpoužívanejšie webové prehliadače či operačné systémy, pomáhajú nám identifikovať zdroje vašej návštevnosti a tak lepšie zacielovať naše zdroje v skvalitňovaní nielen vášho užívateľského komfortu a kompatibility zobrazovania stránky v používaných prehliadačoch či zariadeniach, ale i nacielenia na obsah ktorý hľadáte.

Dodatočné informácie ku spracovaniu súborov cookies

Tieto údaje získavame prostredníctvom našich webových stránok prostredníctvom súborov cookies, pričom doba spracúvania / archivácie takýchto údajov je od 0 do 24 mesiacov. Zber týchto údajov je možné obmedziť prostredníctvom blokovania súborov cookies. Viď informácie k súborom cookies. Dáta získané prostredníctvom súborov cookies sú následne spracovávané prostredníctvom nástroja od spoločnosti Google – Google Analytics, pričom všetky tieto dáta sú držané na serveroch spoločnosti Google a ich správcom je Spoločnosť. Viac o údajoch cookies a našej Politike cookies, sa môžete dozvedieť na tomto linku.

Kontaktné údaje – charakteristika údajov a účel ich spracúvania

Medzi takéto údaje, ktoré spravujeme, patrí predovšetkým Emailová adresa, Meno a Priezvisko, telefónne číslo. V niektorých prípadoch môžete pri registrácii k službám poskytnúť i doplňujúce kontaktné informácie a ako Adresu profilu sociálnej siete či údaje na danej sociálnej sieti verejne dostupné.

Tieto údaje nám pomáhajú doručiť požadovanú službu príjemcovi a umožňujú zamestnancom Spoločnosti alebo našim Zmluvným partnerom kontaktovať užívateľa s cieľom ponúknuť mu svoje služby. Z pohľadu neklientov sa tak jedná o spracúvanie kontaktných údajov pre marketingový účel Spoločnosti, zatiaľ čo z pohľadu klientov pre to pre účel plnenia/doručovania služieb.

Dodatočné informácie ku spracovaniu kontaktných údajov

Kontaktné údaje získavame prostredníctvom registračného / kontaktného formulára na našich webových stránkach, pričom tieto údaje spracovávame / archivujeme po dobu 10 rokov. Zber týchto údajov pre účely marketingu je možné obmedziť alebo zrušiť prostredníctvom žiadosti odoslanej na emailovú adresu info@investovat.sk alebo poštou na adresu sídla Spoločnosti, v prípade zberu týchto údajov pre účely uzatvorenia zmluvy nie je potrebné pre ich spracovanie súhlas, nakoľko právny základ spracúvania je uvedený v § 13 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Identifikačné údaje – charakteristika údajov a účel ich spracúvania

Tieto údaje zbierame od klientov, ktorým sú prostredníctvom Spoločnosti alebo jej Partnerov poskytované akékoľvek služby, pre ktoré sú tieto údaje nevyhnutné a potrebné.

Medzi takéto identifikačné údaje patria predovšetkým: meno, pohlavie, dátum narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu (pas, občiansky preukaz), fotografie z občianskeho preukazu, bydlisko, štátna príslušnosť, národnosť, vyobrazenie vašej podpisu, IČO, adresa sídla (trvalá adresa) a kontaktné údaje (bez využitia na marketingový účel pokiaľ klient k takémuto účelu neudelil Spoločnosti samostatný Súhlas).

Dodatočné informácie ku spracovaniu identifikačných údajov

Identifikačné údaje sú získavané pre účely identifikácie a overenia identifikácie klienta k službám, pre ktoré je takáto forma identifikácie nevyhnutná ako aj pre účely plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov v súvislosti s MiFID a AML. Tieto údaje získavame prostredníctvom Zmluvného vzťahu medzi či už Spoločnosťou a klientom priamo alebo medzi klientom a Partnerom spoločnosti. Tieto údaje archivujeme a po dobu 10 rokov po ukončení služieb, pričom zber týchto údajov nie je možné obmedziť alebo zrušiť, nakoľko sa jedná sa o zákonnú povinnosť identifikácie klienta podľa MiFID II a AML.

Facebook Messenger

Radi by sme vás upozornili, že kontaktovaním nás prostredníctvom nášho Facebook Messengera súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov, ktoré nám poskytnete pro komunikácii v aplikácii.

Pre účely funkčnosti aplikácie Messenger získavame taktiež od Facebooku prístup k vašim verejným osobným údajom a to: meno a priezvisko, profilový obrázok, pohlavie, nastavenie jazyka a časovú zónu. Tieto vaše verejne dostupné údaje nám poskytuje Facebook na základe vami udeleného súhlasu pri používaní danej služby.

Nezbierame ani inak nespracovávame akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. údaje o vašom zdravotnom stave, politických preferenciách, vyznaní alebo viere a pod.

Sociálne siete

Spoločnosť zo svojich stránok investovat.sk odkazuje na sociálne siete Facebook & Instagram (Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland), LinkedIn (LinkedIn, 501 Pistachio Pl WindsorCalifornia, USA).

Pri návšteve nášho Portálu sa týmto spoločnostiam neposkytujú žiadne informácie, pretože pre odkazy na tieto sociálne siete nepoužívame žiadne programové doplnky. Po kliknutí na zodpovedajúce tlačidlo sa dostanete na konkrétnu sociálnu sieť, ktorá môže zbierať osobné informácie. Nad týmto spracovávaním údajov už ale nemáme žiadnu kontrolu.

Svoje súkromie máte možnosť chrániť nastavením svojho profilu priamo na sociálnej sieti. Informácie o ochrane súkromia jednotlivých sociálnych sietí nájdete na týchto odkazoch.

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Zmluvní partneri

Spoločnosť využíva v súvislosti s vybranými činnosťami v rámci svojej podnikateľskej činnosti služby zmluvných partnerov a sprostredkovateľov. S takýmito subjektmi máme uzatvorenú zmluvu o spracovávaní osobných údajov, podľa ktorej spracúvajú v mene Spoločnosti Vaše osobné údaje a v rámci ktorej je stanovená povinnosť materiálno-technického zabezpečenia z ich strany, vrátane ošetrenia pravidiel ochrany osobných údajov, resp. prípadných sankcií za ich porušenie.

Naši zmluvní partneri sú povinní nás bezodkladne informovať o akýchkoľvek narušeniach bezpečnosti spracúvaných osobných údajov. Ide najmä o IT spoločnosti, advokátske kancelárie, spoločnosti poskytujúce poradenstvo, ale aj finančných agentov.

Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Obsahom informácie sú najmä totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov, kategórie dotknutých osobných údajov, účely spracúvania a právny základ spracúvania, informácie o právach dotknutých osôb, príjemca alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie o existencii automatizovaného rozhodovania a profilovania.

Požadovať prístup k osobným údajom

Máte právo vyžadovať, či o Vás sú alebo nie sú osobné údaje spracúvané a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom ako aj informácie o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie, existencii práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práve namietať proti takémuto spracúvaniu, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, sme oprávnení účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby sme opravili Vaše nesprávne alebo neaktuálne osobné údaje a doplnili neúplné osobné údaje. Preto, ak ste zmenili napríklad kontaktné údaje, prosím informujte nás, a Vaše osobné údaje opravíme. Zároveň máme povinnosť viesť o Vás správne a aktuálne údaje. Preto je dôležité, aby ste nás o každej zmene Vašich údajov bezodkladne informovali a príslušné zmeny nám zdokladovali.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)

Vaše osobné údaje sme v určitých právnymi predpismi stanovených prípadoch povinní na Váš pokyn vymazať. V takomto prípade sme povinní vyhodnocovať, či sú na vymazanie splnené právnymi predpismi vyžadované podmienky, pretože v niektorých právnymi predpismi stanovených prípadoch sme povinní Vaše údaje uchovávať a archivovať po zákonom stanovenú dobu, napriek tomu, že by ste požadovali príslušné údaje vymazať.

Právo na obmedzenie spracúvania

V zákonom ustanovených prípadoch máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov a spracúvali ich výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo môžete od nás požadovať, aby sme spracúvanie osobných údajov po zákonom stanovenú dobu zablokovali.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo požadovať, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti, pokiaľ je to technicky možné. Ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky, Vaše osobné údaje odovzdáme v zodpovedajúcom formáte Vami určenej tretej strane.

Právo namietať proti spracúvaniu údajov, automatizované individuálne rozhodovanie

Ak sa domnievate, že spracovávanie Vašich osobných údajov vykonávame v rozpore s právnymi predpismi, prosím obráťte sa na nás, radi Vám podáme vysvetlenie, prípadne vykonáme potrebnú nápravu. Máte právo namietať voči spracovávaniu Vašich údajov na účely priameho marketingu. Námietku môžete ďalej vzniesť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, pokiaľ to pripúšťa platná legislatíva.

Právo podať sťažnosť

S Vašim podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov našou Spoločnosťou sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, t.j. začať konanie podľa §100 ZoOOÚ.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spracúvania osobných údajov nás prosím kontaktujte prostredníctvom e-mailu na adrese info@investovat.sk alebo poštou na adrese sídla Spoločnosti v zmysle ORSR.