Kapitál

Kapitál respektíve majetok je pojem, ktorý označuje zdroje financovania, ktoré podnik používa pre zabezpečenie svojej činnosti.

Podľa vlastníctva sa kapitál člení na :

  • vlastný kapitál – pochádza od vlastníkov
  • cudzí kapitál – sú zapožičané zdroje (napríklad od bank, akcionárov, investorov, iných finančných inštitúcií).

Ďalej môžeme kapitál členiť podľa spôsobu jeho získavania:

  • kapitál vonkajší (externý kapitál) – pochádzajú od vlastníkov podniku a ďalších osôb mimo podniku (napr. investori),
  • kapitál vnútorný (interný kapitál) – podnik ho vytvoril vlastnou činnosťou.

Členenie kapitálu podľa doby použiteľnosti:

  • trvalý kapitál – k dispozícii po neobmedzene dlhú dobu,
  • dočasný kapitál,
  • krátkodobý (je k dispozícii na dobu kratšiu ako 1 rok),
  • dlhodobý (je k dispozícii na dobu dlhšiu ako 1 rok).
« « Návrat na Slovník investora