Emitent

Emitent je subjekt (štát, mesto, právnická osoba), ktorý vydáva cenné papiere (dlhopisy, akcie, …) s cieľom získať finančné zdroje na svoj ďalší rozvoj.

Pre emitentov tiež platia určité povinnosti ako je zverejňovanie:

 • polročnej a ročnej správy o hospodárení;
 • účtovnej závierky a ďalších finančných informácií (správa o záväzkoch, majetku danej spoločnosti, vlastnom kapitále spoločnosti, nákladoch a výnosoch, vrátane ziskov a strát, peňažných tokoch, prípadne konsolidovanej účtovnej závierky, atď.)
 • predbežné vyhlásenie svojho riadiaceho orgánu, resp. štvrťročné finančné správy podľa § 36 Zákona o burze cenných papierov.

Medzi ďalšie oznamovacie povinnosti patria:

 • Informácie o konaní valného zhromaždenia (program, dátum rozhodujúceho dňa na uplatnenie práva účasti akcionára na valnom zhromaždení, zmeny stanov, informácie o priebehu valného zhromaždenia);
 • Informácie o personálne zmeny u členov štatutárneho orgánu, členov dozornej rady a vedúcich zamestnancov;
 • Informácie o rozhodnutí o splynutí, zlúčení, rozdelení, zrušení spoločnosti alebo o akomkoľvek inom spôsobe transformácie spoločnosti;
 • Informácie o rozhodnutí o rozdelenia zisku, o výplate dividend;
spot_img

Najčítanejšie články

Dohodnite si nezáväznú bezplatnú konzultáciu ohľadom investovania

 • Hidden

  Dodatočné dáta

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Bezplatná konzultácia
Zatvoriť