Hospodársky cyklus

Hospodársky cyklus značí pravidelné kolísanie ekonomickej aktivity na úrovni celej ekonomiky alebo jej veľkej časti (nejedná sa len o určitý sektor) okolo dlhodobého trendu. Pojmom cyklus označujeme striedanie klesania a rastu v ekonomike. Dĺžka hospodárskeho cyklu sa môže líšiť, v závislosti od rôznych faktorov. Ak chceme skúmať hospodársky cyklus musíme rozoznávať bežné fluktuácie v ekonomike a cyklické javy. Ak vieme určiť minimálne dva po sebe nasledujúce cykly, môžeme hovoriť o cyklickom vývoji.

« « Návrat na Slovník investora