Depozitár

Depozitár je osoba prítomná v každom jednom type fondu. Dozerá na činnosť správcu, ktorý spravuje peniaze podielnikov, a úlohou depozitára je tiež schvaľovanie každej jednej transakcie podniku, oceňovanie majetku a vydávanie a vyplácanie podielových listov. Ak v týchto veciach depozitár odhalí nejakú chybu, je po povinný to hlásiť finančnému regulátorovi v našej krajine. U nás je to Národná banka Slovenska (NBS). Mzda depozitára tvorí malá časť provízie od podielnikov vo fonde. Depozitár môže byť na Slovensku len banková inštitúcia.

« « Návrat na Slovník investora