Syndikát

Pojem syndikát v biznise znamená skupinu pozostávajúcu z viacerých podnikateľských subjektov, napríklad spoločností či korporácií, ktoré majú spoločný záujem na trhu, ale zvyčajne nie sú priamymi konkurentmi. Väčšie spoločnosti alebo korporácie vytvárajú syndikáty na posilnenie svojej pozície na trhu. Dá sa teda hovoriť o obchodnej spolupráci dvoch či viacerých rôznych spoločností.
Vo finančníctve sa pod pojmom syndikát myslí bankový syndikát, teda skupina bánk, ktoré poskytujú zvyčajne veľkú sumu peňazí na konkrétny účel jednému dlžníkovi.
Pod pojmom syndikát môžeme taktiež rozumieť skupinu finančných subjektov, ktoré sa podieľajú na organizovaní vybranej finančnej udalosti, napríklad organizácia IPO.

« « Návrat na Slovník investora