P/CF (price/cash flow) (P/CF,)

P/CF (price/cash flow) je ukazovateľ, ktorý počíta pomer kapitalizačnej hodnoty firmy k jej toku peňazí (cash flow) za posledný fiškálny rok.

Príklad: Akcie spoločnosti XYZ majú cenovú hodnotu 25$ na jednu akciu. Cash flow (rozdiel medzi príjmom a výdavkami spoločnosti) danej spoločnosti na jednu akciu je 5$. Zo vzorca P/CF vypočítame kapitalizačnú hodnoty firmy k jej toku peňazí teda 25$/5$ = 5. Čím menšia je hodnota pomeru P/CF tým má daná spoločnosť väčšiu hodnotu. Spoločnosť s hodnotou P/CF=2 má väčšiu hodnotu než spoločnosť s P/CF=3.

« « Návrat na Slovník investora