Garančný fond investícií (GFI)

Garančný fond investícií je právnická osoba, ktorá zabezpečuje záručný systém, z ktorého sa vyplácajú náhrady zákazníkom obchodníka s cennými papiermi, ktorý nie je schopný plniť svoje záväzky voči svojím klientom.

Každý obchodník s cennými papiermi, ktorému Národná banka Slovenska udelila povolenie na poskytovanie investičných služieb, je povinný podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách zúčastniť sa na ochrane klientov a platiť na tento účel príspevky do Garančného fondu.

Klienti majú prostredníctvom GFI chránené vklady do výšky 50 tisíc eur, pričom táto ochrana sa nevzťahuje na prípadné straty súvisiace s obchodovaním na finančných trhoch, ale na prípadnú nedostupnosť finančných prostriedkov v prípade napríklad sprenevery.

« « Návrat na Slovník investora