Korupcia

Pod pojmom korupcia rozumieme v širšom zmysle najmä podplácanie (aktívne aj pasívne) alebo poskytovanie alebo prijímanie prospechu (neoprávnených výhod) aj bez (priameho) úplatku, spravidla osobou zastávajúcou nejakú funkciu (napríklad úradnú a podobne).
Spoločenské a politické dôsledky korupcie :
Korupcia vedie ku všeobecnej strate dôvery vo verejné inštitúcie.
Korupcia podkopáva presadzovanie práva a vytvára priestor pre rozvoj organizovaného zločinu

Medzi hlavné ekonomické dôsledky korupcie môžeme zaradiť:

  1. zneistenie investorov, dlhodobé investície sa presmerujú na iné miesto,
  2. zabraňuje transparentnosti, narúša súťaženie na trhu, to vedie k neefektívnemu prerozdeľovaniu zdrojov (napríklad obchodníci sa neorientujú na rozvoj ponuky produktov, ale na rozvoj a udržanie dôležitých politických kontaktov).
  3. vedie taktiež k mrhaniu prostriedkov určených na verejné služby alebo práce, či predražuje služby (ktoré verejná správa poskytuje občanom). Pre občanov to znamená platenie vyšších daní, poprípade im štát (prípadne verejné inštitúcie) poskytuje služby v menšom rozsahu alebo horšej kvalite.
« « Návrat na Slovník investora