Dividenda

Dividenda predstavuje podiel na zisku spoločnosti, pričom sa jedná o časť z čistého zisku spoločnosti, ktorá je vyplatená akcionárom. O výške dividendy ako aj o čase vyplácania rozhoduje valné zhromaždenie akciovej spoločnosti.

Spoločnosť nie je povinná vyplácať dividendy, avšak dividendy môžu predstavovať významný motív na kúpu akcií podniku. Medzi spoločnosti, ktoré dividendy nevyplácajú zvyčajne patria startupy, menšie spoločnosti alebo jednoducho spoločnosti, ktoré chcú zisky reinvestovať do ďalšieho rastu a rozvoja. V takomto prípade by mal kapitálový výnos (z nárastu hodnoty / ceny danej akcie) kompenzovať akcionárom skutočnosť, že daný podnik dividendu nevypláca.

Dividendy sa spravidla vyplácajú kvartálne, ale niektoré spoločnosti ich vyplácajú len na konci účtovného obdobia – raz ročne, ako je tomu napr. pri akciách českých spoločností. Takýto spôsob vyplácania dividendy avšak nie je ideálny, nakoľko môže vytvárať neželaný priestor pre špekuláciu – nákup akcií len za účelom získania dividendy.

V takomto prípade obchodník nakúpi akcie danej spoločnosti tesne pred ex-date a následne ich predá, nakoľko nemá záujem o dlhodobé investovanie do danej spoločnosti. Cena akcií takejto spoločnosti, ktorá vypláca dividendu iba raz ročne, spravidla po výplate dividendy klesne o hodnotu veľmi blízku % výške danej dividendy, čo vytvára neželanú volatilitu daného cenného papiera. Vhodnejším spôsobom je výplata dividendy na kvartálnej báze, ktorá tak výrazne neovplyvňuje cenu akcií danej spoločnosti.

Dividendy možno rozdeliť z viacerých hľadísk:

 • podľa formy vyplatenie dividendy – hotovostná, akciová, obligačná, majetková,
 • podľa intervalu vyplácania dividend – ročná, polročná a pod.,
 • podľa pravidelnosti vyplácania dividend – pravidelná, mimoriadna, likvidačná (vypláca sa akcionárom pri zániku spoločnosti),
 • podľa druhu akcie, na ktorú je vyplácaná – kmeňová, prioritná.

 Výšku dividendy ovplyvňujú najmä:

 • hospodársky výsledok spoločnosti,
 • očakávania na akciovom trhu,
 • likvidita spoločnosti (schopnosti podniku uhradiť svoje záväzky),
 • investičné plány spoločnosti,
 • zadlženosť spoločnosti.
spot_img

Najčítanejšie články

Dohodnite si nezáväznú bezplatnú konzultáciu ohľadom investovania

 • Hidden

  Dodatočné dáta

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Bezplatná konzultácia
Zatvoriť