Vedeli ste, že pokiaľ máte záujem investovať prostredníctvom podielových fondov, tak máte na výber z viac ako 119 tisíc otvorených podielových fondov? Áno, tak populárne je investovanie prostredníctvom podielových fondov vo svete.

Výnimkou nie je ani Slovensko. Podielové fondy patria u nás k najobľúbenejším investíciám, pričom Slováci majú v podielových fondoch zainvestovaných približne 8,5 miliardy eur. Dôležité je avšak poznamenať aj to, že Slováci majú okrem týchto prostriedkoch ešte ďalších 38 miliárd eur uložených v bankách. Teda nezainestovaných. To je avšak téma na inokedy…

Poďme sa dnes pozrieť na to, aké sú najnovšie trendy v rámci kolektívneho investovania a aká je situácia ako u nás, tak aj v zahraničí.

Prečo sú podielové fondy tak populárne

Za obrovskú popularitu kolektívneho investovania a podielových fondov môže predovšetkým fakt, že takéto investovanie umožňuje aj malým investorom participovať na globálnom raste. Ak ste totiž chceli pred ich príchodom investovať, museli ste mať buď naozaj slušný objem prostriedkov, alebo ste sa museli vzdať diverzifikácie.

Pokiaľ ste teda neboli skutočne bohatí, museli ste pri investovaní podstupovať veľmi veľké riziko, nakoľko ste nemali inú možnosť, ako investovať do veľmi malého počtu aktív . Ak ste teda vôbec mali dostatok prostriedkov na to, aby ste mohli investovať.

Dnes si avšak viete vďaka kolektívnemu investovaniu kúpiť za napr. 100 eur váš mini kúsok z celého globálneho akciového trhu. Nevlastníte síce celé kusy daných cenných papierov (akcií), to vás ale v konečnom dôsledku nemusí vôbec trápiť, nakoľko máte vašu investíciu diverzifikovanú do stoviek cenných papierov a v podstate máte zainvestované v takmer všetkých veľkých spoločnostiach na svete. A to všetko pri takto dostupnej sume.

Ak by sme teda mali spísať hlavné dôvody, prečo sú podielové fondy tak populárne, určite by medzi ne patrili tieto:

  • vysoká diverzifikácia (veľký počet cenných papierov)
  • vysoká likvidita (prostriedky sú rýchlo dostupné)
  • možnosť participovania na investíciach, ktoré kedysi boli prístupné len pre veľkých investorov
  • profesionálny portfólio manažment (správa investície)

Trendy v kolektívnom investovaní a sporení

Ak sa avšak pozrieme na dáta z posledných rokov tak zistíme, že popularita podielových fondov postupne klesá a investori presúvajú svoje prostriedky inam. Pýtate sa kam? Odpoveďou sú pasívne spravované ETF fondy.

Tento vývoj pekne znázorňuje graf nižšie, na ktorom môžete vidieť odliv prostriedkov v rámci aktívne spravovaných akciových investícií v USA v prospech pasívne spravovaných. Ako môžete vidieť, za posledných 10 rokov je to takmer 1500 miliárd dolárov, ktoré boli presunuté z aktívne spravovaných fondov do pasívne spravovaných ETF.

Vývoj odlivu prostriedkov v rámci aktívne spravovaných akciových investícií v USA v prospech pasívne spravovaných v priebehu posledných 10 rokov (kliknite na obrázok pre veľký náhľad)

Ak sa pýtate na dôvody, prečo investori presúvajú svoje prostriedky z podielových fondov, nájdeme ich hneď niekoľko.

Poplatky pri podielových fondoch

Prvým dôvodom sú poplatky. Tých platí pri klasických aktívne riadených podielových fondov investor hneď niekoľko. Medzi najzákladnejšie patrí vstupný poplatok a priebežný poplatok za správu. Týmto poplatkom sa nevyhnete prakticky pri akejkoľvek investícií, minimálne teda tým priebežným za správu. Dôležité je avšak v akej výške tieto poplatky sú vzhľadom na výkonnosť danej investície.

Ďalej v závislosti od fondu môže ísť okrem vstupného poplatku a priebežných poplatkov za správu aj o poplatok z výkonnosti, výstupný poplatok či ďalšie dodatočné poplatky špecifické pre daný fond. Napríklad pri fondoch fondov , teda fondoch, ktoré investujú do ďalších fondov, platíte dokonca väčšinu priebežných poplatkov v podstate dvakrát, nakoľko si ich zaúčtuje ako váš fond, tak aj fondy, do ktorých váš fond fondov ďalej investuje.

To už ale ideme do samostatnej témy, no paradoxne veľa takýchto fondov je na Slovensku aj napriek svojim neprimerane vysokým poplatkom dosť populárnych. Možno je to z časti aj tým, že o väčšine týchto poplatkov investori ani nevedia (podobne ako pri kombinovaných produktoch, akými je napríklad investičné životné poistenie).

Je investovanie čisto iba o poplatkoch?

V súvislosti s poplatkami je dôležité uvedomiť si, že nič nie je zadarmo a úplne sa im nikdy nevyhnete. Dôležité je skôr pozerať sa na to, či si daný fond alebo daná investícia vie svoje poplatky takpovediac „obhájiť“ a či prináša investorovi k ním adekvátnu hodnotu.

Len pre príklad, Jim Simons, manažér hedge fundu Renaissance Technologies, ktorý spravuje vyše 110 miliárd dolárov, si účtuje v rámci The Medallion Fund – fondu pre zamestancov Renaissance, priebežný ročný poplatok 5% p.a. + 44% performance fee (poplatok z výnosu). Príde vám to veľa?

Možno. Jim Simons avšak dokázal od roku 1988 dodnes v rámci tohto fondu zhodnotiť svojim zamestnancom ich peniaze v priemere o 40% ročne – a to po odpočítaní všetkých poplatkov, teda v čistom. Priemerná hrubá výnosnosť tohto fondu teda musela byť ešte oveľa vyššie, čo je skutočne obdivuhodné, ba až ťažko uveriteľné.

Vývoj percentuálnej výnosnosti The Medallion Fund spoločnosti Renaissance, ktorý spracuje Jim Simons

Ak sa teda spätne pozrieme na poplatkovú štruktúru tohto fondu pri takýchto obdivuhodných výsledkoch, tak zrazu vyzerá aj 44% perfomance fee + 5% poplatok za správu ako celkom dobrý deal a výhodnú investíciu.

Pri poplatkoch sa preto treba vždy pozerať na to, akú hodnotu za ne dostanete. Preto ak podielový fond alebo iná investícia dokáže prinášať investorom nadštandardné výnosy (nad úrovňou benchmarku ), tak je úplne na mieste, že si účtuje vyššie poplatky. Podobne ak dokáže priniesť investorom porovnateľný výnos, avšak s výrazne menším rizikom.

Výnosnosť podielových fondov

Tu sa prirodzene dostávame k ďalšiemu dôležitému faktoru, ktorým je výkonnosť podielového fondu a to, ako dokáže obstáť v porovnaní s výkonnosťou svojho benchmarku. Benchmark predstavuje spravidla index, s ktorým sa daný podielový fond porovnáva.

Pri akciových fondoch to býva spravidla index MSCI World (globálny akciový index, ktorý tvorí približne 1650 veľkých spoločností v rámci celého sveta) alebo americký index S&P 500, ktorý tvorí približne 500 najväčších spoločností v rámci USA.

Úlohou portfólio manažéra, ktorý podielový fond spravuje, je, aby tento fond plnil ciele stanovené v štatúte fondu, medzi ktoré vo väčšine prípadov patrí aj dosahovanie výnosnosti nad úroveň vybraného benchmarku – teda pri akciových fondoch spravidla buď MSCI World alebo S&P 500. To znamená v prípade indexu MSCI World, zvoleného ako benchmark, priemerný ročný výnos nad úrovňou 7,8% p.a., pri indexe S&P 500 to je ešte o 2% ročne naviac, teda 9,8% p.a..

A to teda zrovna ľahká úloha nie je, čomu zodpovedajú aj štatistiky a výsledky fondov. Tie ukazujú, že v priemere vyše 80% fondov nedokáže svojou výkonnosťou prekonať svoj benchmarku, pričom nehovoríme o indexe S&P 500, ale v drvivej väčšine práve o MSCI World. Porovnávať sa totiž s indexom S&P 500 je v podstate vopred prehraný boj pre takmer všetky podielové fondy. Výnimkou sú jedine úzko špecializované fondy, ktoré sú zamerané napríklad čisto na technológie alebo iný rýchlo rastúci sektor.

Tie dokázali svojou výkonnosťou v priebehu posledných rokov index S&P 500 prekonať, ak by sme ich avšak porovnávali voči adekvátnemu indexu – teda tiež zameranému prevažne na technologický sektor ako napr. Nasdaq Composite Index alebo S&P 500 Information Technology, tak by boli v rámci svojej výkonnosti s najväčšou pravdepodobnosťou taktiež na tom horšie, ako tieto indexy.

Prečo podielové fondy nedokážu prekonať výkonnosť indexových ETF

Otázkou na mieste teda je, prečo podielové fondy nedokážu prekonávať výkonnosť svetových indexov, respektíve svojich benchmarkov? Odpoveď na túto otázku je celkom komplexná, avšak ak by sme to chceli veľmi zjednodušiť, tak hlavnými dôvodmi sú poplatky a portfólio manažment.

Predsa len ak sa zamyslíme nad tým, že existuje celkovo približne 119 tisíc podielových fondov, tak je v podstate nemožné, aby dokázali všetky dosahovať nadpriemerné zhodnotenie. Ďalším faktorom sú poplatky, ktoré priamo negatívne ovplyvňujú výnosnosť podielových fondov. Teda nielen ich, ale v podstate každej investície.

Investori sú dnes oveľa náročnejší

A sme pri príčine odlivu peňazí z podielových fondov do ETF… Pokiaľ sa totiž ako investor pozeráte na fondy vo svojom portfóliu a porovnávate ich s výkonnosťou akciových indexov a vidíte, že sa nachádzajú výrazne pod ich zhodnotením, skôr či neskôr sa začnete obzerať po lepšej alternatíve. A vo väčšine prípadov sú touto alternatívou práve pasívne spravované ETF fondy.

Pokiaľ totiž chcete investovať dlhodobo, tak je pre vás lepšou možnosťou zainvestovať do indexu s tým, že viete, že z dlhodobého hľadiska prekonáte drvivú väčšinu podielových fondov a budete na tom oveľa lepšie, ako keby ste sa mali pokúšať nájsť tej najlepší fond spomedzi všetkých 119 tisíc dostupných a následne sa bude modliť, aby manažment daného fondu zostal tak isto dobrý a darilo sa im rovnako dobre aj naďalej.

Presne pre toto aj samotný Warren Buffett odporúča všetkým ľuďom, ktorí nie sú profesionálmi, investovať prostredníctvom indexových ETF fondov. Zároveň dodáva, že je ideálne aby to nebolo iba jednorazová investícia, ale išlo o pravidelné investovanie a že v tomto smere je najlepšou voľbou jednoznačne Amerika – teda index S&P 500.

Predsa len dlhodobá výkonnosť amerického akciového trhu je za posledných 100 rokov v priemere o približne 2% ročne vyššia, ako vo svete (vyše 9% ročne). To je pri dlhodobom horizonte viac ako postačujúce na veľmi zaujímavé zhodnotenie a zároveň výrazne vyššie a istejšie, ako pri podielových fondoch.

Indexové ETF fondy sú preto nielen že po nákladovej stránke efektívnejšou alternatívou, ale ponúkajú investorom aj z dlhodobého hľadiska stabilnejší výnos, nakoľko pri pasívnom kopírovaní vývoja indexu je prakticky nulový priestor na chyby zapríčinené ľudským faktorom alebo zlým portfólio manažmentom.

Z tohto dôvodu sa nemôžeme čudovať, že štatistiky za posledných 10 rokov ukazujú pri ETF fondoch medziročný priemerný nárast investícií (AUM) +16,50% ročne, čo je o 13,50% viac, ako pri podielových fondoch. Viď graf nižšie.

Vývoj medziročného nárastu AUM v rámci podielových fondov a ETF fondov za posledných 10 rokov (kliknite na obrázok pre veľký náhľad)

Spolu ide o objem na úrovni 700 miliárd dolárov, ktoré boli v priebehu posledných 10 rokov alokované práve do ETF fondov. V porovnaní s klasickými podielovými fondami ide stále o menšiu časť, no na to, že na Slovensku väčšina ľudí o ETF fondoch ani len nepočula, je to celkom dosť.

Vývoj AUM v rámci podielových fondov a ETF fondov v rokoch 2000-2018 (kliknite na obrázok pre veľký náhľad)

Základné rozdiely medzi indexovými ETF fondami a podielovými fondami

Najväčším rozdielom medzi klasickými podielovými fondami a ETF je, že spravidla každý podielový fond má svojho manažéra, ktorý tento fond riadi – teda má aktívnu správu, zatiaľ čo štandardné ETF sú spravované pasívne. Teda „len“ kopírujúce vývoj vybraných svetových indexov. Cieľom ETF nie je teda index prekonávať, ale ho s čo najväčšou presnosťou kopírovať.

Možno to neznie pre niektorých ľudí ako najambicióznejší cieľ, ak avšak pomyslíme na to, že drvivá väčšina podielových fondov tieto indexy nedokáže prekonať, tak to v podstate znamená pre investorov pri využití indexových ETF vyšší výnos, ako by mali v drvivej väčšine podielových fondov. A to ešte spravidla pri nižších poplatkoch. Aktívna správa si totiž vyžaduje oveľa väčšie náklady ako tá pasívna a to sa odzrkadľuje aj na (predovšetkým priebežných) poplatkoch pri danom fonde.

Navyše pri pohľade na dlhodobé zhodnotenie amerického akciového trhu na úrovni 9,7% p.a. (za posledných 10 rokov dokonca 13,1% p.a.), či globálnych akciách o 7,8% p.a. (za posledných 10 rokov 6,8% p.a.), si aj tak väčšina investorov povie, že takýto výnos im bohate postačí. Ak by sme od takéhoto výnosu totiž odpočítali aj vstupné či priebežné poplatky, stále sme na výnose, ktorý je pri dlhodobom horizonte viac ako postačujúci na veľmi zaujímavé zhodnotenie investovaných prostriedkov. Zároveň je toto zhodnotenie výrazne vyššie a istejšie, ako pri väčšina podielových fondov.

Ďalšou veľmi dôležitou výhodou ETF fondov, predovšetkým pre investorov na Slovensku je, že ETF fondy sú brané z daňového hľadiska ako verejne obchodovateľné cenné papiere. To v praxi znamená, že sa na ne vzťahuje (rovnako ako na akcie a ďalšie cenné papiere, ktoré sú priamo obchodované na burze ), oslobodenie od dane z kapitálových výnosov pre fyzické osoby v prípade, že daný cenný papier držia po dobu dlhšiu ako jeden rok.

Táto daňová výhoda v praxi znamená, že pri tzv. „Acc“ ETF fondoch,  teda ETF ktoré vyplácajú dividendy vo forme navýšenia svojej hodnoty (teda ceny cenného papiera) a nie formou vyplácania hotovosti na váš obchodný účet (ako je tomu pri akciách), sú v podstate úplne oslobodené od danenia v prípade, že sú splnené podmienky vyššie.

Pokiaľ teda držíte takéto „Acc“ ETF (pozor, ako cenný papier (!) a nie v rámci inej investície – napr. podielového fondu, ktorý využíva ETF) ako FO a máte ho vo svojom portfóliu viac ako 1 rok, nemusíte platiť daň z kapitálových výnosov, ako ani z dividendového výnosu. Pri ETF máte teda (na Slovensku) vo všeobecnosti vaše výnosy minimálne o 20% vyššie, ako pri obdobných podielových fondoch.

Zhrnutie

Ak by sme mali zhrnúť najnovšie trendy v rámci podielových fondov a kolektívneho investovania, tak môžeme vidieť postupný presun kapitálu investorov z podielových fondov do burzovo obchodovateľných ETF fondov. Hlavným dôvodom tohto odlivu prostriedkov z klasických podielových fondov je kombinácia nižších poplatkov a zároveň zaujímavejších výnosov, ktoré indexové ETF fondy ponúkajú.

Na Slovensku dokonca investori nemusia pri ETF fondoch platiť ani daň z výnosov, pokiaľ ich držia dlhodobo vo svojom portfóliu. Toto všetko prispieva tomu, že aj na Slovensku záujem o investovanie prostredníctvom ETF výrazne rastie a ľudia sa čoraz častejšie na túto možnosť pýtajú a postupne prechádzajú z klasických podielových fondov na ETF.

V prípade, že váš zaujala možnosť investovania prostredníctvom ETF fondov, tak vám odporúčame prečítať si ďalšie naše články zaoberajúce sa problematikou ETF fondov a investovania do nich, ako napríklad Akým spôsobom sa dá investovať do ETF fondov

V prípade akýchkoľvek otázok alebo záujmu o bližšie informácie ohľadom takejto formy investovania, sa neváhajte na nás obrátiť prostredníctvom nášho kontaktného formulára.