Prehľad článku:

Úvod

Investovanie do podielových fondov predstavuje populárny a rozšírený spôsob zhodnocovania prostriedkov, ktorý je využívaný predovšetkým bežným retailovým obyvateľstvom po celom svete. Inak tomu nie je ani na Slovensku. Výrazne k tomu prispelo početné zastúpenie správcovských spoločností na Slovenku, ich široké portfólio služieb a taktiež činnosť sprostredkovateľských spoločností.

História podielových fondov sa datuje do druhej polovice 18. storočia, keď v Holandsku vznikla prirodzená túžba podieľať sa na zisku zaoceánskych spoločností aj v prípade, že daný človek nedisponoval veľkým objemom finančných prostriedkov. Príležitosť predstavovalo ich kolektívne zozbieranie, čo v praxi znamenalo, že sa na takúto zaoceánsku výpravu takpovediac zložili. Tento princíp je u podielových fondov zachovaný až dodnes, pričom pre investorov je stále lákavým.

Ako fungujú podielové fondy

Investovanie do podielových fondov aj právnu subjektivitu správcovských spoločností upravuje Zákon č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní, ktorý slúži predovšetkým na ochranu investorov. Tento zákon napríklad obmedzuje možnosť zriadenia podielového fondu iba na vybrané subjekty, správcovské spoločnosti. Tie musia mať podľa zákona vždy formu akciovej spoločnosti.

Podstata investovania do fondov spočíva v tom, že investori (podielnici) sa nákupom podielových listov podieľajú na majetku podielového fondu, ktorý sám osebe predstavuje právny subjekt. Nazhromaždené prostriedky od podielnikov sa následne investujú do finančných nástrojov trhu, ktoré tvoria portfólio fondu.

Každý podielový fond má pevne stanovené pravidlá, ktoré finančné nástroje môže v akej miere využívať a akým spôsobom môže majetok v ňom spravovať. Podielový fond teda predstavuje spoločný majetok podielnikov, pričom počet podielových listov podielnika (investora) vyjadruje jeho podiel na tomto spoločnom majetku. Všetci podielnici v rámci vybraného fondu majú teda totožne alokované prostriedky, aj keď ich zhodnotenie sa líši na základe toho, kedy a koľko zainvestovali.

Investovanie do podielových fondov môžu využiť ako fyzické tak aj právnické osoby, pričom podielnici, investori, získavajú nákupom podielových listov právo podieľať sa na pozitívnych aj negatívnych cenových pohyboch aktív vo fonde. Investori majú spravidla pri investovaní prostredníctvom podielových fondov dlhodobý investičný horizont a investujú na pravidelnej báze. Nie je avšak problém zainvestovať do podielových fondov iba jednorázovo, aj keď v takomto prípade existujú (v závislosti od objemu prostriedkov) aj potenciálne zaujímavejšie možnosti.

Pokiaľ má investor záujem o výber svojich zainvestovaných prostriedkov v podielovom fonde (redemáciu), môže požiadať o spätný predaj (odkup) podielových listov. Spravidla takýto odkup trvá do 30 dní, pričom výnosy podliehajú dane z kapitálových výnosov. Dôležité je taktiež vedieť, že niektoré správcovské spoločnosti si za výber pred uplynutím určitej doby (napr. 3 či 5 rokov) pri vybraných fondoch účtujú poplatok za predčasný výber.

Diverzifikácia v podielových fondoch

Najväčšou výhodou investovania prostredníctvom fondov je veľmi lacná možnosť obrovskej diverzifikácie. Tá prirodzene rozkladá riziko a tým aj relatívnu stratu investorov. V praxi to vyzerá nasledovne – vezmime si situáciu, že máme akciový fond, ktorý je tvorený 250 titulmi (akciami 250 spoločností).

Pokiaľ má napríklad jedna, dve či aj viaceré spoločností finančné či iné problémy (cena ich akcií poklesne), tak to investor vo väčšine prípadov ani len nepocíti. V prípade, že by išlo o skutočne vážne problémy, nebodaj krach danej spoločnosti, tak to stále nepredstavuje pre daného investora problém, ktorý by stál za väčšiu zmienku.

Inak tomu je avšak v prípade, kedy nehovoríme len o špecifických problémoch vybranej spoločnosti, ale o problémoch daného odvetvia, ekonomiky či globálnej recesie alebo krízy. V prípade, že je totiž všetko v červených číslach, nepomôže ani diverzifikácia. Na druhej strane takéto obdobia vedia byť pre investora, ktorý počas poklesov na trhu nakupuje, v konečnom dôsledku veľmi výhodné, nakoľko nakupuje vtedy takpovediac “v zľave”.

Je dôležité si taktiež uvedomiť, či hovoríme o diverzifikácií v rámci viacerých sektorov (fondy zamerané napríklad na technologické či farmaceutické spoločnosti budú určite viac volatilné a rizikové, ako napríklad globálny akciový fond), rôznych inštrumentov (môžeme mať zmiešaný fond, ktorý investuje okrem akcií aj napríklad do dlhopisov), trhov (rozvinuté trhy, emerging markets…), či geografického zamerania (Európa, USA,…).

Aj prehnaná diverzifikácia vie byť niekedy na škodu

Na druhej strane si treba taktiež uvedomiť, že čím máme väčšiu diverzifikáciu, tým máme taktiež menšiu možnosť na potenciálny zisk. Tu všetko záleží predovšetkým na investičnom horizonte, ktorý investor má. Pokiaľ plánujem totiž investovať dlhodobo, napríklad za účelom zabezpečenia si prostriedkov na dôchodok, je pre mňa ako investora situácia diametrálne odlišná od toho, keď chcem len „niekam uložiť peniaze“ na rok či dva. V prípade horizontu 10 rokov a viac paradoxne (aspoň z pohľadu väčšiny ľudí) ako investor chcem, aby trhy boli volatilné. V takomto prípade totiž pravidelným investovaním aj v horších časoch dokážem výrazne navýšiť svoj konečný nominálny výnos. Percentuálna výkonnosť p.a. totiž síce zostane nezmenená, no môj nominál bude na konci neporovnateľne vyšší. Toto je ale téma na dlhšie a určite sa jej budeme venovať aj v ďalších článkoch.

Čo potrebujem ako investor vedieť, ak chcem investovať do podielových fondov?

Z pohľadu potenciálneho investora do podielových pojmov musím poznať minimálne niekoľko základných pojmov, ktoré mi pomôžu zorientovať sa pri čítaní informácií o vybranom fonde.

Všetky kľúčové informácie o tom, do čoho môže daný podielový fond investovať, je upravené v jeho štatúte. Ten predstavuje neoddeliteľnú súčasť zmluvy medzi podielnikom a správcovskou spoločnosťou. Dajú sa v ňom nájsť informácie o cieľoch fondu, investičnej stratégii, výške poplatkov, informácie o rizikách a ďalšie kľúčové informácie, ktoré by ma ako investora mali zaujímať.

Základná podstata a pohľad investora pri investovaní prostredníctvom fondov (a pri prakticky aj takmer všetkom ostatnom) je – koľko „muziky“ dostanem za svoje peniaze. Inak povedané, aký je pre mňa ako investora pomer cena/výkon? Koľko môžem na konci po tých 10 či 20-tich rokoch očakávať naspäť z takejto investície? Garancie na finančných trhoch síce neexistujú, avšak ak sa rozprávame o dlhodobom horizonte (15 rokov a viac) a o pravidelných vkladoch (a teda priemerovaní cien), tak v prípade investovania do akciového trhu je takmer nemožné skončiť v červených číslach. Pri dlhšom horizonte je táto možnosť ešte menej pravdepodobná.

Teda nie tak úplne celkom… Existujú dva potenciálne scenáre, pri ktorých aj napriek splnení týchto podmienok (dlhodobého investičného horizontu, pravidelných vkladov a alokácií do akcií) môžete skončiť na nule alebo v mínuse. Prvý scenár je totálne devastujúci prepad na trhoch úplne na konci vášho investičného horizontu a pred výberom vašich prostriedkov. Druhým je extrémne vysoká nákladovosť vašej investície.

Ako sa vyhnúť najčastejším chybám pri investovaní do podielových fondov?

V prvom prípade výrazného prepadu trhu pred koncom investičného horizontu, sa dá nepríjemnej situácii predísť napríklad postupnou alokáciou prostriedkov do bezpečnejších aktív pred koncom vášho investičného horizontu, skorou reakciou (kríza neprichádza nikdy zo dňa na deň, je to proces) či prispôsobením sa danej situácii v prípade, že dané prostriedky nutne nepotrebujete. V takomto prípade jednoduchým pokračovaním v investovaní do fondu viete nakúpiť na výborných cenách veľké množstvo podielových listov, ktoré pri opätovnom naštartovaní finančných trhov, vedia priniesť veľmi zaujímavé výnosy. Ideálne je avšak ani sa do takejto situácie nedostať a plánovať svoje financie aj niekoľko rokov dopredu a mať pripravenú aj tzv. exit stratégiu.

V druhom prípade, ktorý je oveľa častejší a oveľa pravdepodobnejší, je to neúnosná výška poplatkov, ktorá vás vie kompletne obrať o potenciálny výnos. Príkladom môžu byť kapitálové či investičné životné poistenia, ktoré väčšine mladých ľudí rodičia platili s tým, že na konci tohto obdobia si za ne nakúpia nehnuteľnosti či aspoň autá. Vo väčšine prípadov vyplatená suma z týchto poistení pokryla ledva náklady na vodičák, nie to auto či dokonca nehnuteľnosť. Treba sa z takýchto prípadov poučiť a pamätať na to, že pozrieť si nákladovosť takýchto produktov je dnes nutnosťou. Keďže nákladovosť investovania do fondov je veľmi obšírnou témou, rozhodli sme sa jej z tohto dôvodu venovať samostatný článok. Ak vás teda táto téma zaujíma, určite si nájdite náš článok venujúci sa čisto poplatkom pri investovaní prostredníctvom podielových fondov.

Alternatíva k investovaniu do podielových fondov

Môžeme povedať, že podielové fondy otvorili dvere do sveta investícií aj bežnému obyvateľstvu. Predstavujú veľmi zaujímavú možnosť, ako sa podieľať na globálnom raste aj bez toho, že človek má milióny na účte, a to dokonca ešte pri veľmi dobrej diverzifikácií prostriedkov. Poznáme veľa druhov podielových fondov, avšak medzi tie najzákladnejšie patria peňažné, dlhopisové, akciové a zmiešané fondy. Najdôležitejším parametrom pri výbere druhu podielového fondu je investičný horizont. Peňažné a dlhopisové fondy sú spravidla krátkodobého charakteru, v prípade že chceme investovať dlhodobo, sú veľmi dobrou voľbou akciové fondy. Pri nich treba avšak počítať s väčšou volatilitou, no netreba sa jej báť a treba nakupovať bez ohľadu na správy v televízii.

Všeobecne najväčšou výhodou podielových fondov je ich nízka nákladovosť pri diverzifikovaných investíciach a bez nich by bolo veľmi náročné pravidelne investovať pri zachovaní ako tak únosných nákladov. Klasickým podielovým fondom však chýba miestami trošku flexibility a nie každému taktiež môže vyhovovať tak vysoká diverzifikácia. Prílišná diverzifikácia vie totiž nielen držať na uzde potenciálne straty, ale aj potenciálne zisky. V posledných rokoch môžeme preto pozorovať výrazný nárast popularity ETF fondov, ktorým práve podielové fondy pripravili cestu.

ETF v podstate ponúkajú všetky výhody klasických podielových fondov, doplnené o množstvo ďalších benefitov ako je likvidita, nízka nákladovosť, pasívna správa (investovanie do indexov), či napríklad využitie prípadnej páky. Každý investor, ktorý uvažuje nad pravidelným investovaním, by mal teda pozrieť taktiež na možnosti investovania prostredníctvom ETF a urobiť si menšiu analýzu, čo je preňho výhodnejšie.

Problematike investovania do ETF fondov sa venujeme v samostatných článkoch ako napríklad Základy investovania prostredníctvom ETFVýhody a nevýhody investovania prostredníctvom ETF či Základné rozdiely medzi investovaním do akcií a ETF. Podielovým fondom sa venujeme napr. v článku Úvod do investovania prostredníctvom podielových fondov.